Nëse e ke të vështirë hyrjen në faqen e internetit, na telefono në +49 (0)30 300 137 300 ose referoju aplikacioni Google Assistant i FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Politika e privatësisë

Parathënie

Ne, FlixMobility GmbH, përfshirë filialet tona (të referuara, këtu e në vijim, bashkërisht si: “FlixBus”, “ne” ose “neve”) duam t’ju informojmë, me anë të kësaj, rreth mbrojtjes së të dhënave në FlixBus.

Rregulloret për mbrojtjen e të dhënave për mbrojtjen e personit që preket nga përpunimi i të dhënave (ju referohemi juve, këtu e në vijim, si subjekt i të dhënave, si dhe “klient”, “përdorues”, “ju” ose “subjekt i të dhënave”) rrjedhin në veçanti nga Rregullorja e Përgjithshme e BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (Rregullorja (BE) 2016/679; këtu e në vijim e referuar si “GDPR”). Përderisa ne vendosim vetë ose bashkë me të tjerët mbi qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave, ky dokument përfshin kryesisht detyrimin për t’ju informuar në mënyrë transparente rreth llojit, fushës, qëllimit, kohëzgjatjes dhe bazës ligjore të përpunimit (shih Nenin 13 dhe 14 të GDPR-së).

Qëllimi i kësaj politike (këtu e në vijim e referuar si “politika e privatësisë”), është t’ju informojmë rreth mënyrës së përpunimit të të dhënave tuaja personale nga ana jonë.

Struktura e politikës sonë të privatësisë është e organizuar në module. Ajo përbëhet nga një pjesë që përmban informacion të përgjithshëm në lidhje me të gjithë përpunimin e të dhënave personale dhe situatat e përpunimit të të dhënave që hyjnë në fuqi sa herë që aksesohet faqja jonë e internetit (Klauzola 1 Informacion i përgjithshëm) dhe një pjesë e veçantë, përmbajtja e së cilës i referohet vetëm situatës së përpunimit të të dhënave të specifikuar në të me emrin e ofertës ose produktit përkatës, sidomos kur vizitoni faqet tona të internetit, e cila është përshkruar më hollësisht këtu (Klauzola 2 Informacion i veçantë).

Mund të gjeni më shumë informacion ligjor, këtu:

Lidhur me FlixBus:

Kushtet e përgjithshme të rezervimit (KPR)

Kushtet e përgjithshme të transportit (KPT)

Lidhur me FlixTrain:

Kushtet e tarifave të FlixTrain GmbH

Kushtet e përgjithshme të transportit të FlixTrain GmbH (KPT)

Në lidhje me aplikantët për punë:

Informacion mbi mbrojtjen e të dhënave për aplikantët për punë

1. Informacion i përgjithshëm

1.1 Përkufizimi i termave

Kjo politikë privatësie bazohet në përkufizimet e mëposhtme të termave, të përshkruara në Nenin 4 të GDPR-së:

 • e dhënë personale” nënkupton të gjithë informacionin që lidhet me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (“subjekti i të dhënave”). Një person është i identifikueshëm nëse ai/ajo mund të identifikohet drejtpërsëdrejti ose tërthorazi, duke iu referuar veçanërisht një identifikuesi të tillë si emri, numri i identifikimit, identifikuesit në internet, të dhënave të vendndodhjes ose me anë të informacionit që lidhet me karakteristikat e tyre fizike, fiziologjike, gjenetike, mendore, ekonomike, kulturore ose shoqërore (Neni 4(1) i GDPR-së). Identifikueshmëria mund të sigurohet gjithashtu duke e lidhur një informacion të tillë ose njohuri të tjera shtesë. Kjo nuk varet nga ndodhia, forma ose shprehja fizike e informacionit (edhe fotot, videot ose regjistrimet e zërit mund të përmbajnë të dhëna personale).
 • përpunimi” nënkupton çdo veprimtari që ka të bëjë me trajtimin e të dhënave personale, qoftë me mjete të automatizuara ose jo (d.m.th. mjete teknologjike). Kjo përfshin kryesisht mbledhjen (d.m.th. prokurimin), regjistrimin, organizimin, strukturimin, ruajtjen, përshtatjen ose ndryshimin, rikthimin, konsultimin, përdorimin, përhapjen me anë të transmetimit, shpërndarjen ose vendosjen në dispozicion në ndonjë mënyrë tjetër, përafrimin, kombinimin, kufizimin, fshirjen ose shkatërrimin e të dhënave personale, si dhe ndryshimin e përkufizimit të një synimi ose qëllimi që është përdorur fillimisht si bazë për përpunimin e të dhënave (Neni 4(2) i GDPR-së).
 • kontrollues” nënkupton personin fizik ose juridik, autoritetin publik, agjencinë ose një organ tjetër që vendos veçmas ose së bashku me të tjerët për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (Neni 4(7) i GDPR-së).
 • përpunues” nënkupton personin fizik ose juridik, autoritetin publik, agjencinë ose një organ tjetër që përpunon të dhëna personale në emër të kontrolluesit, kryesisht në përputhje me udhëzimet e tij (Neni 4(8) i GDPR-së).
 • palë e tretë” nënkupton çdo person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër të ndryshëm nga subjekti i të dhënave, kontrolluesi, përpunuesi dhe personat që, nën autoritetin e drejtpërdrejtë të kontrolluesit ose përpunuesit, janë të autorizuar të përpunojnë të dhëna personale; kjo përfshin edhe subjektet e tjera juridike që i përkasin grupit (Neni 4(10) i GDPR-së).
 • pëlqim” i subjektit të të dhënave nënkupton çdo tregues të dhënë lirisht, specifik, të informuar dhe të qartë të dëshirave të subjektit të të dhënave, me të cilin ai ose ajo, përmes një deklarate ose një veprimi të qartë pohues, nënkupton marrëveshjen për përpunimin e të dhënave personale që lidhen me të; (Neni 4(11) i GDPR-së).

1.2 Emri dhe adresa e kontrolluesit

Personi përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja personale (Neni 4(7) i GDPR-së) është:

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mynih
Telefoni: +49 (0)30 300 137 300

Emaili sherbimi@flixbus.al

Më shumë informacion rreth kompanisë sonë mund të gjeni në njoftimin ligjor.

1.3 Detajet e kontaktit të zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave

Zyrtari i kompanisë sonë për mbrojtjen e të dhënave është në dispozicionin tuaj në çdo kohë për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja dhe si person kontakti për objektin e mbrojtjes së të dhënave.

Detajet e saj të kontaktit janë:

FlixMobility GmbH
Dr. Theresia Gondro
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mynih

Emaili data.protection@flixbus.com

Për pyetje të përgjithshme rreth FlixBus, ju lutemi kontaktoni sherbimi@flixbus.al.

1.4 Baza ligjore e përpunimit të të dhënave

Përpunimi i të dhënave personale lejohet nëse plotësohet të paktën një nga bazat ligjore të renditura më poshtë:

 • Neni 6, pika 1(a) e GDPR-së: subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin e tij/saj për përpunimin e të dhënave personale që lidhen me të për një ose më shumë qëllime specifike;
 • Neni 6, pika 1(b) e GDPR-së: përpunimi nevojitet për zbatimin e një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është palë kontraktuese ose për zbatimin e masave parakontraktuale, të cilat kryhen me kërkesë të subjektit të të dhënave;
 • Neni 6, pika 1© e GDPR-së: përpunimi nevojitet për respektimin e një detyrimi ligjor, të cilit i nënshtrohet kontrolluesi (p.sh. detyrimi ligjor i ruajtjes);
 • Neni 6, pika 1(d) e GDPR-së: përpunimi nevojitet për të mbrojtur interesat jetësore të subjektit të të dhënave ose një personi tjetër fizik;
 • Neni 6, pika 1(e) e GDPR-së: nëse përpunimi nevojitet për kryerjen e një detyre me interes publik ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është dhënë kontrolluesit, ose;
 • Neni 6, pika 1(f) e GDPR-së: përpunimi nevojitet për të mbrojtur interesat legjitime të ndjekura nga kontrolluesi ose një palë e tretë, përveç nëse mbizotërojnë interesat ose të drejtat e kundërta të subjektit të të dhënave (në veçanti kur subjekti i të dhënave është fëmijë).

