Zbritjet e kërkuara me ligj në Poloni

1. 100% - Rojat kufitare - migracioni i paligjshëm

Rojat kufitare që kryejnë detyrat që lidhen me parandalimin dhe luftimin e migracionit të paligjshëm, në linjat e transportit me rëndësi të veçantë ndërkombëtare

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm, të menjëhershëm, të shpejtë dhe ekspres

2. 95% - Udhërrëfyes për të verbrit

udhërrëfyesi ose kujdestari që shoqëron një person të verbër në udhëtim

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm, të menjëhershëm dhe të shpejtë

3. 95% - Kujdestari i invalidit të luftës

udhërrëfyesi ose kujdestari që shoqëron një invalid lufte që konsiderohet plotësisht i paaftë për punë dhe për të jetuar në mënyrë të pavarur

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm, të menjëhershëm dhe të shpejtë

4. 95% - Kujdestarët e personave të paaftë për të jetuar në mënyrë të pavarur

udhërrëfyesi ose kujdestari që shoqëron një person të paaftë për të jetuar në mënyrë të pavarur

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm, të menjëhershëm dhe të shpejtë

5. 93% - Personat e verbër

personat e verbër që konsiderohen të paaftë për të jetuar në mënyrë të pavarur

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm

6. 78% - Rojat kufitare

Rojat kufitare me uniformë kur kryejnë detyrat e tyre zyrtare që lidhen me mbrojtjen e kufirit kombëtar, dhe kur shoqërojnë personat e ndaluar, kur janë me shërbim patrullimi, ose kur kryejnë veprimtari që lidhen me kontrollin e trafikut kufitar

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm dhe të menjëhershëm

7. 78% - Oficerët e Doganave dhe Departamentit të Thesarit

Oficerët e Doganave dhe të Departamentit të Thesarit gjatë kryerjes së kontrollove zyrtare që specifikohen në pjesën V të Ligjit datë 16 nëntor 2016 mbi Administrimin e Taksës Kombëtare (Fletorja Zyrtare, artikulli 1947)

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm dhe të menjëhershëm

8. 78% - Oficerët e policisë

oficerët e policisë me uniformë që shoqërojnë personat e ndaluar ose pronat e mbrojtura, që transportojnë posta të veçanta, që janë me shërbim patrullimi dhe që ofrojnë ndihmë ose asistojnë në veprimtaritë e autoriteteve ligjzbatuese

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm dhe të menjëhershëm

9. 78% - Ushtarët e Policisë Ushtarake

ushtarët e Policisë Ushtarake dhe autoritetet ligjzbatuese ushtarake që kryejnë patrullime zyrtare dhe veprimtari të tjera zyrtare në kuadrin e transportit publik

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm dhe të menjëhershëm

10. 78% - Fëmijët invalidë

fëmijët dhe adoleshentët (deri në moshën 24 vjeç) me paaftësi ose të meta, për transport nga vendbanimi ose vendqëndrimi i tyre për në:

kopshte, shkolla, institucionet e arsimit të lartë, institucionet e kujdesit dhe edukimit, institucionet e trajnimit në arsim, qendrat e veçanta arsimore të shkollimit, qendrat që u mundësojnë fëmijëve dhe adoleshentëve për të përmbushur kërkesat e shkollimit dhe studimit, qendrat e rehabilitimit dhe edukimit, shtëpitë e mirëqenies sociale, qendrat e përkrahjes, objektet e kujdesit shëndetësor, klinikat e këshillimit psikologjik dhe pedagogjik, përfshirë kliniket e specializuara dhe qëndrimet për rehabilitim - dhe mbrapsht

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm, të menjëhershëm dhe të shpejtë

11. 78% - Kujdestarët e fëmijëve invalidë dhe adoleshentëve

prindi ose kujdestari që shoqëron një fëmijë ose adoleshent me paaftësi ose të meta në udhëtime për në:

kopshte, shkolla, institucionet e arsimit të lartë, institucionet e kujdesit dhe edukimit, institucionet e trajnimit në arsim, qendrat e veçanta arsimore të shkollimit, qendrat që u mundësojnë fëmijëve dhe adoleshentëve për të përmbushur kërkesat e shkollimit dhe studimit, qendrat e rehabilitimit dhe edukimit, shtëpitë e mirëqenies sociale, qendrat e përkrahjes, objektet e kujdesit shëndetësor, klinikat e këshillimit psikologjik dhe pedagogjik, përfshirë kliniket e specializuara dhe qëndrimet për rehabilitim - dhe mbrapsht

