Nëse e ke të vështirë hyrjen në faqen e internetit, na telefono në +49 (0)30 300 137 300 ose referoju aplikacioni Google Assistant i FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Për kompanitë “Flix”: Kushtet e përgjithshme të transportit

Data: 08.09.2021

1  Përdorimi i këtyre kushteve

Kushtet e përgjithshme të transportit zbatohen për transportin e pasagjerëve në rrjetin e autobusëve me itinerare të gjata që operohet nga FlixBus. Mjetet e transportit shërbejnë për transportin e personave.

1.1 Në rast se transportuesit janë partnerë bashkëpunimi, për këto të fundit zbatohen vetëm Kushtet e tyre të përgjithshme të biznesit dhe Kushtet e veçanta të transportit. Këto dokumente mund të shihen në faqet e internetit të partnerëve të bashkëpunimit. Sjellim në vëmendjen tuaj që këto të fundit mund të jenë të disponueshme në rast nevoje vetëm në anglisht. Partnerët e bashkëpunimit nuk kryejnë transport duke përdorur markën FlixBus, përveç linjës 96 Vjenë-Graz dhe linjës X96 Aeroporti Vjenë – Graz, të cilat operohen nga kompania Dr. Richard Linien & Co KG.

2  E drejta për transport

2.1 E drejta për transport ekziston për sa kohë që është lidhur një kontratë transporti.

2.2 Konfirmimi i rezervimit (shih edhe pikën 3.1) i jep të drejtën pasagjerit të udhëtojë nga pika e nisjes deri në destinacionin e specifikuar në biletë. Hipja me vonesë ose zbritja më herët nuk lejohet për shkak të dispozitave ligjore.

2.3 Në rast të rezervimeve në bordin e një automjeti, detyrimi për transport ekziston vetëm në rast se ka mjaftueshëm vende të lira për të gjithë itinerarin e udhëtimit.

2.4 Në rast të ndalesave me kërkesë, detyrimi për transport ekziston vetëm në rast se është rezervuar udhëtimi nga ky ose deri në këtë stacion, brenda afatit përkatës të rezervimit paraprak. Ndalesat me kërkesë shënohen si të tilla në oraret përkatëse të udhëtimit. Afatet përkatëse të rezervimit paraprak përcaktohen në oraret përkatëse të udhëtimit.

3  Biletat, tarifat e transportit

3.1 Në këmbim të transportit duhet të paguhen tarifat e përcaktuara të transportit. FlixMobility përdor biletat për këtë qëllim. Si biletë konsiderohet konfirmimi i rezervimit, qoftë i printuar apo i treguar në formë elektronike (skedar PDF), bashkë me një dokument identifikimi zyrtar të vlefshëm me foto të pasagjerit. Në rastin e një rezervimi në bordin e automjetit, fatura me shkrim dore ose e printuar vlen njëkohësisht si faturë blerjeje dhe si konfirmim rezervimi. Bileta gjenerohet për çdo pasagjer dhe udhëtim. Linjat me transite (ndërlidhjet) konsiderohen si një udhëtim. Gjatë rezervimit duhet të jepet emri dhe mbiemri i pasagjerit dhe, sipas rastit edhe datëlindja. Kontrolli, nëse ekziston apo jo e drejta për transport, kryhet duke krahasuar përputhshmërinë e emrit të pasagjerit me listën e rezervimeve, që i shfaqet shoferit ose stafit të stacionit të autobusit në celular bazuar në situatën aktuale të rezervimit. Preferohet që ky proces të kryhet nëpërmjet skanimit të biletës.

3.2 Pasagjeri duhet të kryejë rezervimin para nisjes së udhëtimit. Aksesi në vendin e bagazheve të pasagjerit në automjet lejohet vetëm nëse paraqitet konfirmimi i një rezervimi të vlefshëm.

3.2.1 Udhëtimet mund të rezervohen në portalet në internet dhe përmes aplikacioneve të telefonave inteligjentë të FlixMobility, tek agjencitë e partnerëve, në bordin e automjeteve (me çmime të rregullta) dhe në disa stacione autobusësh me personel vetjak shërbimi. Rezervimi në bordin e automjeteve është i mundur vetëm në rastet kur ka ende vende të lira të disponueshme për të gjithë itinerarin. Prandaj rekomandohet blerja paraprake (në internet, përmes një aplikacioni ose agjencie).

3.2.2 Konfirmimi i rezervimit (të dhënat e porosisë) ruhet, mund të tërhiqet përmes faqeve të internetit dhe mund t’ i dërgohet edhe pasagjerit përmes emailit sipas kërkesës.

3.2.3 Çdo pasagjer që ka një biletë të vlefshme ka të drejtën të ketë një ndenjëse. Udhëtarëve me fëmijë dhe personave me lëvizshmëri të kufizuar u jepet prioritet në rast të zgjedhjes së vendit të uljes.

3.3 Blerja e biletës në internet:

3.3.1 Prezantimi i produkteve në dyqanin në internet (Online-Shop) dhe në aplikacionin e telefonit inteligjent nuk përbën një ofertë ligjërisht të detyrueshme por një katalog jo të detyrueshëm në internet, që nxit pasagjerët e mundshëm të japin oferta. Duke klikuar butonin “Rezervo” / “Paguaj” jepet një porosi detyruese për mallrat që përmban karroca e pazarit. Bileta gjenerohet për çdo pasagjer dhe udhëtim. Linjat me transite (ndërlidhjet) konsiderohen si një udhëtim. Menjëherë pas marrjes së porosisë jepet konfirmimi i marrjes përmes emailit automatik të konfirmimit. Kontrata për transport konsiderohet e lidhur atëherë kur FlixMobility të ketë pranuar porosinë nëpërmjet një konfirmimi të pranimit. Ky konfirmim i pranimit mund të jepet përmes emailit automatik të konfirmimit ose në mënyrë të posaçme në një fazë të mëvonshme.

3.3.2 Komunikimi i të dhënave përmes internetit sipas gjendjes aktuale të teknologjisë nuk mund të garantohet pa gabime dhe/ose të jetë i aksesueshëm në çdo kohë. Zhvillimi dhe operimi i programeve kompjuterike (Softuer) dhe sistemeve të përpunimit të të dhënave (Harduer) nuk është i mundur në mënyrë krejtësisht të përsosur dhe nuk mund të përjashtohen të gjithë faktorët e paparashikuar, që mund të ndodhin lidhur me mediumin e internetit. Si rezultat, FlixMobility nuk merr përsipër asnjë garanci për disponueshmërinë konstante dhe të pandërprerë të faqes së saj të internetit dhe sistemeve teknike dhe nuk mund t’i garantojë këto të fundit. Në veçanti, për shkak të karakteristikave teknike të internetit nuk mund të garantohet disponueshmëria në çdo kohë e mundësisë së rezervimit në internet. Nuk ekziston e drejta e marrjes së një çmimi special apo me ofertë në rast se për shkak të problemeve teknike, sistemi bëhet sërish i disponueshëm në një fazë të mëvonshme në kohë (p.sh. pas mbarimit të afatit të periudhës së uljeve).

3.3.3 Duhet të theksohet fakti se dispozitat ligjore lidhur me të drejtat e anulimit, në rastin e kontratave në distancë, nuk gjejnë zbatim për sa u përket kontratave të transportit të lidhura në internet me anë të shitjes në distancë, dhe në rastin e të cilave operatori merr përsipër pas lidhjes së kontratës, të kryejë shërbimin në një kohë specifike ose brenda një periudhe të përcaktuar kohore- ndryshe nga biznesi i porosive postare online. Megjithatë, kushtet tona lidhur me anulimet mbeten të pandikuara nga sa më sipër.

3.4 Zyrat e shitjes të operuara nga stafi:

Agjencitë e shitjes, pikat e shitjes së biletave dhe departamenti i shërbimit të klientit i kompanive Flix mund ta aplikojnë një tarifë shërbimi për kryerjen e rezervimit apo anulimit. Tarifa e shërbimit e pikës së shitjes që ngarkohet varet nga vendndodhja e pikës së shitjes.

3.5 Tarifat e transportit:

3.5.1 Nuk ekziston e drejta për të rezervuar të gjitha kategoritë apo kuotat e çmimeve në të gjitha pikat e rezervimit. Çmimet speciale dhe me ofertë mund të jenë vetëm pjesërisht të rezervueshme online.

3.5.2 Tarifa e transportit lidhet vetëm me transportin e personave dhe ofrimi i shërbimeve të tjera, si p.sh. prenotimi i vendeve të uljes dhe transporti i biçikletave, bagazhit shtesë ose bagazhit të veçantë, shtohet si zë më vete në faturë.

3.5.3 Për tarifat e reduktuara ka kushte të veçanta të rezervimit. Vendimtare për këtë janë kushtet e publikuara në lidhje me këto të fundit.

4  Biletat e pavlefshme

Pasagjeri është i detyruar të tregojë biletën dhe një mjet të vlefshëm identifikimi me foto, kur i kërkohet nga punonjësit e kompanitë “Flix” në kuadër të kontrolleve të rastësishme të biletës për të verifikuar vlefshmërinë e biletës.

5  Tarifat e rritura të transportit

5.1 Një pasagjer është i detyruar të paguajë një tarifë të rritur të transportit nëse ai konstatohet në bordin e një udhëtimi të një transportuesi dhe nuk ka rezervuar një vend për udhëtimin në fjalë, as paraprakisht dhe as pasi ka hipur në automjet.

5.2 Pasagjeri që gjatë kontrollit rezulton të jetë pa një rezervim të vlefshëm është i detyruar të japë gjeneralitetet e sakta dhe të identifikohet sipas kërkesës.

5.3 Tarifat e rritura të transportit do të jenë në vlerën e dyfishit të çmimit të zakonshëm të biletës për distancën e përshkruar nga pasagjerët, por të paktën 60€, plus çmimin për distancën e mbetur deri në destinacionin e pasagjerëve. Nëse pasagjerët nuk arrijnë të vërtetojnë distancën e përshkruar, pika e nisjes së itinerarit përdoret për llogaritjen e tarifave të rritura të transportit.

5.4 Tarifat e rritura të transportit duhet të paguhen menjëherë, ose maksimumi 2 javë pas marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë. Pas përfundimit të këtij afati do të shtohet një tarifë përpunimi prej 5€ për çdo kërkesë me shkrim për pagesë, në rast se pasagjeri nuk mund të provojë se nuk është shkaktuar asnjë shpenzim përpunimi ose asnjë shpenzim më i ulët. Kompanitë Flix rezervojnë të drejtën për të marrë masa për procedime të mëtejshme civile dhe/ose penale.

6  Oraret

6.1 Rezervohen ndryshimet e orareve të miratuara dhe të publikuara të udhëtimit, datat, itineraret dhe çmimet për shkak të një arsyeje të fortë, në veçanti për implementimin e vendimeve të autoritetit licencues.

6.2 Për sa kohë që linjat e publikuara në orar shënohen me referencën “subjekt i miratimit nga autoriteti”, procedura e licencimit që kërkohet për përfshirjen e lidhjeve përkatëse të transportit (linja, stacioni, dita e udhëtimit, çmimi, etj.) në orarin e publikuar nuk ka përfunduar ende për itineraret në fjalë.