Për përpunimin e kryer nga ana jonë, ne specifikojmë bazën ligjore në fuqi sipas Klauzolës 2. Përpunimi mund të bazohet edhe në më shumë se një bazë ligjore.

1.5 Kategoritë e marrësve

Në kushte të caktuara, ne i transmetojmë të dhënat tuaja personale tek filialet tona, ose të dhënat personale transferohen nga filialet tona tek ne, në masën e lejueshme.

Si në çdo kompani të madhe, ne gjithashtu përdorim ofrues të jashtëm të shërbimeve që ndodhen brenda vendit ose jashtë vendit, për të trajtuar veprimet tona të biznesit dhe për të punuar me kompani partnere brenda dhe jashtë vendit. Këta përfshijnë, për shembull:

 • transportuesit (mund të gjeni një përmbledhje të transportuesve aktualë këtu)
 • ofruesit e shërbimeve (IT)
 • institucionet financiare dhe ofruesit e shërbimeve të pagesave
 • partnerët e shitjeve
 • ofruesit e shërbimeve të klientit (të brendshëm/ të jashtëm)
 • operatorët e dyqaneve
 • kompanitë e sigurimit
 • siguruesit (e udhëtimeve)
 • partnerë të tjerë të angazhuar për veprimet tona të biznesit (p.sh. auditorë, banka, kompani sigurimesh, avokatë, autoritete mbikëqyrëse, palë të tjera pjesëmarrëse në blerjet e kompanisë)

Ofruesit e shërbimeve dhe kompanitë partnere duhet të japin garanci që zbatojnë masa të përshtatshme teknike dhe organizative, në mënyrë të tillë që përpunimi të përmbushë kërkesat ligjore dhe të mbrohen të drejtat e subjekteve të të dhënave.

Ne u transmetojmë të dhëna personale organeve dhe institucioneve publike (p.sh. policisë, prokurorisë, autoriteteve mbikëqyrëse) nëse ka një detyrim/autorizim përkatës.

Për përpunimin e kryer nga ana jonë, ne specifikojmë kategoritë e marrësve të të dhënave sipas Klauzolës 2.

1.6 Kërkesat për transferimin e të dhënave personale në vendet e treta

Si pjesë e marrëdhënieve tona të biznesit, të dhënat tuaja personale mund të ndahen ose t’i zbulohen palëve të treta, të cilat gjithashtu mund të jenë të vendosura jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE), d.m.th. në vendet e treta.

Për aq sa është e nevojshme, ne do t’ju informojmë në seksionet relevante të Klauzolës 2 rreth hollësirave përkatëse të transferimit drejt palëve të treta në lidhje me përpunimin e kryer nga ana jonë.

Komisioni Evropian vërteton që disa vende të treta kanë masa për mbrojtjen e të dhënave që krahasohen me standardin e ZEE-së me anë të të ashtuquajturave vendime të përshtatshmërisë (një listë e këtyre vendeve dhe një kopje e vendimeve të përshtatshmërisë mund të shkarkohet nga: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Sidoqoftë, në vendet e tjera të treta ku mund të transferohen të dhëna personale, mund të mos ketë një nivel të lartë të vazhdueshëm të mbrojtjes së të dhënave për shkak të mungesës së dispozitave ligjore. Në këtë rast, ne sigurojmë që mbrojtja e të dhënave të garantohet në masë të pranueshme.

Kjo arrihet, për shembull, përmes rregulloreve detyruese të kompanisë (të referuara si “rregulla të detyrueshme të korporatave”), klauzolave standarde kontraktuale të Komisionit Evropian për mbrojtjen e të dhënave personale, certifikatave dhe kodeve të njohura të sjelljes.

Për aq sa është e nevojshme për rezervimin tuaj dhe ofrimin e përpunimin shoqërues të shërbimeve të transportit, transmetimi i të dhënave personale të kërkuara lidhur me këtë drejt vendeve të treta lejohet në përputhje me Nenin 49, pika 1(b) e GDPR-së.

Ju lutemi kontaktoni me zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave nëse dëshironi informacion më të hollësishëm mbi këtë temë.

1.7 Kohëzgjatja e ruajtjes dhe fshirja e të dhënave

Periudha e ruajtjes së të dhënave personale që janë mbledhur varet nga qëllimi për të cilin ne i përpunojmë të dhënat. Të dhënat do të ruhen për aq kohë sa është e nevojshme për të arritur qëllimin e synuar.

Në rast të përpunimit të kryer nga ana jonë, ne e përcaktojmë në Klauzolën 2 se për sa kohë do të ruajmë të dhënat. Nëse më poshtë nuk përcaktohet ndonjë periudhë e qartë e ruajtjes, të dhënat tuaja personale do të fshihen ose bllokohen menjëherë kur të mos zbatohet më qëllimi ose baza ligjore për ruajtjen.

Sidoqoftë, ruajtja mund të vazhdojë përtej kohës së përcaktuar në rast të ndonjë mosmarrëveshje (të mundshme) juridike me ju, ose nëse fillojnë procedura të tjera ligjore, ose nëse ruajtja parashikohet nga dispozitat ligjore, të cilave i nënshtrohemi si kontrollues. Nëse skadon periudha e ruajtjes së parashikuar nga dispozitat ligjore, të dhënat personale do të bllokohen ose fshihen përveç nëse kërkohet ruajtje e mëtejshme nga ana jonë dhe nëse ka bazë ligjore për këtë.

1.8 Vendimmarrja e automatizuar (përfshirë profilizimin)

Ne nuk synojmë të përdorim ndonjë të dhënë personale të mbledhur nga ju për ndonjë proces që përfshin vendimmarrjen e automatizuar (përfshirë profilizimin). Nëse dëshirojmë të zbatojmë këto procedura, ne do t’ju informojmë për këtë veçmas, në përputhje me dispozitat ligjore.

1.9 Nuk ka asnjë detyrim për dhënien e të dhënave personale

Në thelb, lidhja e kontratave me ne nuk varet nga dhënia prej jush e të dhënave personale paraprakisht. Në parim, nuk ka asnjë detyrim ligjor ose kontraktual për të na dhënë të dhënat tuaja personale; megjithatë, ne mund t’ju japim oferta të caktuara në një masë të kufizuar, ose aspak, nëse nuk jepni të dhënat e kërkuara për këtë.

1.10 Detyrimi ligjor për transmetimin e të dhënave të caktuara

Në rrethana të caktuara, ne mund t’i nënshtrohemi një detyrimi të veçantë statutor ose ligjor për t’i dhënë të dhëna personale palëve të treta, veçanërisht organeve publike.

1.11 Siguria e të dhënave

Ne përdorim masa të përshtatshme teknike dhe organizative për mbledhjen e të dhënave tuaja, duke pasur parasysh teknologjinë më të fundit, kostot e zbatimit dhe natyrën, fushën, kontekstin dhe qëllimin e përpunimit, si dhe rreziqet ekzistuese të shkeljes së të dhënave (përfshirë probabilitetin dhe ndikimin e një ngjarjeje të tillë), në mënyrë që të mbrojmë subjektin e të dhënave nga manipulimi aksidental ose i qëllimshëm, humbja ose shkatërrimi i pjesshëm ose i plotë, ose kundër aksesit të paautorizuar nga palë të treta (p.sh. ne përdorim enkriptimin TLS për faqet tona të internetit). Masat tona të sigurisë po përmirësohen vazhdimisht për të marrë parasysh zhvillimet teknologjike.

