Njoftimi ligjor

Lëshuesi
FlixMobility GmbH


Na kontakto:
Adresa: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mynih Gjermani
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-Mail: informacion@flixbus.al

* (Mbaj parasysh që për telefonatat nga linja fikse si dhe telefona celularë tarifat ndryshojnë në varësi të çmimeve të operatorit individual.)

Drejtori Menaxhues
André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert


Regjistri tregtar:
Gjykata e rrethit të Munihut, HRB 197620


ID e TVSH-së:
DE 283764680

Përgjegjës për përmbajtjen në përputhje me nenin 55 II RStV
Daniel Krauss
Birketweg 33
80639 Mynih
E-Mail: informacion@flixbus.al


Përgjegjësia për përmbajtjen
Përmbajtja e faqes sonë të internetit është përpiluar me një kujdes absolut. Ne nuk mbajmë përgjegjësi nëse përmbajtja është apo jo, e saktë, e plotë dhe aktuale.  Si një ofrues shërbimi dhe në përputhje me nenin 7, paragrafi 1 të TMG, ne mbajmë përgjegjësi vetëm për përmbajtjen tonë në këto faqe, sipas ligjeve të përgjithshme.  Sipas neneve 8 deri në 10 të TMG, ne, si ofrues shërbimi, nuk jemi të detyruar të monitorojmë informacionet e huaja të transmetuara ose ruajtura apo të hetojmë rrethanat që tregojnë aktivitete të paligjshme. Sa më sipër nuk cenon detyrimet për të hequr ose për të bllokuar përdorimin e informacionit sipas ligjeve të përgjithshme. Megjithatë, përgjegjësia mund të rëndojë mbi ne vetëm duke filluar nga data e marrjes dijeni për një shkelje specifike  Pas marrjes së njoftimit për këto shkelje, ne do ta heqim menjëherë përmbajtjen.

Nga data 09/01/2016 ka hyrë në fuqi një Rregullore e re e BE-së (524/2013). Shitësve me pakicë iu kërkohet të japin një lidhje të faqes së tyre të internetit në Platformën-OS të Komisionit të Bashkimit Evropian. Faqet në platformën e përmendur të BE-së duhet të plotësohen deri në datën 15/02/2016, për t’iu mundësuar bizneseve dhe konsumatorëve ndërmjetësimin e mosmarrëveshjeve në lidhje me marrëveshjen e re të shitblerjes të prezantuar online dhe/ose kontratën e shërbimit online. Është planifikuar që ankesat e postuara në platformën OS t’i përcillen bordeve të arbitrazhit në shtetet përkatëse në të cilat operojnë shitësit me pakicë online.