6.3 Ndryshimet e orarit që hyjnë në fuqi pas lidhjes së kontratës dhe për të cilat transportuesi nuk është përgjegjës (p.sh. efektet afatgjata të fatkeqësive natyrore ose kantieret e përhershme të ndërtimit) nuk i japin të drejtën pasagjerit të deklarojnë pretendime për kompensim për sa kohë që këto ndryshime rrjedhin vetëm nga oraret fillestare të përcaktuara të nisjes ose mbërritjes, d.m.th. deri në një maksimum prej 2 orësh. Ndryshime të konsiderueshme të orarit i japin të drejtën pasagjerit të tërhiqen, pa kosto, nga kontrata e transportit. Për ta bërë këtë, pasagjeri i drejtohet ose shërbimit telefonik ndaj klientit

 • Thirrjet nga Gjermania dhe Zvicra (linjë fikse gjermane): +49 30 300 137 300
 • Thirrjet nga Austria (linjë fikse austriake): +43 820 910 340
 • Thirrjet nga Italia (linjë fikse italiane): +39 (02) 947 59 208
 • Thirrjet nga Franca (linjë fikse franceze): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Thirrjet nga Britania e Madhe (linjë fikse britanike): +44 1491 502156
 • Thirrjet nga Kroacia (linjë fikse kroate): +385 1 800 03 80
 • Thirrjet nga Danimarka (linjë fikse daneze): +45 32 72 93 86
 • Thirrjet nga Suedia (linjë fikse suedeze): +46 850513750
 • Thirrjet nga Polonia (linjë fikse polake): +48 22 307 93 34
 • Thirrjet nga Hungaria (linjë fikse hungareze): +36 1 701 04 78
 • Thirrjet nga Rumania (linjë fikse rumune): +4 0373 808 000
 • Thirrjet nga Ukraina (linjë fikse ukrainase): +38 044 228 1473*

ose me email në sherbimi@flixbus.al. Pasagjeri nuk duhet të ketë nisur udhëtimin. Edhe të drejtat e tjera të pasagjerit mbeten të paprekura.

7  Fillimi i udhëtimit

7.1 Pasagjerëve u rekomandohet të arrijnë në pikën e nisjes 15 minuta para fillimit të udhëtimit.

7.2 Nëse pasagjeri nuk është i pranishëm në vendin e nisjes së udhëtimit të rezervuar në orën e caktuar të nisje atëherë bie poshtë pretendimi për transportin dhe udhëtimi i rezervuar mund t’i jepet dikujt tjetër.

7.3 Nëse pasagjeri njoftohet me SMS, email ose në një mënyrë tjetër me shkrim për një vonesë në udhëtim, atëherë bie poshtë pretendimi për transport në rastin e mungesës së pasagjerit nga koha e nisjes së vonuar të përmendur në SMS ose në email.

7.4 Kontrolli, nëse ekziston apo jo e drejta për transport, kryhet duke krahasuar përputhshmërinë e emrit të pasagjerit me listën e rezervimeve, që i shfaqet shoferit ose stafit të stacionit të autobusit në celular bazuar në situatën aktuale të rezervimit. Preferohet që ky proces të kryhet nëpërmjet skanimit të biletës. Në raste përjashtimore, kur t’i kërkohet, pasagjeri duhet të identifikohet kundrejt personelit të udhëtimit dhe atij të shërbimit duke paraqitur konfirmimin e rezervimit në formë të printuar ose elektronike (si dosje PDF) si dhe një letërnjoftim zyrtar të vlefshëm me foto (kartë identiteti, pasaportë dhe në rast se është e domosdoshme vizë).

7.5 Masat e marra për mbrojtjen nga infeksioni Koronavirus (COVID-19): Pasagjerët duhet të veshin mbrojtje të përshtatshme rreth gojës që në nisje të udhëtimit. Maskat duhet të mbahen të vendosura përgjatë të gjithë udhëtimit. Pasagjerët të cilët nuk mbajnë mbrojtjen e paracaktuar mund të përjashtohen nga udhëtimi. Në këtë rast, nuk ofrohet e drejta për një mjet transporti alternativ.

7.6 Nëse kërkohet nga ligji ose autoritetet për trafikun e brendshëm apo kufitar që pasagjerët duhet të kenë certifikatën e një testi të vlefshëm negativ kundër Covid-19 ose masa të tjera shëndetësore, pasagjeri merr përsipër të veprojë në përputhje me to. Pasagjerët që nuk kanë dëshmi të mjaftueshme të kësaj, mund të përjashtohen nga udhëtimi. Në këtë rast, nuk ka të drejta për të zëvendësuar transportin.

8  Transitet

8.1 Kryesisht shërbimet e publikuara janë linja direkte. Në raste të veçanta mund të jetë i nevojshëm transiti.

8.2 Nëse është planifikuar një transit, kompanitë Flix garantojnë transportin e mëtejshëm deri në destinacionin e rezervuar. Kompanitë Flix ofrojnë transport zëvendësues në raste përjashtimore kur një autobus që udhëton mes dy pikave nuk mund të presë për një autobus të vonuar linje. Në disa raste kjo gjë mund të kryhet me autobusë motorikë të kompanive të tjera, autovetura ose trena. E drejta për një mjet të caktuar transporti nuk ekziston. Në rast se destinacioni është shumë larg ose nuk ekzistojnë linja alternative, duke bërë të nevojshëm rifillimin e udhëtimit ditën e nesërme, pasagjerëve u ofrohet akomodimi falas për një natë në një hotel të nivelit mesatar.

8.3 Rregulli i përshkruar në paragrafin e mësipërm vlen vetëm në rastet kur pasagjeri ka rezervuar pranë FlixMobility një linjë direkte brenda një rezervimi. Në rast se pasagjeri rezervon itinerare individuale dhe i kombinon këto të fundit për të krijuar një udhëtim duke përfshirë transite, e mban vetë përgjegjësinë e rrezikut për humbjen e linjës pasuese. Në këto raste nuk mund të ngrihen pretendime për transport zëvendësues ose akomodim në hotel. Megjithatë FlixMobility ose kompanitë Flix do të bëjnë çdo përpjekje të arsyeshme për të informuar pasagjerët e prekur rreth linjave alternative.

8.4 Transferimi te shërbimet e transportit që nuk operohen nga kompanitë Flix nuk mund të garantohet.

9  Detyrimet e përgjithshme të pasagjerëve

9.1 Udhëzimet e personelit të udhëtimit dhe shoqërimit duhet të respektohen.

9.2 Personeli i drejtimit dhe i shërbimit duhet të autorizohet për të përjashtuar persona nga udhëtimi, nëse janë të dehur në mënyrë të dukshme ose nën ndikimin e lëndëve të tjera narkotike. E njëjta gjë vlen për pasagjerët, që rrezikojnë sigurinë e pasagjerëve të tjerë, për arsye të tjera ose që ndikojnë shumë negativisht në mirëqenien e pasagjerëve të tjerë. Në këtë rast nuk mund të ngrihet pretendimi për transport zëvendësues.

9.3 Pirja e duhanit qoftë edhe me cigare elektrike në bordin e autobusit nuk lejohet.

9.4 Pasagjeri mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara me faj në autobus.

9.5 Pasagjerët që shkaktojnë ndotje të autobusit me qëllim ose neglizhencë, detyrohen t’iu paguajnë kompanitë “Flix” një tarifë pastrimi prej të paktën 100€, megjithëse pasagjerit i njihet e drejta të vërtetojë që nuk është shkaktuar asnjë dëm apo se dëmi në fjalë ishte shumë herë më i vogël se tarifa fikse e lartpërmendur.

9.6 Transportuesit mund ta anulojnë kontratën e transportit pa njoftim, në rastin kur pasagjeri ka një sjellje jo të hijshme pavarësisht paralajmërimit (verbal), gjë që e bën vazhdimin e udhëtimit për transportuesin dhe/ose pasagjerët e mbetur të papranueshëm. Kjo gjë vlen edhe në rast se pasagjeri nuk respekton udhëzimet e arsyetuara objektivisht (p.sh. udhëzimet e sigurisë). Në këtë rast transportuesi ka të drejtë të mbajë pagesën e biletës. Përjashtim përbën mosudhëtimi i pasagjerit për arsye shëndetësore si rëzultat i një sëmundjeje ngjitëse sipas nenit 3 paragrafi 1 Nr. 2 të Rregullores mbi kushtet e përgjithshme të transportit (KPT). Në këtë rast pasagjerit i njihet e drejta e rimbursimit të çmimit të plotë të biletës.

9.7 Çdo pasagjer është i detyruar që në kuadër të dispozitave ligjore të përdorë rripat e sigurimit, për sa kohë që autobusi është i pajisur me to.

9.8 Gjatë pushimeve/ndalesave ose kontrolleve të policisë, pasagjerët duhet të zbresin nga autobusi në rast kërkese nga personeli i drejtimit ose i shërbimit. Pasagjeri ka detyrimin që në rastin e pushimeve të respektojë kohëzgjatjen e përcaktuar nga personeli i drejtimit ose i shërbimit. Personeli i drejtimit të mjetit ka të drejtë të vazhdojë më tej me udhëtimin në rast se një pasagjer nuk kthehet në autobus pas përfundimit të kohës së përcaktuar të pushimit dhe nuk mban përgjegjësi për mungesën e pasagjerit pas mbarimit të kohës së përcaktuar të pushimit.

10  Detyrime të veçanta të udhëtarëve në lidhje me linjat ndërkombëtare

10.1 Pasagjeri mban vetë përgjegjësi për respektimin e të gjithë ligjeve dhe rregullave në lidhje me dokumentet dhe letërnjoftimet e nevojshme për kalimin e kufirit, si dhe rregullat mbi vizat, monedhat e huaja, doganën dhe shëndetin. FlixBus nuk mban përgjegjësi për pasojat negative të shkaktuara nga mosrespektimi i këtyre ligjeve dhe rregullave nga pasagjeri, edhe nëse këto rregulla ndryshojnë pas rezervimit.

10.2 Çdo pasagjer në rastin e transportit ndërkufitar mban vetë përgjegjësi për marrjen e dokumenteve të nevojshme të udhëtimit dhe për respektimin e ligjeve të çdo shteti nga i cili, përmes së cilit dhe drejt së cilit ai dëshiron të udhëtojë. (Rregull i përgjithshëm: Kartë identiteti për shtetasit e Bashkimit Evropian, Norvegjisë dhe Islandës, pasaportë për të gjithë shtetasit e shtetësive të tjera). 
Rekomandohet të kontrollohen në mënyrë individuale kërkesat e hyrjes dhe udhëtimit për në shtetin e destinuar/shtetet që do të kalohen transit duke kontaktuar ambasadat ose konsullatat përkatëse dhe duke vizituar faqen e internetit europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm 
FlixBus nuk mban përgjegjësi për pasojat e shkaktuara nga mosmarrja me vete e dokumenteve të nevojshme dhe letrave të identitetit nga pasagjeri.

10.3 Para çdo nisjeje, pasagjerëve që udhëtojnë për ose nga një destinacion ndërkombëtar u kërkohet që me kërkesën e personelit të drejtimit të automjetit dhe shërbimit të paraqesin një dokument zyrtar të vlefshëm për kalimin e kufirit, i cili përmban të paktën emrin dhe mbiemrin dhe një foto, për qëllime identifikimi (kartë identiteti, pasaportë, nëse është e nevojshme me vizë) para çdo udhëtimi. Këtu nuk përfshihen: patentat, kartat e bibliotekës, kartat e studentit, kartat e sigurimit shëndetësor dhe dokumente të ngjashme që nuk shërbejnë si dëshmia e vetme e identitetit para zyrave/autoriteteve. Personeli i drejtimit të automjetit do të kontrollojë që informacioni në biletë është identik me formën e identifikimit (kartë identiteti/pasaportë) që sigurohet nga pasagjeri.