Ne do t’ju japim me kënaqësi informacion të mëtejshëm në lidhje me këtë sipas kërkesës. Ju lutemi kontaktoni me zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave ose CISO-n (zyrtarin përgjegjës për sigurinë e informacionit) në lidhje me këtë.

Detajet e kontaktit të tij janë:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mynih

Emaili it-security@flixbus.com

1.12 Të drejtat tuaja

Ju mund të kërkoni të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave në lidhje me të dhënat tuaja personale në çdo kohë, në veçanti duke na kontaktuar përmes detajeve të kontaktit të ofruara në Klauzolën 1.2. Subjektet e të dhënave gëzojnë të drejtat në vijim sipas GDPR-së:

E drejta për informacion
Ju mund të kërkoni informacion në përputhje me Nenin 15 të GDPR-së në lidhje me të dhënat tuaja personale të përpunuara nga ana jonë. Në kërkesën tuaj për informacion, duhet të sqaroni shqetësimin tuaj për ta bërë më të lehtë për ne që të përpilojmë të dhënat e nevojshme. Me kërkesë, ne do t’ju japim një kopje të të dhënave që janë objekt i përpunimit. Ju lutemi vini re se e drejta juaj për informacion mund të kufizohet në rrethana të caktuara në përputhje me dispozitat ligjore.

E drejta për korrigjim
Nëse informacioni që lidhet me ju nuk është (më) i saktë, ju mund të kërkoni korrigjimin e tij në përputhje me Nenin 16 të GDPR-së. Nëse të dhënat tuaja nuk janë të plota, ju mund të kërkoni plotësimin e tyre.

E drejta për fshirje
Ju mund të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale në përputhje me parashikimet e Nenit 17 të GDPR-së. E drejta juaj për fshirje varet, ndër të tjera, nga fakti nëse neve ende na nevojiten të dhënat që lidhen me ju për të kryer detyrat tona statutore.

E drejta për kufizimin e përpunimit
Në përputhje me dispozitat e Nenit 18 të GDPR-së, ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave që lidhen me ju.

E drejta për transportimin e të dhënave
Në përputhje me dispozitat e Nenit 20 të GDPR-së, ju keni të drejtë të merrni të dhënat që na keni dhënë, në format të strukturuar, të zakonshëm dhe të lexueshëm nga kompjuteri, ose të kërkoni transmetimin e tyre tek një kontrollues tjetër.

E drejta për të kundërshtuar
Në përputhje me Nenin 21, pika 1 e GDPR-së, ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja në çdo kohë për arsye që lidhen me situatën tuaj të veçantë. Ju mund të kundërshtoni marrjen e reklamave në çdo kohë, me efekt në të ardhmen, në përputhje me Nenin 21, pika 2 e GDPR-së (kundërshtimi për reklama në rastin e marketingut të drejtpërdrejtë).

E drejta për ankim
Nëse mendoni se ne nuk kemi respektuar dispozitat e rregulloreve të mbrojtjes së të dhënave gjatë përpunimit të të dhënave tuaja, ju mund të paraqitni ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale, siç është autoriteti mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave ndaj të cilit mbajmë përgjegjësi:

Bavarian State Office for Data Protection Supervision (Zyra shtetërore bavareze për mbikëqyrjen e mbrojtjes së të dhënave), Promenade 18, 91522 Ansbach

E drejta për tërheqjen e pëlqimit
Ju mund të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja, me efekt në të ardhmen. Kjo vlen edhe për deklaratat e pëlqimeve që janë lëshuar para hyrjes në fuqi të GDPR-së, d.m.th. para datës 25/05/2018.

2. Informacion i veçantë

2.1 Vizitimi i faqeve tona të internetit

Informacion rreth FlixBus dhe shërbimeve që ne ofrojmë mund të gjendet veçanërisht në https://www.flixbus.al/ / https://www.flixtrain.com/ duke përfshirë nënfaqet e lidhura (të referuara këtu e në vijim bashkërisht si “faqja e internetit” ose “faqet e internetit”). Të dhënat tuaja personale përpunohen kur ju vizitoni faqet tona të internetit.

2.1.1 Ofrimi i faqeve të internetit

Kur përdoren faqet e internetit për qëllime informacioni, ne mbledhim, ruajmë dhe përpunojmë kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale:

Të dhënat e hyrjes: kur vizitoni faqet tona të internetit, në serverin tonë të internetit ruhet një regjistër i të dhënave të hyrjes (i referuar si “skedarët e hyrjes në server”). Kjo konsiston në:

 • faqen nga e cila u kërkua faqja (e referuar si URL-ja referuese)
 • emrin dhe URL-në e faqes së kërkuar
 • datën dhe orën e kërkesës për akses (në zonën kohore të serverit)
 • versionin e shfletuesit të internetit të përdorur
 • adresën IP të kompjuterit kërkues
 • sasinë e të dhënave të transferuara
 • sistemin operativ
 • mesazhin nëse thirrja ishte e suksesshme (kodi i statusit të aksesit/statusit të Http-së)
 • diferencën me zonën kohore GMT

Ne përdorim ofruesit e shërbimeve të IT-së për hostimin e faqeve tona në internet dhe për vlerësimet statistikore të të dhënave të hyrjes.

Përpunimi i të dhënave të hyrjes shërben për qëllime statistikore dhe përmirëson cilësinë e faqeve tona të internetit, veçanërisht stabilitetin dhe sigurinë e lidhjes.

Baza ligjore është Neni 6, pika 1(f) e GDPR-së. Interesi ynë i ligjshëm është që të jemi në gjendje t’ju ofrojmë siç duhet faqet e internetit.

2.1.2 Formularët e kontaktit

Kur përdoren formularët e kontaktit, të dhënat e transmetuara në këtë mënyrë përpunohen (p.sh. titulli, mbiemri dhe emri, adresa, kompania, adresa e emailit dhe koha e transmetimit, lënda e kërkesës).

Përpunimi i të dhënave të formularit të kontaktit kryhet me qëllim përpunimin e kërkesave, dhe në varësi të bazës dhe lëndës së kërkesës suaj, qoftë mbi bazën ligjore të Nenit 6, pika 1(b) e GDPR-së, nëse ka të bëjë me ndonjë kërkesë që lidhet me kontratën, ose në raste të tjera mbi bazën ligjore të Nenit 6, pika 1(f) e GDPR-së, ne kemi interes legjitim të përpunojmë kërkesat përmes formularëve të kontaktit.

Ne përdorim ofruesit e shërbimeve të klientit për përpunimin e të dhënave për t’iu përgjigjur kërkesave të bëra përmes formularëve tonë të kontaktit.

Për më tepër, ne i ruajmë të dhënat e formularit të kontaktit, si dhe adresën përkatëse IP në mënyrë që të respektojmë detyrimet tona për të siguruar prova, për të siguruar pajtueshmërinë dhe dokumentimin e detyrimeve ligjore, që të jemi në gjendje të sqarojmë çdo keqpërdorim të mundshëm të të dhënave tuaja personale dhe për të garantuar sigurinë e sistemeve tona.

Baza ligjore është Neni 6, pika 1© ose (f) e GDPR-së.