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm, të menjëhershëm dhe të shpejtë

12. 78% - Invalidët e luftës që nuk mund të punojnë ose të jetojnë në mënyrë të pavarur

invalidi i luftës që konsiderohet plotësisht i paaftë për punë dhe për të jetuar në mënyrë të pavarur

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm, të menjëhershëm dhe të shpejtë

13. 78% - Ushtarët jo të karrierës

ushtarët që shërbejnë në ushtrinë jo të karrierës, me përjashtim të shërbimit periodik dhe të ndalimit të humbjeve dhe personat që përmbushin detyrën e këtij shërbimi në forma të barasvblershme

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm dhe të menjëhershëm

14. 78% - Fëmijët deri në moshën 4 vjeç

fëmijët deri në moshën 4 vjeç me vend të rezervuar

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm dhe të menjëhershëm

15. 78% - Viktimat e verbër civilë nga operacionet ushtarake

viktimat e verbër civilë nga operacionet ushtarake që konsiderohen të paaftë për të jetuar në mënyrë të pavarur

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm, të menjëhershëm dhe të shpejtë

16. 78% - Studentët e paaftë

studentët (deri në moshën 26 vjeç) me paaftësi ose të meta, për transport nga vendbanimi ose vendqëndrimi i tyre për në:

kopshte, shkolla, institucionet e arsimit të lartë, institucionet e kujdesit dhe edukimit, institucionet e trajnimit në arsim, qendrat e veçanta arsimore të shkollimit, qendrat që u mundësojnë fëmijëve dhe adoleshentëve për të përmbushur kërkesat e shkollimit dhe studimit, qendrat e rehabilitimit dhe edukimit, shtëpitë e mirëqenies sociale, qendrat e përkrahjes, objektet e kujdesit shëndetësor, klinikat e këshillimit psikologjik dhe pedagogjik, përfshirë kliniket e specializuara dhe qëndrimet për rehabilitim - dhe mbrapsht

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm, të menjëhershëm dhe të shpejtë

17. 51% - Personat e verbër

personat e verbër që konsiderohen të paaftë për të jetuar në mënyrë të pavarur

- të vlefshme për udhëtim të menjëhershëm dhe të shpejtë

18. 51% - Veteranët

veteranët dhe personat e tjerë të përshtatshëm - pensionistët, invalidët dhe personat që marrin pagesë pensioni ose ndihmë familjare

- i vlefshëm për udhëtim të rregullt dhe të shpejtë

19. 51% - Aktivistë të opozitës anti-komuniste dhe njerëz të shtypur për arsye politike

- i vlefshëm për udhëtim të rregullt dhe të shpejtë

20. 49% - Personat e paaftë për të jetuar në mënyrë të pavarur

personat e paaftë për të jetuar në mënyrë të pavarur, me përjashtim të të verbërve që konsiderohen të paaftë për të jetuar në mënyrë të pavarur

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm

21. 37% - Fëmijët mbi moshën 4 vjeç

fëmijët mbi moshën 4 vjeç deri në fillimin për përgatitjen e detyrueshme vjetore parashkollore

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm dhe të menjëhershëm

22. 37% - Personat e verbër

personat e verbër që nuk konsiderohen të paaftë për të jetuar në mënyrë të pavarur

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm, të menjëhershëm dhe të shpejtë

23. 37% - Veteranët invalidë

veteranët e plagosur që marrin ndihmë invaliditeti për lëndimet ose sëmundjet që lindin nga pjesëmarrja në veprimtaritë jashtë vendit

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm dhe të menjëhershëm

24. 37% - Invalidët e luftës

- të vlefshme për udhëtim të zakonshëm, të menjëhershëm dhe të shpejtë

25. 37% - Personat e paaftë për të jetuar në mënyrë të pavarur

personat e paaftë për të jetuar në mënyrë të pavarur, me përjashtim të të verbërve që konsiderohen të paaftë për të jetuar në mënyrë të pavarur

- të vlefshme për udhëtim të menjëhershëm dhe të shpejtë