10.4 FlixBus ruan të drejtën të refuzojë hipjen në autobus të pasagjerit,

 • kur ai nuk mund të paraqesë asnjë dokument apo letër identiteti me emrin dhe mbiemrin e plotë dhe me fotografi (10.3);
 • kur ai paraqet një dokument ose letër identiteti, informacionet e të cilave nuk përputhen me informacionet në biletë.

10.5 Në rastin e pikës 10.4, FlixBus nuk është i detyruar të rimbursojë plotësisht ose pjesërisht biletën apo ta kompensojë në një formë tjetër.

10.6 Bagazhi i dorëzuar nuk duhet mbyllur me çelës për të përshpejtuar procedurat doganore.

10.7 Pasagjeri është i detyruar të mbajë me vete vetëm sende, që përjashtohen nga detyrimet doganore sipas llojit dhe sasisë.

11  Fëmijët dhe të miturit

11.1 Fëmijët e vegjël nga 0 deri në 3 vjeç lejohet të transportohen vetëm në ndenjëse për fëmijë të vegjël. Gjatë udhëtimit këto duhen mbërthyer me rripat e sigurimit që disponojnë ndenjëset e autobusit. Ndenjëset për fëmijë të vegjël duhen mbërthyer me rripa sigurimi me dy pika dhe ato duhen siguruar nga personi madhor që shoqëron fëmijën.

11.2 Fëmijët dhe të miturit nën 10 vjeç do të lejohen të udhëtojnë në të gjitha linjat kombëtare dhe ndërkombëtare, vetëm nëse shoqërohen nga një person i rritur gjatë udhëtimit.

11.3 Fëmijët dhe të miturit e moshës 10 deri në 14 vjeç mund të udhëtojnë me autobus pa shoqërues, vetëm atëherë kur prindi ose kujdestari ligjor ka konfirmuar me shkrim gjatë procesit të rezervimit se i mituri në fjalë është i aftë dhe në gjendje ta bëjë udhëtimin i vetëm dhe pa mbikëqyrje. “FlixMobility”, kompanitë “Flix” dhe kompanitë e tyre partnere deklarojnë shprehimisht se nuk marrin përsipër asnjë detyrim për mbikëqyrjen e personave të mitur. Fëmijët që udhëtojnë vetëm nuk mund të udhëtojnë me linjat e natës dhe që të kalojnë kufirin kombëtar. Gjithashtu, të gjithë fëmijët që udhëtojnë vetëm nuk lejohet të udhëtojnë në linja që përfshijnë transitin.

11.4 Të rinjtë e moshës 15 vjeç e lart mund të udhëtojnë vetëm. Për linjat ndërkombëtare, prindërit ose kujdestarët ligjorë duhet të sigurohet që të rinjtë të kenë me vete të gjitha dokumentet dhe letërnjoftimet e identifikimit të nevojshme për kalimin e kufirit (shih edhe pikën 11.2).

11.5 Fëmijët udhëtojnë me tarifë të reduktuar. Ky rregull është i vlefshëm për fëmijët dhe të miturit nën 15 vjeç. Nëse ndodh që ka tarifë promocionale më të ulët se tarifa e reduktuar, atëherë fëmija përfiton automatikisht tarifën më të ulët.

12  Pasagjerët me aftësi të kufizuar ose lëvizshmëri të kufizuar

12.1 Në parim gëzojnë të drejtën të udhëtojnë të gjithë personat, pavarësisht nëse kanë ndonjë aftësi të kufizuar apo lëvizshmëri të kufizuar. Për personat me aftësi të kufizuar ose personat me lëvizshmëri të kufizuar, “FlixBus” garanton shërbimet mbështetëse për këtë kategori personash, të cilat janë pjesë e përgjegjësisë së shoqërisë së transportit në përputhje me shtojcën I, pika “a” dhe “b” të Rregullores (BE) 181/2011.

12.1.1 Personat me aftësi ose lëvizshmëri të kufizuar udhëtojnë brenda Çekisë me tarifë të reduktuar, nëse paraqesin një kartë të vlefshme ZTP ose ZTP/P të lëshuar në Çeki

12.2 Personi shoqërues dhe qentë shoqërues dhe udhërrëfyes të personave me aftësi të kufizuar dhe të verbër

12.2.1 Personi shoqërues udhëton falas, nëse vërtetohet se shoqërimi i vazhdueshëm është i domosdoshëm. Vërtetimi bëhet duke paraqitur dokumentin përkatës në nisje të udhëtimit, ku citohet se shoqërimi i vazhdueshëm është i domosdoshëm, p.sh. në Gjermani, karta e invaliditetit për të verbër ose një raport mjekësor.

12.2.2 Për të garantuar që transporti i personit me aftësi të kufizuar ose lëvizje të kufizuar dhe i personit shoqërues të jetë i mundur, është e domosdoshme që udhëtari të informojë për nevojat e tij para se të bëjë rezervimin. (shih edhe pikën 12.5.3).

12.2.3 Qentë shoqërues dhe udhërrëfyes të personave me aftësi të kufizuar dhe të verbër, që duhet të merren me vete nga personat me aftësi të kufizuar, do të transportohen pa pagesë kur nevoja dëshmohet me anë të një dëshmie invaliditeti të vlefshme ose të vërtetimit përkatës (shih edhe pikën 12.2.1). Këtë kafshë përjashtohen nga detyrimi për të mbajtur maskë.

12.2.4 Për të garantuar që transporti i qenit shoqërues ose udhërrëfyes të jetë i mundur, është e domosdoshme që udhëtari të informojë me telefon shërbimin e klientit për nevojat e tij para se të bëjë rezervimin dhe jo më pak se 36 orë para nisjes.

12.3 Vendqëndrimet/stacionet e autobusëve

Kompanitë “Flix” nuk kanë asnjë ndikim në gjendjen e infrastrukturës dhe për pasojë në aksesueshmërinë nga personat me aftësi të kufizuar të vendqëndrimeve dhe të stacioneve të autobusëve ku ato udhëtojnë, dhe për këtë arsye nuk mund të japim asnjë garanci për këtë. Përgjegjësia për këtë është e operatorit të stacionit përkatës.

12.4 Refuzimi i transportit

12.4.1 Kur për shkak të mënyrës së ndërtimit të automjetit ose të infrastrukturës, duke përfshirë edhe vendqëndrimet dhe stacionet e autobusëve, nuk është e mundur fizikisht hipja, zbritja ose transporti i personit me aftësi të kufizuar ose me lëvizshmëri të kufizuar në mënyrë të sigurt dhe të realizueshme nga ana funksionale, ne rezervojmë të drejtën që të mos kryejmë një rezervim, që të mos lëshojmë ose japim një biletë udhëtimi ose që të mos lejojmë personin në fjalë të ngjitet në autobus. Në këtë rast, personi në fjalë do të informohet mbi çdo lloj mënyre të pranueshme transporti me një nga shërbimet e Kompanive “Flix”.

12.4.2 Për shkak të mënyrës së ndërtimit të automjetit nënkupton se transporti është momentalisht i mundur vetëm atëherë kur personat me aftësi të kufizuar ose me lëvizshmëri të kufizuar janë në gjendje ta bëjnë vetë udhëtimin dhe pa ndihmë nga të tjerët. Pasagjeri mund të kërkojë të shoqërohet nga një person tjetër që e zgjedh vetë që është në gjendje të ofrojë ndihmën për të cilën ka nevojë personi me aftësi të kufizuar ose lëvizshmëri të kufizuar, për të kompensuar kufizimet e mësipërme. Ky person shoqërues udhëton falas; nëse është e mundur, atij i ofrohet një vend pranë personit me aftësi të kufizuar ose personit me lëvizshmëri të kufizuar.

12.4.3 Pasagjeri i prekur do të njoftohet menjëherë dhe, nëse e kërkon, me shkrim, brenda pesë ditëve pune pas marrjes së kërkesës, mbi arsyet përkatëse të refuzimit të transportit.

12.4.4 Nëse udhëtimi i një pasagjeri me aftësi të kufizuar ose lëvizshmëri të kufizuar regjistrohet dhe lëshohet biletë udhëtimi dhe megjithatë këtij pasagjeri i refuzohet udhëtimi, ky pasagjer dhe personi shoqërues i tij kanë mundësinë e zgjedhjes si më poshtë: (a) rimbursimi i çmimit të biletës dhe, sipas rastit, kthimi falas në momentin më të parë në pikën fillestare të nisjes që përshkruhet në kontratën e transportit, ose (b) nëse është e mundur, vazhdimi i udhëtimit ose udhëtimi më tej me itinerar të ndryshuar me anë të një shërbimi transporti alternativ të përshtatshëm për në destinacionin e specifikuar në kontratën e transportit.

12.5 Marrja me vete e karriges me rrota ose patericave

12.5.1 Pasagjerët me aftësi të kufizuar ose lëvizshmëri të kufizuar kanë të drejtë të marrin me vete pa pagesë karrigen e tyre me rrota që paloset ose patericat, në bagazhin e autobusit. Karriget me rrota duhet të jenë të palosshme dhe pa motor elektrik.

12.5.2 Përveç kësaj, duhet që të gjitha karriget me rrota që nevojiten në hapësirën për pasagjerët, pavarësisht nga data e prodhimit, duhet të jenë të pajisura me pika fiksuese për sigurinë sipas DIN 75078-2, të ashtuquajturat nyja të forta, dhe të kenë një autorizim nga prodhuesi sipas DIN EN 12183 ose 12184. Plotësimi i normave të paracaktuara për transportin duhet konfirmuar në formularin e dërguar para rezervimit. (shih edhe pikën 12.5.4).

12.5.3 Për të verifikuar mundësinë e transportit, pasagjerit i kërkohet të njoftojë me telefon shërbimin e klientit për llojin e saktë të ndërtimit të karriges me rrota ose mjeteve të tjera ndihmëse për ecje, 14 ditë para rezervimit dhe jo më pak se 7 ditë (në rastin e transportit në hapësirën për pasagjerët) ose 36 orë (në rastin e transportit në hapësirën e bagazheve), para nisjes së udhëtimit.

12.5.4 Pasagjeri garanton që karrigia me rrota është funksionale dhe teknikisht në gjendje të përdoret në mënyrë të sigurt gjatë udhëtimit. Karrigia me rrota duhet të përmbushë kërkesat aktuale ligjore të sigurisë. Udhëtimi në karrigen me rrota mund të refuzohet, kur ka argumente të mjaftueshme që tregojnë se nuk është i mundur transporti i sigurt ose ai është i dyshimtë. Transportuesi përjashton përgjegjësinë për dëme që lindin si pasojë e gjendjes së mangët teknike të karriges me rrota.