2.1.3 Rezervimi, ofrimi dhe përpunimi i shërbimeve të transportit

Kur rezervoni bileta për shërbimet e transportit, ne mbledhim, ruajmë dhe përpunojmë kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale:

 • adresën e emailit
 • mbiemrin dhe emrin
 • të dhënat e lidhjes
 • të dhënat e pagesës
 • datën e lindjes (për shërbimet e transportit ku për fëmijët ofrohet çmim i veçantë)
 • pëlqimin për kushtet e përgjithshme përkatëse
 • informacionin për rezervimin më parë të ulëses
 • detajet e bagazheve
 • gjuhën e domenit të rezervimit
 • kanalin e rezervimit (faqe interneti ose aplikacion)

Ju gjithashtu keni mundësinë të jepni një numër telefoni për kontakt në rast të vonesave ose ndryshimeve në itinerarin e udhëtimit tuaj (opsionale).

Këto të dhëna përpunohen për rezervimin, ofrimin dhe përpunimin e shërbimeve të transportit, përfshirë shërbimin ndaj klientit, si dhe për përmbushjen e detyrimeve ligjore.

Baza ligjore është Neni 6, pika 1(b), © e GDPR-së.

Ne gjithashtu përdorim disa prej këtyre të dhënave për rekomandime produktesh, shihni Klauzolën 2.1.4, për buletinin informativ, shihni Klauzolën 2.1.5 dhe për llogarinë e klientit, shihni Klauzolën 2.1.6.

Kur rezervoni bileta për shërbimet e transportit ndërkombëtar, mblidhen edhe kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale në varësi të vendit të nisjes dhe mbërritjes:

 • informacioni mbi gjininë
 • dokumentin e identitetit, numrin e pasaportës ose ID-së
 • informacion në lidhje me masat për parandalimin e pandemisë së COVID-19 (coronavirus) (për më shumë informacion mbi këtë temë, shihni https://www.flixbus.al/politika-e-privatesise-covid-19)

Këto të dhëna përpunohen për rezervimin, ofrimin dhe përpunimin e shërbimeve të transportit, përfshirë shërbimin ndaj klientit, si dhe për përmbushjen e detyrimeve ligjore.

Ne i kalojmë të dhënat e sipërpërmendura tek transportuesi ose transportuesit përkatës, si dhe organet publike nëse ka një detyrim/autorizim përkatës.

Baza ligjore është Neni 6, pika 1(b) ose © e GDPR-së.

Të dhënat e nevojshme të pagesave do t’i transmetohen një ofruesi të shërbimit të pagesave për përpunimin e sigurt të pagesave të filluara nga ju.

Ofruesit tonë të shërbimit të pagesave janë:

Ofruesit e shërbimit të pagesave Opsionet e pagesave

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holandë
Politika e privatësisë:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Kartë krediti
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - STAMBOLL
Politika e privatësisë:
https://payu.in/privacy-policy
Kartë krediti
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 Mynih
Politika e privatësisë:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luksemburg
Politika e privatësisë:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

Baza ligjore është Neni 6, pika 1(b) ose (f) e GDPR-së.

Për rezervime të caktuara, ne përdorim gjithashtu teknologji dhe shërbime të Distribusion Technologies GmbH si përpunues (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, telefoni: +49-30-3465507-50, emaili: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Rekomandim produktesh

Në masën e lejuar, ne mund të përdorim adresën e emailit të marrë në lidhje me rezervimin ose shërbimin e transportit, për t’ju dërguar rregullisht oferta me email për produkte nga gama jonë, të ngjashme me ato që keni blerë tashmë.

Ne përdorim ofrues të jashtëm të shërbimeve ndaj klientit si përpunues për dërgimin e rekomandimeve të produkteve.

Ju do t’i merrni këto rekomandime të produkteve nga ne, pavarësisht nëse jeni abonuar për buletinin informativ apo keni dhënë pëlqimin për komunikime marketingu me email. Ne dëshirojmë t’ju ofrojmë në këtë mënyrë informacion në lidhje me produktet nga gama jonë, të cilat mund t’ju interesojnë, bazuar në blerjet tuaja të fundit me ne.

Baza ligjore është Neni 6, pika 1(f) e GDPR-së; interesi ynë legjitim është t’ju informojmë për gamën e produkteve tona dhe t’ju sugjerojmë produkte të caktuara.

Ju mund të kundërshtoni përdorimin e adresës suaj të emailit për këtë qëllim, në çdo kohë, duke përdorur lidhjen e anulimit të rekomandimit të produkteve, ose duke dërguar mesazh tek unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Buletini informativ

Nëse regjistroheni gjithashtu për buletinin informativ përmes lidhjes sonë të regjistrimit, ne ju kërkojmë që të jepni pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja (adresa e emailit, emri dhe mbiemri, vendbanimi) në mënyrë që t’ju dërgojmë rregullisht buletinin tonë informativ me email.

Si pjesë e abonimit tuaj për buletinin informativ, ne gjithashtu marrim pëlqimin tuaj që të mund ta personalizojmë përmbajtjen e buletinit tonë në përputhje me nevojat dhe interesat tuaja.

Për t’u regjistruar për buletinin tonë informativ, ne përdorim të ashtuquajturën procedurë të zgjedhjes së dyfishtë. Kjo do të thotë që pasi të jeni regjistruar, ne do të dërgojmë një email në adresën e emailit që keni dhënë, ku ju kërkojmë të konfirmoni që dëshironi të merrni buletinin informativ. Nëse nuk e konfirmoni regjistrimin tuaj brenda 24 orësh, informacioni juaj do të bllokohet dhe do të fshihet automatikisht pas një muaji.

Buletini mund të përmbajë të gjitha mallrat, shërbimet, produktet, ofertat dhe promocionet e ofruara nga kontrolluesi (Klauzola 1.2) dhe/ose nga kompanitë e lidhura me kontrolluesin, ose nga kompanitë partnere.

Baza ligjore është Neni 6, pika 1(a) e GDPR-së.

Për më tepër, ne ruajmë adresat IP që përdorni dhe kohën e regjistrimit e të konfirmimit. Qëllimi i procedurës është të provojmë se jeni regjistruar dhe, nëse është e nevojshme, të jemi në gjendje të sqarojmë çdo keqpërdorim të mundshëm të të dhënave tuaja personale. Nëse përpunojmë të dhënat tuaja personale për këtë qëllim, kjo bëhet në bazë të interesave tona legjitime për të garantuar përputhshmërinë me kërkesat ligjore dhe dokumentimin e tyre.

Baza ligjore është Neni 6, pika 1 (f) e GDPR-së; interesi ynë legjitim është të jemi në gjendje të provojmë pëlqimin.

Ju mund të anuloni përdorimin e adresës suaj të emailit, në çdo kohë, duke përdorur lidhjen e anulimit të abonimit për buletinin informativ ose duke dërguar mesazh tek unsubscribe@flixbus.com. Ligjshmëria e aktiviteteve të përpunimit të të dhënave që janë kryer tashmë nuk preket nga anulimi.

Ne përdorim ofrues të jashtëm të shërbimeve të IT-së që veprojnë si përpunues për shpërndarjen e buletinit informativ.

2.1.6 Llogaria e klientit

Ju keni mundësinë të krijoni një llogari personale klienti me ne. Në zonën e mbrojtur me fjalëkalim të llogarisë së klientit, ju mund të menaxhoni rezervimet tuaja në rehatinë tuaj dhe të ruani të dhënat tuaja për udhëtimet e ardhshme.

Për të krijuar një llogari klienti, është e detyrueshme të mblidhet informacioni i mëposhtëm:

 • adresën e emailit
 • emri dhe mbiemri
 • fjalëkalimi (i përzgjedhur vetë)

Ne i përdorim këto të dhëna për të menaxhuar llogarinë tuaj të klientit dhe për të krijuar fatura.

Për më tepër, mund të futni edhe një numër telefoni celular në llogarinë tuaj të klientit, në mënyrë që të mund t’ju kontaktojmë në rast të ndonjë vonese ose ndryshimi të itinerarit të udhëtimit tuaj (opsionale).

Ju gjithashtu mund të zgjidhni të ruani të dhënat e mëposhtme shtesë në llogarinë tuaj të klientit (opsionale):

 • titulli
 • datëlindja
 • adresa (kodi postar, qyteti dhe shteti)
 • metodat e pagesës

Këto të dhëna përdoren për të menaxhuar llogarinë tuaj të klientit dhe për të lëshuar fatura, dhe mund të përdoren edhe për të dërguar rekomandime të personalizuara produktesh (Klauzola 2.1.4) dhe – nëse jeni regjistruar për këtë qëllim – për t’ju dërguar buletinet informative (Klauzola 2.1.5).

Baza ligjore është Neni 6, pika 1(a), (b) ose (f) e GDPR-së.

Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj, të ashtuquajturat ‘cookies’ të përhershme ruhen në pajisjen tuaj me qëllim që “të qëndroni të kyçur”. Qëllimi i tyre është të sigurojnë që të mos keni nevojë të kyçeni përsëri gjatë vizitave të mëvonshme në faqen tonë të internetit. Ky funksion nuk është i disponueshëm për ju nëse keni çaktivizuar ruajtjen e këtyre ‘cookies’ në cilësimet e shfletuesit tuaj.

Baza ligjore është Neni 6, pika 1(f) e GDPR-së.

Ju mund të përditësoni ose të fshini llogarinë e klientit - e kështu edhe të dhënat tuaja personale të ruajtura - në çdo kohë, në llogarinë tuaj personale të klientit.

2.1.7 Përdorimi i ‘cookies’, moduleve dhe shërbimeve të tjera

Cookies

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, informacioni ruhet në formën e një ‘cookie’ (skedarë të vegjël me tekst) në pajisjen tuaj. Informacioni në lidhje me përdorimin nga ana juaj të faqes së internetit ruhet atje (ID-ja e identifikimit, data e vizitës etj.). Ne përdorim ‘cookies’ për t’ju lehtësuar përdorimin e shërbimeve tona në internet përmes funksioneve të ndryshme të shërbimit (të tilla si njohja e vizitave të mëparshme) dhe që të mund të përshtatim më mirë ofertat tona në internet për të përmbushur nevojat tuaja.

Ju mund të ndaloni ruajtjen e ‘cookies’ dhe të fshini ‘cookies’ ekzistuese duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Funksioni i ndihmës në shumicën e shfletuesve shpjegon se si mund të zgjidhni këto cilësime. Sidoqoftë, nëse nuk pranoni ‘cookies’, kjo mund të ndikojë në funksionet e shërbimit të ofertave tona në internet. Prandaj ju rekomandojmë që të lini të aktivizuar funksionin e ‘cookie’.

Për më tepër, ne përdorim ‘cookies’ të ofruesve si palë të treta për teknologjitë e rishenjëstrimit dhe të rimarketingut që të optimizojmë ofertat tona në internet dhe për qëllime të marketingut mbi bazën e interesit. Sjellja e ruajtur e shfletimit analizohet nëpërmjet një algoritmi, në mënyrë që rekomandimet e synuara të produkteve sipas interesit, të mund të shfaqen më pas në formën e banderolave ose reklamave në faqet e internetit të palëve të treta. Profilet e pseudonimizuara të përdorimit nuk bashkohen me të dhënat personale rreth personave që u janë caktuar këto pseudonime, pa pëlqimin e shprehur dhe të veçantë të personit në fjalë.

Informacioni gjithëpërfshirës për realizimin e kësaj në një sërë shfletuesish, mund të gjendet në faqet e mëposhtme të internetit: youronlinechoices, Network Advertising Initiative dhe/ose Digital Advertising Alliance. Aty do të gjeni edhe informacion se si mund të fshini ‘cookies’ nga kompjuteri juaj, si dhe informacion të përgjithshëm rreth ‘cookies’. Ne përdorim lloje të ndryshme të ‘cookies’:

‘Cookies’ kalimtare, të cilat gjithashtu referohen si ‘cookie’ të përkohshme ose “cookies sesioni”, janë ‘cookies’ që fshihen pas largimit nga shërbimi ynë në internet dhe mbylljes së shfletuesit. Në ‘cookies’ të tilla, për shembull, ruhen cilësimet e gjuhës ose përmbajtja e porosisë.

‘Cookies’ të vazhdueshme ose të përhershme mbeten të ruajtura edhe pas mbylljes së shfletuesit. Për shembull, ruhen statusi i logimit ose termat e futura të kërkimit. Ne përdorim ‘cookies’ të tilla, ndër të tjera, për matjen e gamës ose qëllime marketingu. ‘Cookies’ të përhershëm fshihen automatikisht pas një periudhe të caktuar, e cila mund të ndryshojë në varësi të ‘cookie’. Sidoqoftë, ju mund t’i fshini këto ‘cookies’ në çdo kohë tek cilësimet e sigurisë së shfletuesit tuaj.

Përveç “cookies të palëve të para”, të cilat ne i vendosim si kontrollues për përpunimin e të dhënave, përdoren edhe “cookies të palëve të treta”, të cilat ofrohen nga ofrues të tjerë. Ne do t’ju informojmë më poshtë në lidhje me përdorimin e “cookies të palëve të treta” dhe në lidhje me bashkëpunimin tonë me ofruesit e shërbimeve të jashtme, të cilët ofrojnë shërbime për ne, të tilla si gjurmimi në internet ose matja e gamës. Ne do t’ju informojmë më poshtë edhe për opsionin e kundërshtimit të ‘cookies’ individuale.

Baza ligjore për përdorimin e ‘cookies’ të nevojshme teknikisht është Neni 6, pika 1(f) e GDPR-së, interesi ynë i ligjshëm është t’ju vëmë në dispozicion faqet tona të internetit me funksionalitete specifike, t’i përmirësojmë ato dhe të garantojmë sigurinë dhe integritetin e faqeve tona të internetit.

Baza ligjore për përdorimin e ‘cookies’ funksionale dhe të marketingut është Neni 6, pika 1(a) e GDPR-së.

Shërbimet e përdorura të palëve të treta

Cookies të nevojshme teknikisht

Adtriba

Të dhënat mblidhen dhe ruhen në këtë faqe interneti duke përdorur teknologjitë e AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) dhe këto të dhëna përdoren për të krijuar profile të pseudonimizuara përdorimi. Këto profile përdorimi përdoren për të analizuar sjelljen e vizitorëve dhe vlerësohen për të përmirësuar dhe përshtatur dizajnin e faqes sonë të internetit, sipas nevojës. ‘Cookies’ mund të përdoren për këtë qëllim. ‘Cookies’ janë skedarë të vegjël me tekst që ruhen në pajisjen e përdorur nga vizitorët në faqe, duke i lejuar ata që të njihen herën tjetër kur të vizitojnë faqen tonë të internetit. Profilet e pseudonimizuara të përdorimit nuk bashkohen me të dhënat personale rreth personave që u janë caktuar këto pseudonime, pa pëlqimin e shprehur dhe të veçantë të personit në fjalë.

Mund të gjeni informacion më të hollësishëm nga ofruesi në politikën e privatësisë së kompanisë https://privacy.adtriba.com/.

Tapad - Raportimi për lidhjen ndërmjet aplikacioneve dhe pajisjeve

Kjo faqe në internet mbledh dhe përdor informacione ndërmjet aplikacioneve dhe pajisjeve për qëllime raportimi. Faqja e internetit nuk mbledh asnjë të dhënë personale që mund të gjurmohet dhe lidhet me një individ, madje as për aplikacionet dhe pajisjet. Faqja e internetit përdor teknologji specifike për të gjurmuar përdoruesit në të gjitha aplikacionet dhe pajisjet, duke përfshirë sinkronizimin e ‘cookie’ dhe të ID-së.