13 Prenotimi i vendeve të uljes

13.1 Rezervimi i prenotimit të vendeve të uljes

13.1.1 Në disa udhëtime të FlixBus ekziston mundësia që në momentin e rezervimit nëpërmjet faqeve tona të internetit FlixBus, në agjencitë partnere dhe në pikat e shitjes së biletave të kompanitë “Flix” të prenotoni një vend uljeje të veçantë (p.sh. ana e korridorit ose dritares, rreshti, tavolina). Kur shërbimi është i disponueshëm në udhëtimin e zgjedhur, atëherë në rezervim mund të shtohet edhe vendi i uljes. Ky shërbim ofrohet kundrejt pagesës. Tarifa për një vend uljeje llogaritet në bazë të çmimeve që janë të vlefshme në datën e shitjes së biletës për udhëtimin përkatës. Shuma varet nga kategoria dhe lidhja e zgjedhur e vendit të uljes. Vendet e uljes ndryshojnë thjesht nga pozicioni i tyre (p.sh. pamje më e mirë, vend në një tavolinë).

13.1.2 Rezervimi i një prenotimi të vendit të uljes bëhet i ditur me anë të treguesit në konfirmimin e rezervimit. Në rezervimet me disa persona, prenotimet e vendeve të uljes nuk lidhen me personin, d.m.th. nuk bëhet asnjë caktim midis prenotimeve të vendeve të uljes dhe personave të një prenotimi.

13.1.3 Nuk ekziston asnjë detyrim për prenotim të vendeve të uljes (kundrejt pagesës). Nëse nuk është kryer asnjë prenotim i vendit të uljes, udhëtari mund të zgjedhë lirisht në autobus një vend uljeje në një zonë të caktuar në momentin e nisjes së udhëtimit. Në këtë rast nuk mund të garantohet që grupet dhe pjesëtarët e një familjeje do të ulen pranë njëri-tjetrit. Megjithatë, gjithmonë garantohet që çdo klienti t'i sigurohet një vend uljeje në autobus.

13.2 Kufizimet për prenotimin e vendeve të uljes

13.2.1 Në rast të mosparaqitjes në kohë në autobus, e drejta për vendin e uljes dhe transportin humbet. Në këtë rast FlixBus gëzon të drejtën që biletën t'ia kalojë dikujt tjetër në përputhje me nenin 7.2. Për rrjedhojë, edhe në rast të një prenotimi të vendit të uljes, këshillohet paraqitja në stacion të paktën 15 minuta përpara nisjes së udhëtimit.

13.2.2 Në përgjithësi, personat që kanë bërë një prenotim të vendit të uljes gëzojnë të drejtën të marrin një vend uljeje të prenotuar. Për arsye teknike ose sigurie, FlixBus mund të caktojë vende të reja uljeje edhe pas nisjes së udhëtimit. Kjo mund të ndodhë në veçanti kur grave shtatzëna, minorenëve, fëmijëve që udhëtojnë vetëm ose personave me aftësi të kufizuara fizike u është caktuar një vend tjetër për vazhdimin e udhëtimit dhe këto vende nuk janë të lira në dispozicion. Në këtë rast duhet vepruar në përputhje me udhëzimet e shoferit të autobusit. Caktimi i ri i vendeve të uljes bëhet pa dallim race, besimi fetar, të ngjyrës së lëkurës, kombësisë apo gjinisë.

13.2.3 Nëse kryhet një ndryshim i prenotimit të vendit të uljes dhe në kategorinë e prenotuar ose në një kategori më lart saj nuk ka asnjë vend uljeje të lirë për t'u caktuar, atëherë udhëtari mund të kërkojë kthimin e tarifës së paguar për prenotimin e vendit të uljes.

13.2.4 Në rast anulimi dhe vonesash sipas nenit X (19, i riu 20), shuma për prenotimin e vendit të uljes rimbursohet.

13.2.5 Kompensimi nuk bëhet kur udhëtimi nuk ka nisur ose kur vendi i uljes është caktuar ose është marrë pa pagesë.

13.3 Anulimi dhe ndryshimi i rezervimit

Tarifa për prenotimin e një vendi uljeje kompensohet në rast anulimi ose ndryshimi të rezervimit për udhëtimin kur vendi i uljes nuk është caktuar pa pagesë. Gjejnë zbatim dispozitat sipas pikës 5 të kushteve të rezervimit. Në rast anulimi të një udhëtimi, prenotimet e vendit të uljes mund t'i transferohen personave të tjerë në të njëjtin rezervim.

13.4 Rezervimi i një ndenjëseje shtesë

13.4.1 Të zbatohen rregullat 13.1 deri në 13.3.

13.4.2 Një ndenjëse tjetër shtesë, brenda kuptimit të paragrafit 2.2, nuk përbën një kërkesë tjetër për transportim. Për këtë arsye, kjo ndenjëse nuk mund t'i jepet një personi tjetër pa një biletë të rregullt.

13.4.3 Tarifa për vendin e lirë bazohet në çmimet tona aktuale të biletave. Tarifa e rezervimit të ndenjëses së lirë është e përfshirë tashmë.

14  Transporti i mallrave

14.1 Bagazhi:

14.1.1 Bagazhi i udhëtimit që mund të merret me vete i përfshirë në çmimin e udhëtimit kufizohet në një bagazh falas për pasagjer, me përmasa maksimale 80 x 50 x 30 për çdo bagazh. Përmasat e papërfillshme që devijojnë janë të lejueshme nëse perimetri i përgjithshëm i bagazhit nuk tejkalon 160 cm në lartësi, gjerësi dhe gjatësi. Çdo udhëtar mund të marrë me vete bagazhin falas me një peshë maksimale totale deri në 20 kg. Bagazhi i udhëtimit përfshin valixhet dhe çantat. Përjashtim përbën marrja me vete e çantës së shpinës “trekking”. Ju lutemi mbani parasysh që në disa prej linjave tona mund të ketë përjashtime në lidhje me rregullat për bagazhet. Nëse është e nevojshme, këto do të tregohen gjatë procesit përkatës të prenotimit dhe në biletën e lëshuar.

14.1.2 Bagazhi shtesë

14.1.2.1 Në raste të veçanta nëse ekzistojnë kapacitetet, kundrejt pagesës mund të transportohet edhe një bagazh tjetër (bagazh shtesë) me përmasa maksimale 80 x 50 x 30 cm dhe peshë maksimale 20 kg. Edhe për bagazhin shtesë lejohet devijimi i papërfillshëm i përmasave nëse perimetri i përgjithshëm i bagazhit nuk tejkalon 160 cm. Nuk ekziston një e drejtë e përgjithshme për të transportuar më shumë se një bagazh udhëtimi. Ju lutemi mbani parasysh që në disa prej linjave tona mund të ketë përjashtime në lidhje me rregullat për bagazhet. Nëse është e nevojshme, këto do të tregohen gjatë procesit përkatës të prenotimit dhe në biletën e lëshuar.

14.1.2.2 Një regjistrim paraprak për bagazhin shtesë është i nevojshëm. Një tarifë e bagazhit aplikohet për këtë shërbim. Tarifa për një bagazh shtesë varet nga metoda e rezervimit që përdoret. Prenotimi mund të bëhet ose online gjatë procesit të prenotimit, ose me telefon apo online përmes Menaxho rezervimin tim pas blerjes së biletës. Nëse bagazhi është regjistruar me telefon përmes shërbimit të klientit, tarifa duhet t’i paguhet shoferit të autobusit. Regjistrimi me telefon nëpërmjet shërbimit të klientit mund të bëhet nëpërmjet këtyre linjave direkte:

 • Thirrjet nga Gjermania dhe Zvicra (linjë fikse gjermane): +49 30 300 137 300
 • Thirrjet nga Austria (linjë fikse austriake): +43 820 910 340
 • Thirrjet nga Italia (linjë fikse italiane): +39 (02) 947 59 208
 • Thirrjet nga Franca (linjë fikse franceze): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Thirrjet nga Britania e Madhe (linjë fikse britanike): +44 1491 502156
 • Thirrjet nga Kroacia (linjë fikse kroate): +385 1 800 03 80
 • Thirrjet nga Danimarka (linjë fikse daneze): +45 32 72 93 86
 • Thirrjet nga Suedia (linjë fikse suedeze): +46 850513750
 • Thirrjet nga Hungaria (linjë fikse hungareze): +36 1 701 04 78
 • Thirrjet nga Rumania (linjë fikse rumune): +4 0373 808 000
 • Thirrjet nga Ukraina (linjë fikse ukrainase): +38 044 228 1473*

14.1.3 Pasagjeri duhet ta etiketojë bagazhin e tij të udhëtimit me emrin dhe adresën me qëllim identifikimin e saktë dhe dorëzimin e tij, në veçanti për të shmangur ngatërresat.

14.1.4 Pasagjeri është vetë përgjegjës për ngarkimin e bagazhit të tij kur ndryshon autobus. Ndihmesa e mundshme nga shoferi i autobusit ofrohet vetëm në raste përjashtimore dhe nuk justifikon asnjë pretendim për këtë gjë, përveç rastit kur kemi të bëjmë me një pasagjer handikap ose një individ me lëvizshmëri të kufizuar.

14.2 Bagazhi i dorës:

14.2.1Marrja me vete e bagazhit të dorës është falas, por kufizohet në një bagazh për pasagjer me një madhësi maksimale prej 42 x 30 x 18 cm dhe një peshë maksimale prej 7 kg.

14.2.2 Pasagjeri duhet ta vendosi dhe ruajë bagazhin e dorës në zonën e pasagjerëve, në mënyrë që të mos rrezikohet siguria dhe mbarëvajtja e duhur e autobusit, dhe që pasagjerët e tjerë të mos shqetësohen. Në parim, bagazhi i dorës duhet të vendoset në raftet e bagazheve ose nën ndenjëset para pasagjerëve.

14.2.3 Bagazhi i dorës bashkë me përmbajtjen e tij qëndrojnë nën kujdesin e pasagjerit për kohëzgjatjen e udhëtimit dhe duhet të monitorohen siç duhet. Në rast se konstatohet aksesi i paautorizuar nga palë të treta, duhet të njoftohet shoferi i autobusit. Pasagjeri kontrollon nëse mungon ndonjë gjë në bagazhin e tij pak para përfundimit të udhëtimit.

14.3 Bagazhi i veçantë:

14.3.1 Marrja me vete e të ashtuquajturit bagazh i veçantë kërkon regjistrim paraprak nga pasagjeri dhe një konfirmim mbi mundësitë e marrjes me vete. Parimisht nuk ekziston e drejta për marrjen me vete të bagazhit të veçantë.

14.3.2 Si bagazh i veçantë konsiderohen sendet, që tejkalojnë përmasat e përcaktuara për bagazhin e udhëtimit. Për këtë qëllim, perimetri i bagazhit (lartësia në cm + gjerësia në cm + thellësia në cm) të veçantë nuk duhet të jetë më i madh se 240 cm. Një bagazh i veçantë i vetëm nuk duhet të tejkalojë peshën maksimale prej 30 kg.

14.3.3 Marrja me vete e bagazhit të veçantë kufizohet në një send për çdo pasagjer.

14.3.4 Përgjithësisht përjashtohen nga transporti pajisjet, orenditë ose pjesët e mobilieve, pajisjet elektronike, dërrasat e sërfit dhe kartonët. Mjetet ndihmëse ortopedike dhe biçikletat nuk konsiderohen si bagazhe të veçanta. Për këto të fundit zbatohen kushte të veçanta.

14.3.5 Është e nevojshme të bëhet regjistrimi i bagazhit të veçantë, ose (për sa kohë që është e mundur për udhëtimin) nëpërmjet sistemit të rezervimit ose me telefon, të paktën 48 orë para nisjes së udhëtimit, nëpërmjet linjave direkte të telefonit si më poshtë:

 • Thirrjet nga Gjermania dhe Zvicra (linjë fikse gjermane): +49 30 300 137 300
 • Thirrjet nga Austria (linjë fikse austriake): +43 820 910 340
 • Thirrjet nga Italia (linjë fikse italiane): +39 (02) 947 59 208
 • Thirrjet nga Franca (linjë fikse franceze): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Thirrjet nga Britania e Madhe (linjë fikse britanike): +44 1491 502156
 • Thirrjet nga Kroacia (linjë fikse kroate): +385 1 800 03 80
 • Thirrjet nga Danimarka (linjë fikse daneze): +45 32 72 93 86
 • Thirrjet nga Suedia (linjë fikse suedeze): +46 850513750
 • Thirrjet nga Polonia (linjë fikse polake): +48 22 307 93 34
 • Thirrjet nga Hungaria (linjë fikse hungareze): +36 1 701 04 78
 • Thirrjet nga Rumania (linjë fikse rumune): +4 0373 808 000
 • Thirrjet nga Ukraina (linjë fikse ukrainase): +38 044 228 1473*

Nëse transportohet bagazh i veçantë, do të aplikohet tarifë shtesë për çdo bagazh të tillë. Tarifa për një bagazh të veçantë aplikohet pavarësisht gjatësisë dhe çmimit tëbiletës së itinerarit të rezervuar. Në dallim nga bagazhi i zakonshëm, për transportimin e bagazhit të veçantë gjithmonë aplikohet tarifë.

14.4 Instrumentet muzikore:

14.4.1 Instrumentet muzikore klasifikohen si bagazhe të veçanta. Në rast se instrumenti në fjalë (përfshirë valixhen e instrumentit) është më i vogël se përmasat e përcaktuara të bagazhit të dorës, mund të transportohet falas në vend të bagazhit të dorës. Në rast se instrumenti në fjalë (përfshirë valixhen e instrumentit) i tejkalon përmasat e përcaktuara të bagazhit të dorës, duhet të transportohet në vendin e bagazhit. Në këtë rast do të vendoset një tarifë shtesë (shih edhe pikën14.3.5). Instrumentet muzikore dhe valixhet e tyre që tejkalojnë përmasat 135 x 48 x 35 cm përjashtohen nga transporti.

14.4.2 Në përgjithësi rekomandohet transporti i instrumenteve muzikore në valixhe me mbështjellje të fortë.

14.5 Artikujt me vlerë dhe pajisjet elektronike:

14.5.1 Artikujt me vlerë, të tillë si paratë, bizhuteritë, metalet e çmuara, çelësat, syzet (syze dielli dhe/ose syze për lexim), pajisjet elektronike (laptopë, iPad-ë, tabletë, MP3 player, celularë, kamera, bateri të jashtme, bateri litiumi ose akumulatorë litiumi), cigaret elektronike, mallrat elektronike të konsumit (në veçanti laptopë, telefona celularë etj.) të prekur nga një veprim tërheqjeje nga ana e prodhuesit ose tregtarit, lentet e kontaktit, protezat, ilaçet, dokumentet e rëndësishme (vërtetimet e diplomës, vërtetimet e tjera, letrat kredenciale, pasaportat, patentat, letrat me vlerë) etj. dhe objektet delikate duhet të barten me bagazhe dore, jo me bagazhe normale, dhe duhet t’i nënshtrohen kujdesit të duhur të pasagjerëve.

14.5.2 Pavarësisht kësaj, nëse sendet me vlerë transportohen në bagazhin e udhëtimit, nuk ekziston pretendimi për marrjen përsipër të përgjegjësisë. Rastet e veprimit të qëllimshëm ose nga pakujdesia e rëndë përjashtohen nga sa më sipër.

14.6 Karrocat e fëmijëve:

14.6.1 Karrocat e fëmijëve transportohen si bagazhe të veçanta (maksimumi 1 karrocë fëmije për pasagjer). Karrocat e fëmijëve duhet të jenë të palosshme. Karrocat e fëmijëve që nuk palosen, përjashtohen nga transporti. Regjistrimi duhet të kryhet me telefon përmes linjës direkte të shërbimit ndaj klientit, të paktën 48 orë para nisjes së udhëtimit.

14.6.2 Karrocat e fëmijëve transportohen pa pagesë.

14.7 Biçikletat & Skuteri elektrik:

14.7.1 Biçikletat

14.7.1.1 Në disa itinerare mund të transportohen biçikleta. Biçikletat duhet të jetë me madhësi standarde, pa struktura shtesa, dhe nuk duhet të tejkalojnë peshën 20 kg. Biçikletat elektrike, biçikletat elektrike me pedale, biçikletat dyshe ose biçikletat me tri rrota përjashtohen nga e drejta për transport.

14.7.1.2 Ne i rekomandojmë të gjithë pasagjerëve, që dëshirojnë të marrin biçikletën e tyre me vete, të rezervojnë paraprakisht udhëtimet dhe vendet për biçikletat.

14.7.1.3 Transporti i biçikletave bëhet vetëm në kuadër të kapacitetit të disponueshëm maksimal prej 5 biçikletash për autobus. Parimisht nuk ekziston detyrimi për transportin e biçikletave.

14.7.1.4 Transportimi i biçikletave i nënshtrohet një tarife shtesë për biçikleta. Tarifa për transportimin e biçikletave aplikohet pavarësisht gjatësisë dhe çmimit të biletës së itinerarit të rezervuar. Transporti kryhet me anë të mbajtëseve të biçikletave. Në raste të veçanta, transporti është i mundur vetëm në çanta të përshtatshme në vendin e bagazheve (p.sh. biçikletë që paloset). Dimensionet e përgjithshme të çantës së biçikletës nuk duhet të tejkalojnë 240 cm (lartësia + gjerësia + thellësia) dhe ajo nuk duhet të peshojë më shumë se 20 kg. Në këtë rast, duhet të njoftohet shërbimi i klientit (shih pikën 14.3.5).

14.7.2 Skuteri elektrik

14.7.2.1 Skuterët elektrikë konsiderohen bagazh i veçantë, që do të thotë se ata i nënshtrohen kufizimeve në madhësi dhe peshë për bagazhe të veçanta (shih pikën 14.3.2) dhe transportohen në vendin e bagazhit për një tarifë shtesë (shih pikën 14.3.5). Për transportim, skuteri elektrik duhet të paloset dhe paketohet në një çantë të përshtatshme.

14.8 Nuk ka mbulim me sigurim për sendet që janë harruar ose lënë në autobus. Në rast se pasagjeri ka lënë diçka në autobus, atëherë ai duhet të plotësojë formularin për sendet e humbura e të gjetura në portalet në internet të FlixMobility.

14.9 Nuk lejohet të transportohen substancat e rrezikshme dhe sendet, veçanërisht

 • substancat shpërthyese, lehtësisht të djegshme, radioaktive, me erë të keqe ose gërryese
 • sendet e pa paketuara ose të pambrojtura, që mund të lëndojnë pasagjerët e tjerë.

Këtu përfshihen p.sh. armët, municionet dhe fishekzjarrët.

15  Transporti i kafshëve

15.1 Parimisht përjashtohet transporti i qenve dhe kafshëve të tjera në autobusët e udhëtimeve të gjata.

15.2 Për qentë shoqërues të personave me aftësi të kufizuar dhe udhërrëfyes për lëvizjen e personave të verbër zbatohen rregullat e specifikuara në 12.2.3 si dhe 12.2.4.

16  Të drejtat e pasagjerit në rast vonesash dhe anulimi

16.1 Në rast të anulimeve ose vonesave në nisje, kompanitë Flix ose në rast nevoje operatori i stacionit të autobusëve njofton pasagjerët, që udhëtojnë me një personel të kompletuar në stacion, sa më shpejt të jetë e mundur, dhe të paktën 30 minuta pas orarit të planifikuar të nisjes për situatën dhe për sa kohë që disponohet informacioni, për orarin e parashikuar të nisjes. Kompanitë Flix u ofrojnë të gjithë pasagjerëve, -veçanërisht atyre që nisen nga stacionet e autobusëve pa personel- informacion në rrugë elektronike lidhur me anulimet ose vonesat. Në mënyrë që të marrin këtë informacion është e nevojshme të vihen në dispozicion të dhënat e kontaktit të kërkuara (për shembull numri i celularit).

16.2 Nëse në mënyrë të arsyeshme nisemi nga fakti që nisja e udhëtimit të rezervuar duhet të anulohet ose të shtyhet më shumë se 120 minuta ose në rastin e mbirezervimit (overbooking), pasagjeri ka të drejtë të zgjedhë: (a) vazhdimin e udhëtimit sa më shpejt të jetë e mundur ose udhëtimin e mëtejshëm me itinerar të ndryshuar për në destinacionin e përcaktuar në kontratën e transportit me kushte të njëjta me ato të specifikuara në kontratën e transportit ose (b) rimbursimin e çmimit të biletës dhe nëse është e nevojshme udhëtim kthimi falas me autobus në orarin më të shpejtë të mundshëm në vendin e nisjes të përcaktuar në kontratën e transportit. Pretendimi për rimbursim të plotë të çmimit të paguar të biletës vlen për pjesët e udhëtimit të përfunduara si dhe për pjesën e papërfunduar të udhëtimit, në rast se udhëtimi është bërë i pakuptimtë sipas planeve fillestare të pasagjerit. Rimbursimi do të jetë monetar, përveç rastit kur pasagjeri bie dakord për një formë tjetër rimbursimi dhe brenda 14 ditëve nga marrja e kërkesës për rimbursim ose pasagjerëve iu është dhënë e drejta e zgjedhjes mes pikës (a) ose (b).

16.3 FlixMobility i ofron pasagjerit akomodim pa pagesë në një hotel ose në një vend tjetër akomodimi, si dhe mbështetje në organizimin e transportit midis stacionit të autobusëve dhe vendit të akomodimit, në rast se kërkohet qëndrim për 1 natë ose më shumë për shkak të anulimit të udhëtimit ose në rast vonese të nisjes nga një stacion autobusësh për më shumë se 90 minuta, në rastin e udhëtimeve me kohëzgjatje të planifikuar prej më shumë se 3 orësh. Në këtë rast FlixMobility ofron ushqime të lehta, vakte ose pije freskuese në raport të arsyeshëm me kohën e pritjes ose vonesën, me kusht që këto të fundit të jenë të disponueshme në autobus ose në stacionin e autobusit ose të mund të sigurohen në mënyrë të arsyeshme. FlixMobility kufizon shpenzimet e përgjithshme të akomodimit- pa shpenzimet e transportit ndërmjet stacionit të autobusit dhe vendit të akomodimit- në 80 € nata për pasagjer dhe maksimumi deri në 2 net. Pretendimi i sipërpërmendur për akomodim falas në një hotel ose formë tjetër akomodimi nuk ekziston në rast se FlixMobility arrin të vërtetojë që anulimi ose vonesa është shkaktuar nga kushtet e këqija të motit ose fatkeqësitë e rënda natyrore, të cilat rrezikojnë mbarëvajtjen e sigurt të shërbimit të planifikuar të transportit me autobus.