Mund të gjeni informacion më të hollësishëm nga ofruesi në politikën e privatësisë së kompanisë: https://www.tapad.com/privacy.html.

Snowplow

Kjo faqe interneti/ky aplikacion përdor Snowplow Opensource, një teknologji analize e Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, Londër, EC2A 4RQ, Mbretëria e Bashkuar).

Me ndihmën e kësaj teknologjie analize, ne mbledhim të dhëna statistikore në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit. Informacioni që transmeton shfletuesi juaj mblidhet dhe vlerësohet në kontekstin e përdorimit të kësaj faqe në internet. Kjo realizohet nga teknologjia e ‘cookies’ dhe pikëzat (pixels), të cilat inkorporohen në secilën faqe interneti. Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë përdoren për të krijuar profilet e përdorimit që formojnë bazën për statistikat në internet. Ju mund të ndaloni ruajtjen e ‘cookies’ në kompjuterin tuaj duke bërë cilësimin e nevojshëm në softuerin e shfletuesit tuaj. Sidoqoftë, nëse e bëni këtë, theksojmë se ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti.

Informacion më të hollësishëm mund të gjeni nga ofruesi në politikën e privatësisë së kompanisë: https://snowplowanalytics.com/privacy-policy/.

TradeTracker

Ne përdorim përbërës të TradeTracker. TradeTracker është një rrjet partner që ofron marketing të partnerizuar. Marketingu me partner është një formë shpërndarje e bazuar në internet që përdoret nga operatorët tregtarë të faqeve të internetit, të referuar si tregtarë ose reklamues, për të shfaqur reklama që zakonisht paguhen përmes klikimeve ose komisioneve të shitjes në faqet e internetit të palëve të treta, d.m.th. me partnerët e shitjeve që njihen edhe si partnerë ose botues. Tregtari ofron një hapësirë reklamimi përmes rrjetit të partneritetit, d.m.th. një banderolë reklamuese ose mjete të tjera të përshtatshme të reklamimit në internet, i cili më pas integrohet nga një partner në faqet e tij të internetit ose reklamohet përmes kanaleve të tjera, të tilla si reklamimi sipas fjalëve kyçe ose marketingu me email.

Kompania operuese e TradeTracker është TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Gjermani.

TradeTracker vendos një ‘cookie’ në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave. Ajo se çfarë janë ‘cookies’ është shpjeguar tashmë më lart. ‘Cookie’ për gjurmimin e TradeTracker nuk ruan të dhëna personale. Ruhen vetëm numri i identifikimit i partnerit, d.m.th. partneri që ndërmjetëson për klientin e mundshëm, si dhe numri i referencës së vizitorit në faqen e internetit dhe materiali reklamues që klikohet. Qëllimi i ruajtjes së këtyre të dhënave është përpunimi i pagesave të komisionit midis një tregtari dhe partnerit, të cilat përpunohen përmes rrjetit të partneritetit, d.m.th. TradeTracker.

Subjekti i të dhënave mund të ndalojë në çdo kohë vendosjen e ‘cookies’ nga faqja jonë e internetit, siç shpjegohet më sipër, me anë të një cilësimi përkatës në shfletuesin e përdorur të internetit, duke kundërshtuar përgjithmonë vendosjen e ‘cookies’. Një cilësim i tillë në shfletuesin e përdorur të internetit do të ndalonte gjithashtu vendosjen e një ‘cookie’ nga TradeTracker në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave. Përveç kësaj, ‘cookies’ të vendosura tashmë nga TradeTracker mund të fshihen në çdo kohë përmes një shfletuesi në internet ose programeve të tjerë të softuerit.

Politika e privatësisë në fuqi e TradeTracker mund të gjendet në https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

Webtrekk

Ne përdorim teknologji të Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin për vlerësime statistikore të faqes së internetit. Ne përdorim shërbimin Webtrekk për të mbledhur të dhëna statistikore në lidhje me përdorimin e ofertave tona në internet. Webtrekk GmbH u certifikua nga TÜV në fushën e kontrollit në internet. Në veçanti, mbledhja dhe përpunimi i të dhënave gjurmuese u rishikua dhe certifikua për pajtueshmëri lidhur me mbrojtjen e të dhënave dhe sigurinë e të dhënave. Informacioni që transmeton shfletuesi juaj mblidhet dhe vlerësohet në kontekstin e përdorimit të kësaj faqe në internet. Kjo realizohet nga teknologjia e ‘cookies’ dhe pikëzat (pixels), të cilat inkorporohen në secilën faqe interneti. Përjashtohet në çdo kohë lidhja e drejtpërdrejtë me një individ të veçantë. Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë përdoren për të krijuar profilet e përdorimit që formojnë bazën për statistikat në internet. Të dhënat e mbledhura me teknologjitë Webtrekk nuk përdoren për të identifikuar personalisht vizitorin në këto faqe interneti përveç nëse është dhënë pëlqimi specifik nga personi në fjalë, si dhe këto të dhëna nuk do të bashkohen në asnjë moment me të dhënat personale që lidhen me bartësin e pseudonimit.

Ju mund të kundërshtoni në çdo kohë mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave nga Webtrekk, me efekt në të ardhmen. Për më shumë informacion rreth temës së mësipërme dhe privatësisë së Webtrekk në përgjithësi, ju lutemi përdorni lidhjen më poshtë: https://www.webtrekk.com/opt-out-webtrekk/.

Google analytics

Për të optimizuar faqen tonë të internetit, për të bërë rekomandime produktesh dhe për qëllime marketingu, ne përdorim teknologjinë e Google Limited (“Google”) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë, “Google”) për të krijuar profile të pseudonimizuara përdoruesish të sjelljes së shfletimit të vizitorëve në faqen tonë të internetit. Për këtë qëllim, mund të përdoren ‘cookies’ që mundësojnë njohjen e një shfletuesi në internet gjatë vizitës së radhës në faqen tonë të internetit. Sjellja e ruajtur e shfletimit analizohet nëpërmjet një algoritmi, në mënyrë që rekomandimet e synuara të produkteve sipas interesit, të mund të shfaqen më pas në formën e banderolave ose reklamave në faqet e internetit të palëve të treta. Profilet e pseudonimizuara të përdorimit nuk bashkohen me të dhënat personale rreth personave që u janë caktuar këto pseudonime, pa pëlqimin e shprehur dhe të veçantë të personit në fjalë.

Ju mund të kundërshtoni krijimin e profileve të pseudonimizuara të përdoruesit për preferencat e reklamave/reklamimit sipas interesit, në çdo kohë, duke hyrë në faqen https://adssettings.google.de/authenticated.

Më shumë informacion mbi reklamimin sipas interesit mund të gjeni në https://policies.google.com/technologies/ads.

Cookies funksionale

AWIN AG

Kjo faqe interneti përdor shërbimet e AWIN AG (Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, GJERMANI). Në mënyrë që të regjistrojë veprimet e biznesit (shitjet dhe/ose klientët), AWIN AG vendos një ‘cookie’ në pajisjen e vizitorit. Qëllimi i këtyre ‘cookies’ është të caktojnë reklamat e suksesshme për një veprim specifik të biznesit dhe të sigurojnë shërbimet përkatëse të faturimit. Informacioni i caktueshëm personalisht për përdoruesin nuk mblidhet, as përpunohet dhe as përdoret për gjurmim. Në gjurmimin e ‘cookies’, informacioni i vetëm që ruhet ka të bëjë me kohën dhe pajisjen nga e cila është klikuar reklama. Ruhet vetëm një sekuencë individuale e shifrave që nuk mund t’i caktohet një përdoruesi specifik dhe që përmban informacion në lidhje me programin partner të reklamuesit, botuesin dhe kohën specifike të veprimit të përdoruesit (klikimit ose shikimit). Më shumë informacion për përpunimin e të dhënave nga AWIN AG mund të gjendet në https://www.awin.com/gb/privacy.