16.4 Në rast se automjeti del jashtë shërbimi gjatë udhëtimit, FlixMobility i ofron pasagjerit vazhdimin e transportit me një automjet zëvendësues ose transportin deri në një pikë të përshtatshme pritjeje, nga ku mund të vazhdohet udhëtimi.

16.5 Pretendimet e mëtejshme për shkak të anëve negative të anulimit ose vonesës nuk përjashtohen.

17  Përgjegjësia

17.1 Në rast të neglizhencës së vogël, - përveç rastit të dëmtimit të jetës, të trupit ose shëndetit- mbahet përgjegjësi vetëm nëse shkelen detyrimet thelbësore kontraktuale. Përgjegjësia për veprime të qëllimshme dhe me pakujdesi të rëndë ekziston në mënyrë të pakufizuar.

17.2 Përgjegjësia për dëme jo të drejtpërdrejta përjashtohet në rastet e neglizhencës së zakonshme. Kjo nuk vlen në rastet e dëmtimit të qëllimshëm ose nga pakujdesia të trupit, jetës dhe shëndetit.

17.3 Vlera e në rastet e vdekjes ose dëmtimit fizik kufizohet në 220.000€ për pasagjer, ku vlera e dëmshpërblimit mbetet shprehimisht e paprekur brenda fushës së zbatimit të Kodit Rrugor (StVG).

17.4 Përgjegjësia dhe niveli i dëmshpërblimit për dëmet ndaj bagazheve kufizohet ose përjashtohet si më poshtë vijon:

17.4.1 Në rastin e dëmtimit të bagazhit që lidhet me një aksident të shkaktuar nga përdorimi i autobusit, ose humbjen e bagazhit që lidhet me një aksident të shkaktuar nga përdorimi i autobusit, niveli i dëmshpërblimit për çdo rast dëmi për pasagjer dhe bagazh kufizohet në 1,200€.

17.4.2 Për humbjen e bagazhit, që nuk lidhet me një aksident të shkaktuar nga përdorimi i autobusit, si dhe për ngatërresën ose vjedhjen e bagazhit përjashtohet përgjegjësia përveç rasteve të qëllimshme dhe neglizhencës së madhe.

17.4.3 Përgjegjësia për dëmet ose dëmet e mëtejshme që rrjedhin nga paketimi i bagazheve në një mënyrë të papërshtatshme përjashtohet, përveç rasteve të qëllimshme dhe neglizhencës së madhe.

17.5 Dëmshpërblimi në rastin e dëmtimit të karrocave me rrota dhe pajisjeve të tjera të lëvizjes apo pajisjeve ndihmëse do të konsiderohet gjithmonë i barabartë, minimalisht, me vlerën e zëvendësimit ose koston e riparimit të pajisjeve të humbura ose të dëmtuara. Në këtë rast do të bëhen të gjitha përpjekjet për të siguruar një zëvendësim të përkohshëm, që të përputhet me veçoritë teknike dhe funksionale të karriges me rrota që ka humbur ose është dëmtuar, ose të pajisjeve të tjera të lëvizjes.

17.6 Vlera e dëmshpërblimit për të gjitha dëmet e tjera, që nuk përbëjnë as dëmtim aksidental të bagazheve apo pajisjeve të tjera ndihmëse për lëvizjen kufizohet në 1.000€ sipas nenit 23 të ligjit gjerman për transportin publik (PBfG), përveç rastit kur dëmtimi i sendeve është bërë me qëllim ose neglizhencë të madhe.

17.7 Kufizimet dhe përjashtimet e përgjegjësisë të sipërpërmendura nuk do të zbatohen për një përgjegjësi pa faj të detyrueshme ligjore ose në raste individuale kur është marrë përsipër garancia për përgjegjësinë pa faj.

18  Kushtet e përgjithshme të transportit

Si plotësues të këtyre “Kushteve të Veçanta të Transportit” zbatohet rregullorja mbi Kushtet e Përgjithshme të Transportit për tramvajin dhe transportin me autobus si dhe shërbimet e rregullta me automjete motorike”, i datës 27/02/1970 (Fletorja Zyrtare Federale I, faqe 230), në versionin përkatës aktual.

19  Vendi i juridiksionit

Juridiksioni për shitësit e përgjithshëm, personat juridikë dhe fizikë, të cilët nuk kanë juridiksion të përgjithshëm në Gjermani, si dhe për personat fizikë që kanë transferuar jashtë shtetit vendin e tyre të vendbanimit ose banesën e përhershme pas përfundimit të një kontrate transporti, dhe vendbanimi apo banesa e përhershme e të cilëve nuk dihet në momentin e depozitimit të një padie, është Mynihu.

20  Pavlefshmëria e pjesshme e dispozitave të veçanta

Në rast se dispozita të veçanta në këto Kushte të përgjithshme të biznesit dhe Kushte të veçanta të transportit (KPB-KVT) janë ose bëhen plotësisht ose pjesërisht të paefektshme ose të pavlefshme, kjo nuk cenon në thelb vlefshmërinë e kontratës së transportit në tërësinë e saj.

 

II.  Kushtet e veçanta të transportit sipas vendeve përkatëse

1.   Shtesa të kushteve të transportit në Danimarkë:

 • lidhur me 5: Për udhëtime brenda Danimarkës studentët, fëmijët dhe të moshuarit përfitojnë ulje të çmimeve të zakonshme. Ju lutem të mbani parasysh se në rast rezervimi dhe udhëtimi me çmim të ulët duhet t’i paraqisni shoferit një dokument të vlefshëm identifikimi me fotografi kur të hipni në bord. Biletat për fëmijët, studentët dhe të moshuarit janë të vlefshme vetëm me paraqitjen e një dokumenti identifikimi. Nëse Ju nuk mund ti paraqisni shoferit asnjë dokument identifikimi, bileta me çmim të ulët nuk është e vlefshme dhe Ju keni nevojë për një biletë të rregullt për udhëtimin.

Ushtarët danezë në shërbimin e detyrueshëm ushtarak mund të udhëtojnë falas duke paraqitur vërtetimin përkatës dhe dokumentin e identifikimit për këtë shërbim. Duhet të bëhet rezervimi i një vendi për tu ulur përmes emailit: sherbimi@flixbus.al

 • lidhur me 11: Nenet 11.2, 11.3 dhe 11.5 nuk janë të vlefshme për linjat brenda Danimarkës. Të miturit nën 16 vjeç mund të udhëtojnë vetëm brenda Danimarkës, edhe në udhëtimet me ndërresa, kur njëri nga prindërit ose kujdestari ligjor ka konfirmuar me shkrim se i mituri në fjalë është në gjendje të bëjë udhëtimin i pashoqëruar dhe i pambikëqyrur. "FlixBus" deklaron shprehimisht se nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për mbikëqyrjen e personit të mitur. Brenda Danimarkës fëmijët udhëtojnë gjithmonë me tarifë të reduktuar në krahasim me biletën e një të rrituri. Deri në dy fëmijë nën 12 vjeç mund të udhëtojnë pa pagesë kur shoqërohen nga një udhëtar mbi 16 vjeç. Një fëmijë nën 12 vjeç mund të udhëtojë pa pagesë kur shoqërohet nga një fëmijë 12 deri në 15 vjeç.

2.   Shtesa kushtet e transportit Francë:

 • lidhur me 7.6: Të gjithë udhëtarëve mbi 18 vjeç, gjatë udhëtimit për në Francë dhe brenda territorit francez, do t’u kërkohet nga datës 9 gusht 2021, të kenë në posedim një nga tre dëshmitë shëndetësore të rëndësishme për vërtetimin shëndetësor: ose një certifikatë të vaksinimit të plotë, dëshmi të një testi të vlefshëm negativ RT-PCR ose antigjenik, rezultat të një testi pozitiv RT-PCR që dëshmon shërimin nga Covid-19, e cila duhet të ketë jo më pak se 11 ditë dhe jo më shumë se 6 muaj që është lëshuar.
  Pasagjerët që nuk mbajnë dëshmi të mjaftueshme të këtij lloji mund të përjashtohen nga udhëtimi. Në këtë rast, asnjë e drejtë për transport alternativ nuk mund të përdoret.
  Nga data 30 shtator 2021, këto masa zbatohen për të gjithë pasagjerët mbi 12 vjeç.
 • lidhur me 11: Nenet 11.2, 11.3 dhe 11.4 nuk gjejnë zbatim për linjat brenda Francës dhe për linjat që nisen nga Franca me destinacion jashtë saj. Të miturit nën 16 vjeç duhet të shoqërohen gjatë udhëtimit nga prindi ose kujdestari ligjor. Në udhëtimet e të rinjve të moshës 16 dhe 17 vjeç që udhëtojnë nga Franca jashtë saj, prindërit ose kujdestarët ligjorë duhet të sigurohen që të rinjtë të kenë me vete të gjitha dokumentet dhe letërnjoftimet e identifikimit të nevojshme për kalimin e kufirit (dokument identifikimi personal ose pasaportë).
 • lidhur me 12.2.1: Personi shoqërues udhëton falas, nëse vërtetohet se shoqërimi i vazhdueshëm është i domosdoshëm. Vërtetimi bëhet duke paraqitur dokumentin përkatës në nisje të udhëtimit, ku citohet se shoqërimi i vazhdueshëm është i domosdoshëm, p.sh. në Itali Atteste (raporte mjekësore), në Francë, Carte D'Invalidité (Besoin d´Accompagnement) (Kartë e invaliditetit).

3. nbsp; Shtesa kushtet e transportit Itali:

 • lidhur me 12.2.1: Personi shoqërues udhëton falas, nëse vërtetohet se shoqërimi i vazhdueshëm është i domosdoshëm. Vërtetimi bëhet duke paraqitur dokumentin përkatës në nisje të udhëtimit, ku citohet se shoqërimi i vazhdueshëm është i domosdoshëm, p.sh. në Itali Atteste (raporte mjekësore), lëshuar nga autoriteti shëndetësor lokal (ASL) ose “instituti shtetëror për kujdesin social” (INPS)

4.   Shtesa kushtet e transportit Poloni

 • lidhur me 2.2: Dispozita nuk përjashton të drejtën e udhëtarit për të ndryshuar kontratën e transportit ose për t'u tërhequr nga kontrata e transportit në vendin ku autobusi ndalon në stacionin e autobusit gjatë udhëtimit për udhëtimet e kryera nga FlixBus Polska sp. z o.o. Tërheqja nga kontrata e transportit gjatë udhëtimit kërkon që shoferi të njoftohet paraprakisht. Ndryshimi i kontratës së transportit gjatë udhëtimit kërkon që shoferi të njoftohet paraprakisht dhe blerjen e një bilete të re.
 • lidhur me 3.1: Biletat e blera për linjat e FlixBus Polska sp. z o.o. konsiderohen si fatura në kuptim të ligjit polak të tatimit mbi vlerën e shtuar.
 • lidhur me 3.2.1: Blerja e biletave për udhëtimet e kryera nga FlixBus Polska sp. z o.o. është e mundur në bord për autobuzë të caktuar.
 • lidhur me 3.5.4: Për udhëtimet brenda Polonisë bëhen zbritje të ligjshme për personat e autorizuar bazuar në ligjin polak mbi të drejtën e tarifës së reduktuar në transportin publik ose dispozita të tjera. Tarifa në këtë rast llogaritet mbi bazën e zbritjes së ligjshme dhe çmimit të përcaktuar në listën e tarifave, të vlefshme për itinerarin e dhënë. Pasagjeri ka për detyrim të paraqesë një dokument të vlefshëm, i cili konfirmon të drejtën e përfitimit të zbritjes së çmimit, para se të hipi në autobus. Informacione rreth koncesioneve të ligjshme dhe dokumenteve të vlefshme për konfirmimin e autorizimit, mund të gjenden këtu.
 • lidhur me 5: Për shërbimet që operohen nga FlixBus Polska sp. z o.o. do të zbatohen dispozitat e përcaktuara në pikën 5 edhe në rast të njohjes së mungesës së një dokumenti të vlefshëm që vërteton të drejtën e tarifës falas ose të reduktuar.
  • 5.3: Për shërbimet që operohen nga FlixBus Polska sp. z o.o. tarifa e rritur do të jetë shuma e tarifës së duhur dhe tarifa shtesë: 150 PLN që mblidhet gjatë kontrollit ose 200 PLN - kur bëhet kërkesë për pagesë.
  • 5.4: Për shërbimet që operohen nga FlixBus Polska sp. z o.o. tarifa e rritur dhe tarifa shtesë do të kompensohen, dhe kërkesa për pagesë do të anulohet, pas pagesës së tarifës së trajtimit prej 15 PLN dhe nëse pasagjeri është në gjendje, jo më vonë se brenda 7 ditëve nga data e transportit, të sigurojë dokumentet që tregojnë se udhëtimi përkatës ishte rezervuar ose që ka të drejtë për tarifë falas ose të reduktuar. Dokumentacioni përkatës duhet të dërgohet përmes formularit të kontaktit në https://www.flixbus.al/kompania/na-kontakto ose me letër të regjistruar në adresën: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Varshavë, Poloni.
 • lidhur me 9.3: Në Poloni nuk lejohet konsumi i alkoolit në autobus.
 • lidhur me 9.5: Për linjat që operohen nga FlixBus Polska sp. z.o.o., gjen zbatim 9.5 në formën e tillë, që pasagjeri duhet të paguajë dëmshpërblim në vlerën, në të cilën dëmi është shkaktuar në të vërtetë.
 • lidhur me 17: Për Poloninë nuk gjejnë zbatim rregullat e listuara nën pikën 17, por dispozitat e mëposhtme për përgjegjësinë (17.8.1 deri 17.8.9), në përputhje me Kodin Civil të Polonisë dhe ligjin polak mbi transportin e personave:
  • 17.8.1: Ankesat që rrjedhin nga kontrata e lidhur e transportit me transportuesin, duhet të dërgohen nëpërmjet formularit në portalet online të FlixMobility, me shkrim drejtuar FlixBus (autobusit Flix) ose të dërgohen me tekst (me email të regjistruar) në adresën e mëposhtme: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Polen. Ankesat mund të dërgohen brenda një viti nga data e lindjes së rrethanave që janë objekt i ankesës.
  • 17.8.2: Ankesa duhet të përmbajë në veçanti emërtimin e personit, që ka dorëzuar ankesën, përshkrimin e rrethanave dhe pretendimeve që rezultojnë prej tyre, deklarimin e dëmit të shkaktuar, përcaktimin e pretendimit dhe nënshkrimin e personit që bën ankimin. Ankesat duhet të shoqërohen me biletën origjinale ose fotokopjen e saj, si dhe me dokumente të tjera që lidhen me kontratën e arritur për transportin, përfshirë ato dokumente që vërtetojnë përfitimin e transportit falas ose me çmim të reduktuar.
  • 17.8.3: Në rastin e ankesave që lidhen me bagazhet duhet të përshkruhet saktë dëmi dhe rrethanat, në të cilat ka ndodhur.
  • 17.8.4: Nëse ankesa nuk përmban kushtet e sipërpërmendura, këto informacione duhet të dorëzohen në një fazë të mëvonshme. Në këtë rast transportuesi telefonon personin që ka dorëzuar ankesën, me qëllim dorëzimin e të dhënave plotësuese brenda 14 ditëve nga dita e marrjes së kërkesës. Mungesa e reagimit ndaj kërkesës nga ana e personit që ka dorëzuar ankesën brenda këtij afati çon në mospërpunimin e mëtejshëm të ankesës.
  • 17.8.5: Transportuesi e përpunon ankesën brenda 30 ditëve nga data e marrjes së ankesës së plotësuar. 
  • 17.8.6: Kushtet e tjera dhe procedura e detajuar e ankimit rregullohet në ligjin polak të transportit dhe në aktet nënligjore.
 • lidhur me 19 dhe 20: Këto dispozita nuk aplikohen për udhëtimet e kryera nga FlixBus Polska sp. z o.o.

5.   Kushtet shtesë të transporiti për Republikën e Çekisë

 • lidhur me 3.3.3: Sipas dispozitave të Seksionit 1840 të Ligjit Nr. 89/2012 “Kodi Civil„ i ndryshuar, dispozitat e veçanta në lidhje me detyrimet sipas kontratave të zbatuara si kontrata të largëta, sipas të cilave konsumatori ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata brenda një periudhe prej katërmbëdhjetë ditësh, nuk do të zbatohen për kontratat e transportit të udhëtarëve.
 • lidhur me 11.2 deri 11.4: Në vend të kufizimit të moshës në paragrafët 11.2 deri 11.4, fëmijët nën moshën gjashtë vjeç mund të transportohen vetëm nëse shoqërohen nga një person mbi dhjetë vjeç.
 • lidhur me 11.5: Pasagjerët deri në moshën gjashtë vjeçare transportohen pa pagesë; ky rregull nuk aplikohet për fëmijën e dytë ose ndonjë fëmijë pasues, të shoqëruar nga i njëjti pasagjer, ose nëse fëmija është ulur në sedilje më vete me kërkesë të pasagjerit shoqërues. Pasagjerët e moshës 6 deri në 18 vjeç udhëtojnë me tarifa më të ulëta.
 • lidhur me 12: Brenda Republikës Çeke, personat me aftësi të kufizuara ose me lëvizje të kufizuar udhëtojnë me tarifë të reduktuar, nëse janë në gjendje të paraqesin një kartë të vlefshme ZTP ose ZTP/P të lëshuar në Republikën Çeke.
 • lidhur me 12.2.1: Ciceroni transportohet pa pagesë, kur paraqitet provë për udhëzime të përhershme. Paraqitja e provës përkufizohet si dhënia e një dokumenti të përshtatshëm pas nisjes së një udhëtimi, ku shprehet nevoja për udhëzime të përhershme; në Republikën Çeke, kjo provë e vlefshme është karta ZTP/P e lëshuar në Republikën Çeke.
 • lidhur me 16.2: Në rast se pasagjeri ka një biletë me një drejtim për një lidhje që, në stacionin e nisjes, është vonuar me 60 minuta ose më shumë, dhe nëse ky i fundit vendos të braktisë udhëtimin, ai gëzon të drejtën e rimbursimit të çmimit të biletës së udhëtimit.
 • lidhur me 17.1 deri 17.3, 17.6, 17.7: Dispozitat e paashikuara me ligj për detyrimet do të zbatohen.
 • lidhur me 17.4.2: Në vend të dispozitës së mësipërme, vlen kjo dispozitë që parasheh se pasagjeri ka të drejtë në kompensim për dëmin e vërtetuar të bagazheve të humbura të transportuara në dhomën e bagazheve, deri në një maksimum prej 3,000 CZK.
 • lidhur me 18: Përveç këtyre Kushteve të Përgjithshme të Transportit, zbatohet edhe Dekreti i Ministrisë së Transportit dhe Komunikimeve Nr. 175/2000 “Për Rregullat e Transportit për Transportin Publik Hekurudhor dhe Rrugor të Udhëtarëve„ ose legjislacion tjetër përkatës.
 • lidhur me 19: Ndërgjyqësitë e mundshme midis FlixBus CZ s.r.o dhe një pasagjeri do të zgjidhen me gjyq në Republikën e Çekisë. 