AWIN Inc.

Kjo faqe interneti përdor shërbimet e AWIN Inc. (8 Market Place, Suite 500, Baltimore, MD 21202, SHBA). Në mënyrë që të regjistrojë veprimet e biznesit (shitjet dhe/ose klientët), AWIN Inc. vendos një ‘cookie’ në pajisjen e vizitorit. Qëllimi i këtyre ‘cookies’ është të caktojnë reklamat e suksesshme për një veprim specifik të biznesit dhe të sigurojnë shërbimet përkatëse të faturimit. Informacioni i caktueshëm personalisht për përdoruesin nuk mblidhet, as përpunohet dhe as përdoret për gjurmim. Në gjurmimin e ‘cookies’, informacioni i vetëm që ruhet ka të bëjë me kohën dhe pajisjen nga e cila është klikuar reklama. Ruhet vetëm një sekuencë individuale e shifrave që nuk mund t’i caktohet një përdoruesi specifik dhe që përmban informacion në lidhje me programin partner të reklamuesit, botuesin dhe kohën specifike të veprimit të përdoruesit (klikimit ose shikimit). Më shumë informacion rreth përpunimit të të dhënave nga AWIN Inc. mund të gjendet në https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.

Hotjar

Për të përmirësuar përvojën e përdoruesit në faqet tona të internetit, ne përdorim softuerin e Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Maltë, Evropë). Ne e përdorim softuerin për të matur dhe vlerësuar sjelljen e përdoruesit (lëvizjet e mausit, klikimet, regjistrimet e tastierës, lartësinë e lëvizjes etj.) në faqet tona të internetit. Për këtë qëllim, ‘cookies’ vendosen në pajisjet fundore të përdoruesve dhe ruhen të dhënat e përdoruesve, të tilla si informacion mbi shfletuesin, sistemin operativ, kohëzgjatjen e qëndrimit në faqe etj. Mund të gjeni më shumë informacion rreth përpunimit të të dhënave nga Hotjar në https://www.hotjar.com/privacy/. Ju mund të kundërshtoni përdorimin e shërbimeve të Hotjar në https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

Google Optimize

Faqja jonë e internetit përdor shërbimin e analizimit dhe optimizimit në internet, “Google Optimize”, i cili ofrohet nga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA (këtu e në vijim “Google Optimize”). Ne përdorim shërbimin Google Optimize për të rritur tërheqjen ndaj faqes, përmbajtjen dhe funksionalitetin e faqes sonë të internetit, duke u treguar funksione dhe përmbajtje të reja një përqindjeje të përdoruesve tanë dhe duke vlerësuar me statistika ndryshimin në përdorim. Google Optimize është një nën-shërbim i Google Analytics (shih seksionin Google Analytics). Google Optimize përdor ‘cookies’ që ju mundësojnë të optimizoni dhe analizoni përdorimin e faqes sonë të internetit. Informacioni i gjeneruar nga këto ‘cookies’ në lidhje me përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit, zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Ne përdorim Google Optimize me anonimizimin e IP-së të aktivizuar, në mënyrë që para transmetimit, adresa juaj IP të shkurtohet nga Google brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes së Zonës Ekonomike Evropiane. Adresa e plotë IP transmetohet në një server të Google në SHBA dhe shkurtohet atje vetëm në raste të jashtëzakonshme. Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit, për të përpiluar raporte mbi testin e optimizimit dhe aktivitetet e lidhura të faqes së internetit dhe për të na ofruar më shumë shërbime në lidhje me përdorimin e faqes së internetit dhe përdorimin e internetit. Ju mund të ndaloni ruajtjen e ‘cookies’ duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Për më tepër, ju mund të ndaloni mbledhjen e të dhënave të gjeneruara nga ‘cookie’ dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit (përfshirë adresën tuaj IP) nga Google dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google, duke shkarkuar dhe instaluar modulin e shfletuesit që gjendet në lidhjen vijuese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ju mund të gjeni informacion më të hollësishëm rreth mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave nga Google në politikën e privatësisë së Google, të cilën mund ta aksesoni në https://policies.google.com/privacy.

Cookies të marketingut

Impact Radius

Impact Tech, Inc. (SH.B.A.) (i njohur më parë si “Impact Radius, Inc.”) dhe kompanitë e tij partnere përdorin ‘cookies’ për të gjurmuar performancën e fushatave të marketingut të FlixBus. Jetëgjatësia e ‘cookies’ kufizohet në 30 minuta të aktivitetit të përdoruesit dhe mund të zgjatet deri në një maksimum prej 30 ditësh nga çdo aktivitet i mëtejshëm në faqen e internetit.

Impact Radius mund të përpunojë të dhënat personale të vizitorëve në faqet e internetit të FlixBus (ose shkarkime të aplikacionit të FlixBus) kur veprojnë në emër të FlixMobility GmbH. Të dhëna të tilla personale mund të përbëhen nga adresat e protokollit në internetit (“IP”) dhe/ose adresat e emailit që ne i dërgojmë Impact Radius.

Informacion më të hollësishëm rreth ofruesit mund të gjeni në politikën e privatësisë së kompanisë: https://impact.com/privacy-policy/.

Facebook ads

Kjo faqe interneti përdor pikëzën e rishenjëstrimit për mjetin e audiencave të personalizuara të rrjetit social Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SHBA. Me ndihmën e pikëzës së rimarketingut, Facebook është në gjendje të përdorë vizitorët në faqen tonë të internetit si një grup të synuar për reklamat e marketingut të Facebook ads. Për këtë qëllim, në kompjuterin tuaj ruhet një ‘cookie’ e Facebook.

Për më shumë informacion në lidhje me fushën dhe qëllimin e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimin e përdorimin e mëtejshëm të të dhënave nga ana e Facebook, si dhe opsionet tuaja të cilësimeve për mbrojtjen e privatësisë suaj, ju lutemi referojuni politikës së privatësisë së Facebook në https://facebook.com/policy.php dhe https://www.facebook.com/ads/settings.

Ju mund të kundërshtoni përdorimin e audiencave të personalizuara në www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement ose për përdoruesit me llogari në Facebook këtu.

Sojern

‘Cookie’ e SOJERN mbledh informacion në lidhje me aktivitetet e udhëtimit dhe preferencat tuaja për faqet e internetit të partnerëve të udhëtimit, dhe vendos reklama të personalizuara që lidhen me ju kur shfletoni faqe të tjera interneti dhe platforma të mediave sociale, si dhe përmes shërbimeve të analizimit të SOJERN. Mund të aktivizohet ruajtja e të dhënave të konvertimit, e cila përdoret për të gjurmuar të dhëna, për të krijuar raporte dhe për të përmirësuar performancën e fushatave të SOJERN.

Mësoni më shumë rreth SOJERN dhe opsionit të çaktivizimit në: https://www.sojern.com/privacy/.