6.   Kushtet shtesë të transportit që zbatohen në Rusi:

 • lidhur me 1.1: Në Rusi, në disa raste, marka tregtare FlixBus vendoset në automjete edhe nëse transportuesi zyrtar për udhëtimin është një kompani partnere autobusësh. Nëse transporti kryhet nga një kompani partnere, vlejnë edhe kushtet e kompanisë partnere, edhe kushtet e FlixBus.
 • lidhur me 2.3, 3.2.1: Aktualisht, blerja e biletave në automjet në Rusi nuk ofrohet.
 • lidhur me 2.4: Nuk vlen në Rusi.
 • lidhur me 3.1: Për linjat e transportit brenda Rusisë, mund të kërkohet një konfirmim rezervimi në formatin e printuar. Blerja e biletave FlixBus nga shoferi nuk është ende e ofrohet. Për të blerë një biletë, pasagjeri duhet të japë informacionin e mëposhtëm: mbiemrin, emrin, atësinë, datën e lindjes, llojin dhe numrin e dokumentit të identifikimit, numrin e telefonit, gjininë dhe kombësinë. Verifikimi i kualifikimit për transport bëhet duke krahasuar emrin e pasagjerit me të dhënat e dokumentit të identitetit dhe listën e rezervimit, e cila i tregohet shoferit ose stafit të stacionit në celular, në varësi të situatës aktuale të rezervimit.
 • lidhur me 3.6: Blerja e biletave FlixBus nëpërmjet telefonit nuk ofrohet.
 • lidhur me 5.1 deri 5.4: Nuk vlen në Rusi.
 • lidhur me 7.1, 13.2.1: Në Rusi, ne i rekomandojmë pasagjerët të mbërrijnë në stacionin e autobusit 30 minuta para nisjes.
 • lidhur me 7.4: Verifikimi i së drejtës për transport kryhet duke krahasuar emrin e pasagjerit me të dhënat e dokumentit të identitetit, si dhe me informacionin nga lista e rezervimit të shfaqur në celularin e shoferit ose personelit të stacionit, bazuar në situatën aktuale të prenotimit. Metoda e preferuar e verifikimit është skanimi i biletave. Nëse është e nevojshme, pasagjeri duhet të i japë shoferit ose personelit të shërbimit një konfirmim të printuar të prenotimit dhe një dokument të vlefshëm identifikimi me të cilin është bërë prenotimi.
 • lidhur me 10.5: Në rastet e përmendura në paragrafin 10.4, FlixBus është i detyruar të rimbursojë pjesërisht ose plotësisht koston e biletës, ose të sigurojë kompensim në ndonjë formë tjetër. Për më shumë detaje, shihni paragrafin 16 – Të drejtat e pasagjerëve në rast vonese dhe anulimi.
 • lidhur me 11: Të gjithë pasagjerët, përfshirë fëmijët, duhet të mbajnë rripa sigurie gjatë vozitjes kur janë të hipur.
  Fëmijët kanë nevojë për një vend të veçantë në autobus për të garantuar sigurinë e tyre gjatë udhëtimit.
  Pasagjeri ka të drejtë të merr dy fëmijë nën moshën dymbëdhjetë vjeç në vende të ndara me një zbritje prej 50%.
  Fëmijët e moshës 0-13 vjeç nuk lejohen të udhëtojnë vetëm. Ata duhet të udhëtojnë me prindërit, përgjegjësin ose kujdestarin dhe duhet të kenë certifikatën e lindjes së fëmijës me vete.
  Fëmijët dhe të miturit nga 14 deri në 18 vjeç mund të udhëtojnë të pashoqëruar në Rusi. Në udhëtime jashtë vendit, atyre iu duhet një pasaportë e vlefshme ndërkombëtare, vizë, konfirmim i noterizuar nga prindërit, përgjegjësi ose kujdestari që janë të lejuar të udhëtojnë vetëm.
 • lidhur me 12.1: …sipas nenit 21.1. Ligji federal nr. 259.
 • lidhur me 12.2.1: nuk vlen në Rusi.
 • lidhur me 12.4.2: nuk vlen në Rusi.
 • lidhur me 12.5.3: Për të kontrolluar mundësinë e mbajtjes së karriges me rrota ose MJETEVE të tjera NDIHMËSE të përdorura prej saj, pasagjeri duhet të telefonojë shërbimin e klientit dhe të specifikojë modelin e karriges me rrota ose të mjeteve të tjera jo më vonë se 24 orë para fillimit të udhëtimit. Për të udhëtuar në një karrige me rrota, rekomandojmë që pasagjerët me lëvizshmëri të kufizuar të kontaktojnë shërbimin e klientit të paktën 7 ditë para udhëtimit, në mënyrë që të mund të zgjedhim udhëtimin më të përshtatshëm.
 • lidhur me 14.1:Lejimi i bagazhit falas që përfshihet në tarifë kufizohet në një bagazh për pasagjer, me peshë deri në 20 kg. Kur mblidhen së bashku, dimensionet e përgjithshme të bagazhit nuk mund të kalojnë 180 cm. Gjithashtu, pasagjeri mund të transportojë një palë skish në një këllëf dhe slitat për fëmijët pa pagesë. Pasagjeri mund të transportojë një bagazh tjetër (bagazh shtesë) me peshë deri në 20 kg kundrejt një tarife. Kur mblidhen së bashku, tre dimensionet e bagazhit nuk duhet të kalojnë 180 cm. Nuk ekziston e drejta e përgjithshme për transportin e më shumë se dy bagazheve. Nuk nevojitet regjistrim paraprak i bagazheve shtesë përmes Shërbimit të Klientit. Transporti i bagazheve shtesë paguhet në zyrën e biletave të stacionit të nisjes së autobusit. Çmimet e bagazheve shtesë përcaktohen nga kompanitë partnere të autobusëve ose FlixBus. Transporti i bagazhit të tretë është i mundur vetëm nëse ka hapësirë të mjaftueshme të lirë në vendin e bagazheve të autobusit. Disponueshmëria e hapësirës së lirë përcaktohet nga shoferi kur të fillojë udhëtimin.
 • lidhur me 14.2: Bagazhet e dorës transportohen falas, por janë të kufizuara në një bagazh për pasagjer, dimensionet e përgjithshme të të cilit nuk mund të kalojnë 120 cm, dhe pesha maksimale është 7 kg.
 • lidhur me 14.3: Bagazhet e veçanta në udhëtime në Rusi mund të transportohen kundrejt një tarife, me kusht që të ketë hapësirë të mjaftueshme në vendin e bagazheve të autobusit. Nuk kërkohet regjistrim paraprak nëpërmjet Shërbimit të Klientit. Tarifa për bagazhet e veçanta paguhet në zyrën e biletave të stacionit të nisjes së autobusit. Çmimet e bagazheve të veçanta përcaktohen nga kompanitë partnere të autobusëve.
 • lidhur me 14.4: Transporti i instrumenteve muzikore (përveç atyre që janë nën parametrat maksimalë të bagazheve të dorës) paguhet në zyrën e biletave të stacionit të nisjes së autobusit.
 • lidhur me 14.7.1: Në udhëtimet në Rusi, biçikletat dhe skuterët elektronikë mund të transportohen vetëm kundrejt një tarife në vendin e bagazheve të autobusit, duke pasur parasysh që ato të jenë të palosur, në këllëf dhe të ketë hapësirë të mjaftueshme në vendin e bagazheve. Transporti i biçikletave dhe skuterëve elektronikë paguhet në zyrën e biletave të stacionit të nisjes së autobusit.
 • lidhur me 14.9: Ndalohen gjatë transportimit (si bagazh ose bagazh dore): substanca me erë të keqe dhe të rrezikshme (të ndezshme, shpërthyese, toksike, gërryese dhe të tjera), si dhe objekte që ndotin automjetet ose veshjet e udhëtarëve, sende të pa-paketuara ose të pambrojtura që mund të dëmtojnë pasagjerët. Armët, municionet dhe fishekzjarrët nuk lejohen të transportohen.
 • lidhur me 15: Kafshët dhe zogjtë në kafaze me bazament të fortë (shporta, kuti, kontejnerë, etj.) mund të barten si pjesë e bagazhit të dorës nëse dimensionet e këtyre kafazeve (shporta, kuti, kontejnerë, etj.) korrespondojnë me madhësinë e bagazheve të dorës.
 • lidhur me 16.2, 16.3, 16.4: Nëse nisja anulohet për arsye teknike ose nëse nisja vonohet më shumë se një orë, pasagjeri ka të drejtë të anulojë udhëtimin dhe, pasi të paraqesë biletën me dokumentin e lëshuar të anulimit, mund të marrë kompensim në masën 100% të çmimit të biletës.
  Tarifa për anulimin tërhiqet nga pasagjeri:
  - 30 ditë para nisjes - 0 RUB
  - 14 deri në 29 ditë para nisjes - 20 RUB
  - 3 deri në 13 ditë para nisjes - 20 RUB
  - më pak se 3 ditë para nisjes - 60 RUB
  - pas nisjes - 100 RUB
  Dokumentet mund të kthehen:
  - përmes një formulari të veçantë në faqen e internetit (vetëm për bileta eletronike).
  - në zyrat e veçanta të biletave në stacionet e autobusëve. Procedura e rimbursimit në stacionin e autobusëve përcaktohet nga vetë stacioni i autobusëve.
  Nëse Pasagjeri ka dhënë numër të gabuar të kontaktiti / celularit të cilin e ka shkruar në biletë dhe nuk kishte mundësi për ta kontaktuar Pasagjerin ose për të i dërguar një SMS, kompania transportuese nuk merr përgjegjësi për të informuar klientin paraprakisht për çfarëdo ndryshimi në lidhje me udhëtimin. Ankesat në raste të tilla nuk do të pranohen.
 • lidhur me 17.3: Shuma e kompensimit në rast të dëmtimit të jetës ose shëndetit do të jetë jo më pak se 500,000 RUR për një rast të siguruar.
 • lidhur me 17.4.1: Në rast të dëmtimit të sendeve të bagazheve si pasojë e një aksidenti që përfshin autobusin ose të humbjes së sendeve të bagazheve si pasojë e të njëjtës gjë, niveli i kompensimit për dëmin e pretenduar për pasagjerin dhe sendin e bagazhit do të kufizohet në 500 €.
 • lidhur me 17.6: Shuma e kompensimit për të gjitha dëmet e tjera të pronës, e cila nuk përfshin dëmtimin e Bagazhit si rezultat i aksidentit, si dhe dëmtimin e karrigeve me rrota dhe automjeteve të tjera ndihmëse ose pajisjeve ndihmëse, do të kufizohet në 1000 €, përveç rasteve kur të tilla dëmtime të vijnë si rezultat i një qëllimi kriminal ose nga pakujdesia e rëndë.
 • lidhur me 18: Përveç këtyre Kushteve të Transportit, Ligji Federal nr. 259-FZ i datës 08.11.2007 N 259-ФЗ “Karta e transportit automobilistik dhe transporti elektrik tokësor urban”, si dhe Rregullat për transportin e udhëtarëve dhe bagazheve në rrugë dhe qytet me transport elektrik tokësor Nr. 1586 i datës 01 tetor 2020 pas ndryshimeve të bëra zbatohet për linjat e autobusit në territorin e Rusisë.
 • lidhur me 19: Moska është vendi i juridiksionit.

7. Kushtet shtesë të transportit që zbatohen në Suedi:

 • lidhur me 16.2: 
  • Vonesat në udhëtimet me linjat e distancave totale më të shkurtra se 150 km. (p.sh. linja 690 Arlanda për në Stockholm C)
   • Për udhëtimet me linja të distancave totale më të shkurtra se 150 km, aplikohen parashikime të tjera në rast vonesash prej më shumë se 20 minuta.
   • Pasagjerët mund ta kryejnë udhëtimin me mjete të tjera transporti ose ta vazhdojnë udhëtimin me autobusin e vonuar, ku pasagjerët do të kenë të drejtë për kompensim financiar në të dy rastet. Kjo nuk varet nga distanca që mbuloni vetë, por nga distanca totale e linjës së autobusit që përdorni.
  • Kompensimi për mjetet e tjera të transportit.
   • Nëse ka tregues të arsyeshëm për të supozuar se pasagjerët do të vonohen më shumë se 20 minuta për në destinacionin e tyre, pasagjerët kanë të drejtë që së pari të kryejnë udhëtimin me mjete të tjera transporti dhe më pas të marrin kompensim për transportin me mjete të tjera alternative. Transporti me mjete alternative mund të përfshijë, për shembull, transportin publik, transportin me taksi ose me automjetin e vet. Kërkesat e rimbursimit për udhëtime me taksi mund të shqyrtohen vetëm nëse udhëtimi është kryer nga dhe në drejtim të po atyre stacioneve që ishin rezervuar ose planifikuar.
   • Kostot për mjetet alternative të transportit duhet të jenë të arsyeshme në lidhje me rrethanat dhe nuk duhet të kalojnë 1/40 e shumës së bazës së çmimit, siç përcaktohet në Kodin e Sigurimeve Shoqërore (2010:110), (1182.50 SEK për vitin 2020). Nuk ka kufij të paracaktuar se cilat janë kostot e arsyeshme, por do të vendoset në secilin rast të veçantë.
   • Pasagjerët gjithashtu mund të kenë të drejtë për kompensim për mjetet e tjera të transportit në rast vonese, edhe nëse udhëtarët nuk kanë qenë në gjendje të blejnë një biletë autobusi. Autobusi duhet të vonohet më shumë se 20 minuta dhe pasagjerët duhet të kishin planifikuar të udhëtonin pikërisht me këtë rrugë autobusi që është vonuar. Duhet të ketë prova që pasagjerët kanë bërë disa përgatitje, të tilla si paraqitja në vendndalimin e autobusit/stacionin e autobusit për të udhëtuar me autobusin që është vonuar. 
  • Rimbursimi i tarifave të biletave
   • Nëse pasagjerët vendosin të vazhdojnë udhëtimin e tyre me autobusin e vonuar, ata kanë të drejtën e një rimbursimi të çmimit:
    • Nëse udhëtimi vonohet për më shumë se 20 minuta, ata kanë të drejtën e një rimbursimi prej 50 për qind të çmimit të biletës.
    • Nëse udhëtimi vonohet për më shumë se 40 minuta, ata kanë të drejtën e një rimbursimi prej 75 për qind të çmimit të biletës.
    • Nëse udhëtimi vonohet për më shumë se 60 minuta, ata kanë të drejtën e një rimbursimi prej 100 për qind të çmimit të biletës.
   • Pasagjerët që kërkojnë një rimbursim për mjetet alternative të transportit duhet të bëjnë kërkesë brenda dy muajve nga dita e vonesës.