Google ads

Për të optimizuar faqen tonë të internetit, për të bërë rekomandime produktesh dhe për qëllime marketingu, ne përdorim teknologjinë e Google Limited (“Google”) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë, “Google”) për të krijuar profile të pseudonimizuara përdoruesish të sjelljes së shfletimit të vizitorëve në faqen tonë të internetit. Për këtë qëllim, mund të përdoren ‘cookies’ që mundësojnë njohjen e një shfletuesi në internet gjatë vizitës së radhës në faqen tonë të internetit. Sjellja e ruajtur e shfletimit analizohet nëpërmjet një algoritmi, në mënyrë që rekomandimet e synuara të produkteve sipas interesit, të mund të shfaqen më pas në formën e banderolave ose reklamave në faqet e internetit të palëve të treta. Profilet e pseudonimizuara të përdorimit nuk bashkohen me të dhënat personale rreth personave që u janë caktuar këto pseudonime, pa pëlqimin e shprehur dhe të veçantë të personit në fjalë. Ju mund të kundërshtoni krijimin e profileve të pseudonimizuara të përdoruesit për preferencat e reklamave/reklamimit sipas interesit, në çdo kohë, duke hyrë në faqen https://adssettings.google.de/authenticated. Më shumë informacion mbi reklamimin sipas interesit mund të gjeni tek https://policies.google.com/technologies/ads.

Taboola ads

Ne përdorim një pikëz nga ofruesi Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., Nju Jork, NY 10010 (SHBA) (“Taboola”) në faqen tonë të internetit; Taboola mund ta përdorë këtë pikëz për të mbledhur informacion në lidhje me sjelljen e shfletimit të përdoruesve (p.sh. historinë e kërkimit) në mënyrë që të shfaqë përmbajtje specifike sipas interesave tuaja dhe ofertat tona në faqet e internetit të palëve të treta.

Taboola e përdor këtë informacion edhe për të optimizuar aktivitetet reklamuese për ofertat tona. Për këto qëllime, Taboola mbledh në veçanti adresën IP, informacion rreth pajisjes së qasjes (ID-ja e reklamimit celular, ID-ja e reklamës në Google, IDFA-ja) dhe informacion rreth shfletuesit.

Më shumë informacion mbi fushën (në veçanti kohën e ruajtjes) dhe qëllimin e mbledhjes së të dhënave, përpunimin dhe përdorimin e mëtejshëm të të dhënave nga Taboola, si dhe cilësimet dhe opsionet tuaja të kundërshtimit për mbrojtjen e privatësisë suaj, gjendet në informacionin mbi mbrojtjen e të dhënave në Taboola, që mund të aksesohet këtu: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

Outbrain ads

Ne përdorim pikëzat nga ofruesi Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, Nju Jork, NY 10011 (SHBA) (“Outbrain”) në faqen tonë të internetit; Outbrain mund ta përdorë këtë pikëz për të mbledhur informacion në lidhje me sjelljen e shfletimit të përdoruesve (p.sh. historinë e kërkimit) në mënyrë që të shfaqë përmbajtje specifike sipas interesave tuaja dhe ofertat tona në faqet e internetit të palëve të treta.

Përveç kësaj, Outbrain e përdor këtë informacion edhe për të optimizuar aktivitetet reklamuese për ofertat tona. Për këto qëllime, Outbrain mbledh në veçanti adresën IP, informacion rreth pajisjes së qasjes (ID-ja e reklamimit celular, ID-ja e reklamës në Google, IDFA-ja) dhe informacion rreth shfletuesit.

Më shumë informacion mbi fushën (në veçanti kohën e ruajtjes) dhe qëllimin e mbledhjes së të dhënave, përpunimin dhe përdorimin e mëtejshëm të të dhënave nga Outbrain, si dhe cilësimet dhe opsionet tuaja të kundërshtimit për mbrojtjen e privatësisë suaj, gjendet në informacionin mbi mbrojtjen e të dhënave në Outbrain, që mund të aksesohet këtu: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Bing ads

Ne përdorim teknologji të Bing ads (bingads.microsoft.com) në faqet tona të internetit. Këto ofrohen dhe operohen nga Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SHBA (“Microsoft”). Microsoft vendos një ‘cookie’ në pajisjen tuaj nëse keni hyrë në faqen tonë të internetit përmes një reklame të shfaqur nga Microsoft Bing. Në këtë mënyrë, ne dhe Microsoft mund të përcaktojmë që dikush ka klikuar një reklamë, pastaj është drejtuar në faqen tonë dhe ka arritur një faqe të synuar, të specifikuar më parë (“faqja e konvertimit”). Në këtë proces, ne mësojmë vetëm numrin e përgjithshëm të përdoruesve që klikuan reklamën e Bing dhe u transferuan më pas në faqen e konvertimit. Microsoft mbledh, përpunon dhe përdor informacionin përmes ‘cookie’, nga i cili krijohen profilet e përdorimit duke përdorur pseudonime. Këto profile përdorimi vlerësohen për analizën e sjelljes së vizitorëve dhe përdoren për të gjeneruar dhe shpërndarë përmbajtje reklamuese. Nuk përpunohet asnjë informacion personal në lidhje me identitetin e përdoruesit.

Nëse nuk dëshironi që informacioni në lidhje me sjelljen tuaj të shfletimit të përdoret nga Microsoft sipas përshkrimit më sipër, mund të refuzoni vendosjen e ‘cookie’ për këtë qëllim - për shembull, përmes një cilësimi në shfletues që çaktivizon në përgjithësi cilësimin automatik të ‘cookies’. Ju gjithashtu mund të ndaloni mbledhjen e të dhënave të gjeneruara nga ‘cookie’ dhe në lidhje me përdorimin tuaj të faqes në internet, si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Microsoft, duke deklaruar kundërshtimin tuaj në lidhjen e mëposhtme https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Për më shumë informacion mbi privatësinë dhe ‘cookies’ të përdorura nga Microsoft dhe Bing ads, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

2.2 Shërbimi i klientit

Kur kontaktoni me shërbimin tonë të klientit, ne mbledhim të dhëna personale që na i jepni me iniciativën tuaj. Për shembull, mund ta na e dërgoni këtë informacion me email, telefon ose shkresë. Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për t’ju kontaktuar ose për qëllimin për të cilin na i keni dhënë këto të dhëna, p.sh. për përpunimin e kërkesave tuaja, menaxhim teknik ose menaxhim të klientit.

Këto të dhëna (përfshirë informacionin mbi mjetet e komunikimit, të tilla si adresa e emailit, numri i telefonit) jepen mbi bazë vullnetare. Ne i përdorim të dhënat për të përpunuar shqetësimin tuaj, për të përmbushur detyrimet ligjore nëse është e nevojshme dhe për qëllime administrative.

Baza ligjore është Neni 6, pika 1(b), © ose (f) e GDPR-së.

Në rastin e një kërkese me telefon, të dhënat tuaja përpunohen gjithashtu nga aplikacione telefonike dhe pjesërisht edhe përmes një sistemi dialogu zanor për të na mbështetur në shpërndarjen dhe përpunimin e kërkesave.

Për shërbimin tonë të klientit, ne përdorim ofrues të jashtëm të shërbimit të klientit si përpunues.

2.3 Prania në kanalet e mediave sociale

Ne jemi të pranishëm në mediat sociale (aktualisht: Facebook, Instagram, LinkedIn dhe Twitter). Për aq sa kemi kontroll mbi përpunimin e të dhënave tuaja, ne sigurojmë që të respektohen rregulloret në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

Përveç nesh, subjektet më poshtë janë përgjegjës për praninë e kompanisë brenda kuptimit të GDPR-së dhe rregulloreve të tjera për mbrojtjen e të dhënave:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandë)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandë)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandë)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irlandë)

Ne dëshirojmë të theksojmë se të dhënat tuaja mund të përpunohen jashtë Bashkimit Evropian.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja nga ana jonë është Neni 6, pika 1(f) e GDPR-së. Interesi ynë legjitim është informimi dhe komunikimi me efikasitet.

Më shumë informacion rreth ligjeve për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me praninë e korporatës sonë në kanalet e mediave sociale mund të gjendet këtu:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy