§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Politika e privatësisë

Privatësia e të dhënave dhe miratimi për përdorimin e të dhënave

Portali online i FlixMobility GmbH dhe portali i rezervimit i integruar në të (më poshtë referuar të dyjave si “faqja e internetit") operohen nga FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mynih, Gjermani (më poshtë referuar “FlixMobility” ose “ne”). Mbrojtja e të dhënave personale është shumë e rëndësishme për ne. Prandaj mbrojtja e të dhënave është me përparësi të madhe për FlixMobility GmbH. Ne pajtohemi rreptësisht me dispozitat ligjore të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave dhe të Ligjit të Telemedias kur mbledhin, përpunojnë dhe përdorim të dhënat tuaja.

Me pranimin e politikës vijuese të privatësisë, ju pranoni mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin nga FlixMobility GmbH, në përputhje me ligjet e mbrojtjes të të dhënave dhe dispozitat e mëposhtme. Miratimi mund të revokohet në çdo kohë me efekt të menjëhershëm për të ardhmen.

Mbledhja, përpunimi dhe përdorimi i të dhënave personale

Të dhënat personale janë të gjitha informacione që lidhen me një person të caktuar ose të identifikueshëm. Kjo përfshin, për shembull, emrin tënd, numrin e telefonit ose adresat e tua postare dhe të emailit.

Zakonisht ju mund të përdorni faqen tonë të internetit pa dhënë të dhëna personale.

Për të përpunuar porosi për bileta dhe për të ofruar shërbime transporti, ne mbledhim, ruajmë dhe përpunojmë emrin dhe mbiemrin tuaj dhe numrin e telefonit celularit. Të dhënat vijuese shtesë mund të kërkohen për përpunimin e nevojshëm të pagesës: për të paguar një udhëtim të rezervuar me kartë krediti, FlixMobility kërkon emrin dhe mbiemrin tënd, adresën e emailit dhe të dhënat e kartës tënde të kreditit. FlixMobility nuk do të ruajë numrin e kartës tënde të kreditit; ai i transmetohet direkt shërbimit të përpunimit të pagesës. Kur paguan për një udhëtim të rezervuar përmes debitimit direkt, FlixMobility regjistron emrin dhe mbiemrin tënd, adresën, datën e lindjes, adresën e emailit dhe të dhënat e llogarisë tënde rrjedhëse. Nëse pagesa kryhet me një transfertë të menjëhershme bankare dhe PayPal, nuk ruhet asnjë e dhënë pagese.

Të dhënat që kërkohen për përpunimin e kontratës dhe për ofrimin e shërbimeve të transportit u dërgohen vetëm kompanive të autobusëve në operim dhe palëve të tjera të treta (p.sh. ofruesit e shërbimeve për teknologjinë e informacionit, transportin, shërbimin ndaj klientit dhe përpunimin e pagesave) deri në masën e nevojshme për regjistrimin dhe përpunimin e shitjeve të biletave.  Në raste të justifikuara (p.sh. dëmtimi i autobusëve), ne ruajmë të drejtën për të kaluar të dhënat e klientit te partnerët e transportit me autobus. Këto të dhëna mund të përdoren nga ofruesit tanë të shërbimit vetëm për ushtrimin e detyrës së tyre dhe jo për arsye të tjera.

FlixMobility nuk do të ndajë të dhëna personale me palë të treta për qëllime marketingu.

Shërbimi i përpunimit të pagesave

Ju mund të nisni një proces rezervimi në faqen tonë të internetit.  Për këtë qëllim, të dhënat tuaja mund të transferohen në një prej shërbimeve vijuese të përpunimit të pagesës sipas përzgjedhjes gjatë procesit specifik të rezervimit. Pagesa mund të kryhet vetëm përmes proceseve online të pagesës të paraqitura në dyqan.

  • Pagesat përpunohen nga partneri ynë Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6–50, 1011 DJ Amsterdam, Holandë. Në mënyrë që të parandalojmë dhe zbulojmë raste mashtrimi, ne transferojmë adresën tënde të IP-së te partneri ynë Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6–50, 1011 DJ Amsterdam, Holandë. Adyen BV ruan adresën tënde të IP-së. Të gjitha të dhënat transmetohen në formë të enkriptuar. Ti mund të revokosh miratimin tënd në çdo kohë me efekt të menjëhershëm për të ardhmen, duke përdorur të dhënat e kontaktit në njoftimin ligjor.
  • Pagesat me kartë krediti, Giropay (debitim direkt nga llogaria rrjedhëse) dhe iDeal menaxhohen nga Heidelberger Payment GmbH, me zyra qendrore në Gaisbergstr. 11–13, 69115 Heidelberg, Gjemani. Për më tepër, kompania PAY.ON AG, me zyra qendrore në Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 Mynih, Gjermani, bie në kontakt me të dhënat e tua të pagesës. Heidelberger Payment GmbH është një shërbim pagese siç përkufizohet nga Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG, Ligji i Mbikëqyrjes së Shërbimeve të Pagesës) dhe është i regjistruar pranë Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autoriteti Federal i Mbikëqyrjes Financiare), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bon, Gjermani (numri i regjistrit: 122914).
  • Pagesat nga PayPal menaxhohen nga PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5th floor, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Informacioni shtesë rreth politikës së privatësisë të PayPal është në dispozicion te pjesa Politika e Privatësisë të PayPal.
  • Për të parandaluar dhe zbuluar raste mashtrimi, ne i transferojmë adresën tuaj të IP-së Paymill GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Munih, Gjermani. Adresa jote e IP-së do të ruhet nga PAYMILL GmbH për 72 orë. Ti mund të revokosh miratimin tënd në çdo kohë me efekt të menjëhershëm për të ardhmen, duke përdorur të dhënat e kontaktit në njoftimin ligjor.

Kontrolli i kreditit gjatë pagesave me debitim direkt përmes Billpay

Nëse zgjidhni të përdorni njërën nga alternativat e pagesave të ofruara nga partneri ynë Billpay GmbH, gjatë përpunimit të porosisë do t’ju kërkohet të pranoni transferimin e të dhënave te Billpay që kërkohen për të përpunuar pagesën tuaj dhe për të verifikuar identitetin tuaj dhe gjendjen e kreditit. Nëse pranon, të dhënat e tua personale (emri dhe mbiemri, rruga, numri i shtëpisë, kodi postar, qyteti, data e lindjes, numri i telefonit dhe, në rast të blerjeve me debitim direkt, llogaria bankare) si dhe të dhënat që lidhen me porosinë tënde do t’i transmetohen Billpay.

Për të kryer kontrollin e identitetit dhe kreditit, Billpay ose kompanitë partnere të autorizuara nga Billpay i transferojnë të dhënat tek agjencitë e raportimit të kreditit tregtar (agjencitë e raportimit të kreditit) dhe marrin prej tyre raport dhe, nëse nevojitet, informacion mbi besimin kreditor bazuar në proceset e statistikave matematikore që përdorin, ndër të tjera, të dhëna adresash. Informacioni i detajuar për këtë proces dhe agjencitë e raportimit të kredit që përdoren, gjenden në seksionin Politikat e Privatësisë të Billpay GmbH.

Përveç kësaj, Billpay mund të përdorë mënyra nga palët e treta për të zbuluar dhe parandaluar raste mashtrimi. Të dhënat e mbledhura duke përdorur këto mjete mund të ruhen në formë të enkriptuar në faqet e palëve të treta, kështu që ato mund të lexohen vetëm nga Billpay. Këto të dhëna përdoren vetëm nëse zgjedh njërin nga llojet e pagesës nga partneri ynë i bashkëpunimit Billpay, përndryshe të dhënat do të skadojnë automatikisht pas 30 minutash.

Paymill GmbH

Për të parandaluar dhe zbuluar raste mashtrimi, ne i transferojmë adresën tuaj të IP-së Paymill GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Munih, Gjermani. Adresa jote e IP-së do të ruhet nga PAYMILL GmbH për 72 orë. Ti mund të revokosh miratimin tënd në çdo kohë me efekt të menjëhershëm për të ardhmen, duke përdorur të dhënat e kontaktit në njoftimin ligjor.

Identifikimi i përdoruesit/Llogaria e klientit

Ju keni opsionin për të krijuar një llogari personale klienti te ne. Në zonën e mbrojtur me fjalëkalim te llogaria e klientit, ti mund të menaxhosh lehtësisht rezervimet e tua dhe të ruash të dhënat për udhëtimet e ardhshme.

Fushat e shënuara si të detyrueshme (*), të cilat përfshijnë të dhëna personale, përdoren vetëm për të implementuar dhe përpunuar llogarinë tuaj. Fillimisht, kërkohet vetëm adresa jote e emailit. Ne e përdorim atë për të verifikuar identitetin tënd. Gjatë regjistrimit, ke zgjedhjen për të futur emrin tënd, adresën dhe nëse dëshiron, të dhënat e llogarisë tënde bankare.

Këto të dhëna përdoren për të krijuar fatura dhe për të plotësuar paraprakisht në mënyrë automatike informacionet tuaja gjatë rezervimeve të ardhshme.  Gjithashtu mund të ruash në mënyrë vullnetare edhe numrin tënd të celularit që të mund të të kontaktojmë në rast të një vonese ose ndryshim të itinerarit të udhëtimit tënd.

Nëse e keni pranuar këtë, funksioni “Qëndroni të kyçur” ruan të ashtuquajturit skedarë të vazhdueshëm të personalizimit (cookies) në pajisjen tuaj fundore; këto përdoren automatikisht për t’u identifikuar gjatë vizitave pasuese në faqen tonë të internetit. Ky funksion nuk është i disponueshëm, nëse ke çaktivizuar ruajtjen e këtyre skedarëve të personalizimit (cookies) në cilësimet e shfletuesit tënd.

Ju mund të përditësoni ose fshini llogarinë tuaj—dhe kështu të ruani edhe të dhënat tuaja personale—në çdo kohë në llogarinë tuaj personale të klientit.

Për shkak të periudhave të mbajtjes së të dhënave të mandatuara ligjërisht, të dhënat personale që kërkohen për përmbushjen e kontratës nuk fshihen kur ju fshini llogarinë.

Buletini informativ

Nëse ju abonoheni në buletinin tonë informativ, adresa juaj e emailit përdoret për të komunikuar me ju dhe për t’ju dërguar, për shembull, mesazhe shërbimi, mesazhe sistemi, emaile që konfirmojnë regjistrimin tuaj, për të transferuar informacionet e llogarisë së përdoruesit, deri në momentin që ju anuloni abonimin nga buletini informativ. Ne e përdorim adresën tënde të emailit edhe për qëllime reklamimi të shërbimeve tona. Ti mund të anulosh abonimin në çdo kohë.

Nëse ne marrim adresën tuaj të emailit lidhur me një rezervim apo udhëtim dhe ju nuk keni zgjedhur të tërhiqeni nga kjo, ne ruajmë të drejtën t’ju dërgojmë rregullisht oferta për produktet të ngjashme me ato që ju keni blerë më parë nga ne. Ti mund të zgjedhësh të heqësh adresën tënde të emailit në çdo kohë duke dërguar email në unsubscribe@flixbus.com oose duke përdorur lidhjen ""dil"" në emailin e reklamimit, pa asnjë kosto përtej kostos së transmetimit në përputhje me çmimet bazë.

Siguria e të dhënave

Ne marrim masa teknike dhe organizative për të mbrojtur privatësinë e përdoruesve të faqes sonë të internetit dhe sistemeve të lidhura. Për të garantuar transmetimin e sigurt të të dhënave personale, ne përdorim protokollin e enkriptimit SSL 3.0 (skema themelore e enkriptimit është RSA-2048, që përdoret për Infrastrukturën Kyçe Publike). Kjo metodë përdoret në mënyrë të suksesshme në të gjithë Rrjetin Mbarë Botëror (Internet). Të gjitha të dhënat personale (emri, adresa, informacioni për pagesën, etj.) enkriptohen dhe kështu transmetohen në mënyrë të sigurt në Internet. Një simbol (dry i kyçur) në skedën fundore të dritares së shfletuesit tënd tregon se je në një zonë të sigurt.

Skedarët e personalizimit (cookies)

FlixMobility përdor të ashtuquajturit skedarët e personalizimit (cookies) në faqen e tij të internetit. Skedarët e personalizimit (cookies) janë skedarë të vegjël që ruhen në diskun tënd dhe ruajnë të dhëna të caktuara për shkëmbim me sistemin tonë nëpërmjet shfletuesit tënd. Disa nga skedarët e personalizimit që ne përdorim, fshihen pas mbarimit të seancës së shfletimit, d.m.th. pasi mbyll shfletuesin (të ashtuquajtur skedarët e personalizimit të seancës). Skedarët e tjerë të personalizimit (cookies) mbeten në pajisjen tënde dhe na lejojnë ne ose partnerët tanë të njohim shfletuesin tënd herën tjetër që viziton faqen e internetit (skedarët e vazhdueshëm të personalizimit). Ruajtja e këtij informacioni na ndihmon të personalizojmë faqen tonë të internetit për ty dhe për ta bërë atë më të lehtë për përdorim nga ty, për shembull, për të ruajtur të dhëna të caktuara, në mënyrë që të mos jesh i detyruar t’i përsëritësh vazhdimisht. Shfletuesi yt ofron cilësime për të kufizuar përdorimin ose fshirjen e skedarëve të personalizimit. Funksioni i ndihmës në shumicën e shfletuesve të tregon si t’i krijosh këto cilësime. Mospranimi i skedarëve të personalizimit (cookies) mund të ndikojë në funskionalitetet e shërbimit të faqes sonë të internetit.

E drejta e informimit dhe e drejta e apelimit

Sipas Ligjit Federal për Privatësinë, ju keni të drejtën të kërkoni pa pagesë informacion rreth të dhënave tuaja të ruajtura, si dhe të drejtën për të kërkuar korrigjimin, fshirjen ose bllokimin e këtyre të dhënave. Për më shumë informacion ose për të revokuar miratimin tënd për ruajtjen e të dhënave siç sqarohet më sipër, kontakto: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mynih, Gjermani ose shkruaj në datenschutz@flixbus.de.

Retargeting

Për optimizimin e ofertës sonë të internetit, si dhe për rekomandimet e produkteve, ne përdorim teknologjinë "Google Inc." (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google) për krijimin e profileve të pseudonimizuara të përdorimit nëpërmjet mënyrës së navigimit të vizitorëve të faqeve të internetit për qëllime marketingu. Për këtë qëllim mund të përdoren skedarët e personalizimit, të cilët bëjnë të mundur njohjen e një shfletuesi interneti në rastin e përsëritjes së vizitës. Mënyra e navigimit analizohet mbi bazën e një algoritmi, në mënyrë që rekomandimet për produktet me interes të mund të shfaqen në formën e banderolave të reklamave ose njoftimeve të reklamave në faqet e internetit të palëve të treta. Pa një deklaratë të posaçme të shprehur të personit, profilet e pseudonimizuara të përdorimit nuk përfshihen me të dhënat personale të mbajtësit të pseudonimit. Krijimin e profileve të pseudonimizuara të përdorimit për të dhëna reklame/njoftimi me interes mund ta kundërshtoni në çdo kohë duke kërkuar në faqen https://www.google.de/settings/ads. Informacione të mëtejshme për reklamat me interes i merrni në http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Kjo faqe e internetit përdor "Retargeting-Pixel Custom Audiences" të rrjetit social "Facebook", 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Me ndihmën e "Remarketing-Pixel", "Facebook" ka mundësi t'i përdorë vizitorët tanë nga interneti si grup fokusi për njoftimet e reklamave nga "Facebook Ads". Për këtë qëllim, në kompjuterin tuaj ruhet një skedar personalizimi i "Facebook". Do t'ju luteshim që informacionet e mëtejshme në lidhje me grumbullimin e të dhënave dhe përpunimi dhe përdorimi i mëtejshëm i tyre nga "Facebook", si dhe mundësitë e cilësimeve, t'i merrni nga rregulloret për mbrojtjen e të dhënave të "Facebook" në https://facebook.com/policy.php und https://www.facebook.com/ads/settings. Përdorimin e "Custom Audiences" mund ta kundërshtoni në www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement ose, përdoruesit me llogari "Facebook", këtu.

Analizat në internet

1. Google Analytics

Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analitik interneti i ofruar nga Google Inc. (""Google""). Google Analytics përdor të ashtuquajturit skedarë të personalizimit (cookies), skedarë me tekst që ruhen në kompjuterin tënd, për të ndihmuar në analizimin e mënyrës se si e përdor faqen e internetit. Përveç kësaj, kjo faqe interneti përdor Google AMP Client ID API, në mënyrë që të ndërlidhë me anë të Google Analytics veprimet e përdoruesit në faqet AMP me veprimet e tij në faqet jo-AMP. Kodet e gjurmimit të Google në këtë faqe interneti përdorin funksionin “_anonymizeIp()”. Kështu, adresa IP do të përpunohet vetëm në një formë të shkurtuar brenda Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera që janë pjesë e Marrëveshjes së Zonës Ekonomike Evropiane, për të ndaluar korrelacionin e drejtpërdrejtë me një individ. Vetëm në raste përjashtimore adresa e plotë e IP-së transmetohet në një server Google në SHBA dhe shkurtohet atje. Në emër të operatorit të faqes së internetit, Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin e faqes së internetit nga ty, për të përpiluar raporte për aktivitetin e faqes së internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera që lidhen me faqen e internetit dhe përdorimin e Internetit për sa i përket zotëruesit të faqes. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi yt si pjesë e Google Analytics nuk shkrihet me të dhëna të tjera të Google. Mund ta frenosh shfletuesin tënd nga ruajtja e skedarëve të personalizimit, duke krijuar cilësimet e duhura në softuerin e shfletuesit tënd; megjithatë ne theksojmë se ti nuk mund t’i përdorësh të gjitha veçoritë e kësaj faqeje interneti, nëse zgjedh për ta bërë një gjë të tillë. Mund edhe të parandalosh kontrollin e të dhënave të përdorimit të faqes së internetit (përfshirë adresën tënde të IP-së) të gjeneruar nga skedarët e personalizimit dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google, duke shkarkuar dhe instaluar modulin (plugin) të shfletuesit që gjendet në këtë lidhje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2. adjust

Kjo faqe interneti/aplikacion përdor edhe teknologjinë “adjust” të përshtatjes nga adjust GmbH (“adjust”). adjust këtu përdor adresat IP dhe Mac të përdoruesve për analiza; megjithatë, këto të dhëna përdoren vetëm në mënyrë anonime. Prandaj lidhja e këtyre të dhënave me një person fizik nuk është e mundur. Duke përdorur këtë faqe interneti/aplikacion për qëllime analitike, ju jepni miratimin për përpunimin e të dhënave anonime të mbledhura sipas mënyrës së përshkruar më sipër dhe për qëllimin e renditur më sipër.

3. Webtrekk

Ne përdorim teknologjitë Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Gjermani për analiza statistikore të faqeve tona të internetit. Ne përdorim shërbimet Webtrekk për të mbledhur të dhëna statistikore rreth përdorimit të faqes sonë të internetit.   Webtrekk GmbH është certifikuar nga sektori i Kontrollit të internetit TÜV (Shoqata Gjermane e Inspektimit Teknik). Në veçanti, mbledhja dhe përpunimi i të dhënave gjurmuese kontrollohet dhe certifikohet për përputhshmërinë me mbrojtjen e privatësisë dhe sigurinë e të dhënave. Kur përdor këto faqe interneti, informacioni i transmetuar nga shfletuesi yt mblidhet dhe analizohet duke përdorur teknologjinë e skedarëve të personalizimi dhe të ashtuquajturat pikëza, të cilat inkorporohen në çdo faqe interneti.  Lidhja direkte e këtyre të dhënave me një person fizik nuk është e mundur. Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë përdoren për të krijuar profile anonime përdorimi, të cilat formojnë bazën për statistikat në internet. Të dhënat e mbledhura me teknologjitë Webtrekk nuk përdoren për të identifikuar personalisht vizitorët në këto faqe interneti pa miratimin e veçantë të personit në fjalë dhe nuk bashkohen në çdo kohë me të dhënat personale rreth bartësve të pseudonimit.

Ju mund të zgjidhni të tërhiqeni nga mbledhja dhe ruajtja e të dhënave nga ana e Webtrekk në çdo kohë me efekt të menjëhershëm për të ardhmen. Për ta bërë këtë dhe për informacione të mëtejshme rreth politikës së privatësisë të Webtrekk, vizito lidhjen më poshtë: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

4. Ndjekja e fushatës AdClear

Ne përdorim shërbimet e AdClear GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin ('AdClear') për të mbledhur të dhëna statistikore për ndjekjen e fushatës dhe në këtë mënyrë për të optimizuar ofertën tonë për klientët. Ne përdorim gjithashtu skedarët e personalizimit për këtë qëllim. Të dhënat mblidhen vetëm në mënyrë anonime. Asnjë e dhënë personale nuk i dërgohet AdClear. AdClear GmbH është i certifikuar nga TÜV Saarland për mbrojtjen e të dhënave në fushën e sistemeve të ndjekjes së fushatës.
Nëse ti e kundërshton mbledhjen e të dhënave të tua nga ndjekja e fushatës AdClear, një skedar personalizimi me emrin ""adclearoptout"" do të vendoset në kompjuterin tënd.
Ti nuk e ke kundërshtuar mbledhjen e të dhënave nga AdClear.
Kundërshtoni mbledhjen e të dhënave tuaja me AdClear

5. AB Tasty

Veç kësaj, kjo faqe interneti përdor shërbimin e analizës së rrjetit AB Tasty nga AB TASTY SAS, i cili përdoret për A/B dhe testimin me shumë ndryshore. Ky shërbim përdor skedarë personalizimi për të identifikuar shfletuesin e një vizitori dhe për të analizuar përdorimin e kësaj faqeje interneti. Skedarët e personalizimit nuk mbledhin të dhëna personale. Për më shumë informacione rreth mënyrës se si AB Tasty i përpunon të dhënat e tua, vizito https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Në këtë faqe interneti mund të gjesh edhe udhëzime për mënyrën si mund të çaktivizosh gjurmimin në çdo kohë.

6. Hotjar

Për të përmirësuar përvojën e përdoruesit në faqet tona të internetit, ne përdorim softuerin nga Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Maltë, Evropë). Softueri na lejon të matim dhe analizojmë sjelljen e përdoruesit (lëvizjet e mausit, klikimet, hyrjet kyçe, thellësinë e lëvizjes, etj.) në faqet tona të internetit. Për ta realizuar këtë, skedarët e personalizimit vendosen në pajisjen fundore të përdoruesit, dhe mund të ruhen të dhënat e përdoruesit, si informacioni i shfletuesit, sistemi operativ, faza e procesit, etj. Më shumë informacion për përpunimin e të dhënave nga Hotjarvizitoni https://www.hotjar.com/privacy. Mund të zgjedhësh të dalësh nga shërbimi i Hotjar në https://www.hotjar.com/opt-out.

Modulet sociale

1. Facebook

Faqja jonë e internetit përdor të ashtuquajtura module sociale, të mundësuara nga rrjeti social Facebook, i operuar nga Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SHBA (""Facebook""). Këto module shënohem me një logo të Facebook ose shtesa “social plugin by Facebook” ose “Facebook Social Plugin”. Një pamje e përgjithshme e moduleve të Facebook dhe e paraqitjes së tyre gjendet këtu: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Kur viziton një nga faqet tona të internetit që përmban një modul të tillë, shfletuesi yt vendos një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët e Facebook. Përmbajtja e modulit transferohet nga Facebook direkt në shfletuesin tënd dhe ngulitet në faqe. Ngulitja e modulit i jep Facebook informacion që shfletuesi yt ka hyrë në faqen tonë përkatëse të internetit, edhe nëse nuk ke një profil Facebook ose nuk je aktualisht i identifikuar në Facebook. Ky informacion (përfshirë adresën tënde të IP-së) transmetohet nga shfletuesi yt direkt në një server të Facebook në SHBA dhe ruhet aty.
Nëse je i identifikuar në Facebook, ai mund ta transferojë vizitën tënde në faqen tonë direkt në profilin tënd të Facebook. Nëse bashkëvepron me module, për shembull duke shtypur butonin “Pëlqej” ose duke komentuar, informacioni përkatës transmetohet po ashtu direkt në një server të Facebook dhe ruhet aty. Informacioni do të publikohet edhe në profilin tënd të Facebook dhe do të shfaqet te miqtë e tu në Facebook
Facebook mund ta përdor këtë informacion për qëllime reklamimi, studim të tregut dhe projektim të personalizuar të faqeve Facebook. Për këtë qëllim, Facebook krijon profile përdorimi, interesi dhe marrëdhënieje, p.sh. në mënyrë që të vlerësojë përdorimin e faqes së internetit nga ty, lidhur me reklamat që shfaqen në faqen tënde të Facebook, për të informuar përdorues të tjerë të Facebook rreth aktiviteteve të tua në faqen tonë të internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera që lidhen me përdorimin e Facebook. Nëse nuk do që Facebook t’i transferojë të dhënat e mbledhura përmes faqes sonë të internetit në llogarinë tënde në Facebook, atëherë duhet të dalësh nga Facebook para se të vizitosh faqen tonë të internetit.
Qëllimi dhe objekti i mbledhjes së të dhënave, përpunimit të mëtejshëm si dhe përdorimit të këtyre të dhënave nga Facebook dhe të drejtat e tua në këtë aspekt dhe cilësimet e disponueshme për mbrojtjen e privatësisë tënde mund të gjenden në politikat e privatësisë të Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Nëse nuk do që Facebook t’i transferojë të dhënat e mbledhura përmes faqes sonë të internetit direkt në profilin tënd në Facebook, atëherë duhet të dalësh nga Facebook para se të vizitosh faqen tonë të internetit. Mund edhe të parandalosh ngarkimin e modulit të Facebook duke përdorur modulet në shfletuesin tënd, si “Facebook Blocker” (https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/stop-facebook-tracking/).


2. Modulet Twitter (p.sh. butoni “Cicëro”)

Faqja jonë e internetit përdor të ashtuquajturat module sociale (""plugins"") të ofruar nga shërbimi i mikroblogimit Twitter, i operuar nga Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SHBA (“Twitter”). Modulet janë të shënuara me një logo të Twitter, për shembull në formën e një “Twitter bird” ngjyrë blu. Një pamje e përgjithshme e moduleve të Twitter dhe e paraqitjes së tyre, gjendet këtu: https://dev.twitter.com/web/tweet-button.
Kur viziton një nga faqet tona të internetit që përmban një modul të tillë, shfletuesi yt vendos një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët e Twitter. Përmbajtja e modulit transferohet nga Twitter direkt në shfletuesin tënd dhe ngulitet në faqe. Ngulitja e modulit i jep Twitter informacion, që shfletuesi yt ka hyrë në faqen tonë përkatëse të internetit, edhe nëse nuk ke një profil Twitter ose nuk je aktualisht i identifikuar në Twitter. Ky informacion (përfshirë adresën tënde të IP-së) transmetohet nga shfletuesi yt direkt në një server të Twitter në SHBA dhe ruhet aty. Nëse je i identifikuar në Twitter, ai mund ta transferojë vizitën tënde në faqen tonë direkt në profilin tënd të Twitter. Nëse bashkëvepron me module, për shembull duke shtypur butonin “Tweet”, informacioni përkatës transmetohet po ashtu direkt në një server të Twitter dhe ruhet aty. Informacioni do të publikohet edhe në llogarinë tënde të Twitter dhe do të shfaqet te kontaktet e tua në Twitter.
Qëllimi dhe objekti i mbledhjes së të dhënave, përpunimit të mëtejshëm si dhe përdorimit të këtyre të dhënave nga Twitter dhe të drejtat e tua në këtë aspekt dhe cilësimet e disponueshme për mbrojtjen e privatësisë tënde mund të gjenden në politikat e privatësisë të Twitter: https://twitter.com/privacy.
Nëse nuk do që Twitter t’i transferojë të dhënat e mbledhura përmes faqes sonë të internetit direkt në llogarinë tënde të Twitter, atëherë duhet të dalësh nga Twitter para se të vizitosh faqen tonë të internetit. Mund edhe të parandalosh ngarkimin e modulit të Twitter, duke përdorur modulet në shfletuesin tënd, si bllokuesi i shkrimit “No Script”(http://noscript.net/).


3. Modulet Google+ (p.sh. butoni “+1”)

Faqja jonë e internetit përdor të ashtuquajturat module sociale (""plugins""), të ofruara nga rrjeti social Google+, i operuar nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA (“Google”). Modulet mund të identifikohen, p.sh. nga simboli “+1” në një sfond të bardhë ose me ngjyra. Një pamje e përgjithshme e moduleve të Google dhe e paraqitjes së tyre, gjendet këtu: https://developers.google.com/+/plugins.
Kur viziton një nga faqet tona të internetit që përmban një modul të tillë, shfletuesi yt vendos një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët e Google. Përmbajtja e modulit transferohet nga Google direkt në shfletuesin tënd dhe ngulitet në faqe. Ngulitja e modulit i jep Google informacion, që shfletuesi yt ka hyrë në faqen tonë përkatëse të internetit, edhe nëse nuk ke një profil të Google+ ose nuk je aktualisht i identifikuar në Google+. Ky informacion (përfshirë adresën tënde të IP-së) transmetohet nga shfletuesi yt direkt në një server të Google në SHBA dhe ruhet aty. Nëse je i identifikuar në Google+ ai mund ta transferojë vizitën tënde në faqen tonë direkt në profilin tënd të Google+. Nëse bashkëvepron me module, për shembull duke shtypur butonin “+1”, informacioni përkatës transmetohet po ashtu direkt në një server të Google dhe ruhet aty. Informacioni do të publikohet edhe në Google+ dhe do të shfaqet te kontaktet e tua aty. Qëllimi dhe objekti i mbledhjes së të dhënave, përpunimit të mëtejshëm si dhe përdorimit të këtyre të dhënave në këtë aspekt dhe cilësimet e disponueshme për mbrojtjen e privatësisë tënde mund të gjenden në politikat e privatësisë të Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Nëse nuk do që Google t’i transferojë të dhënat e mbledhura përmes faqes sonë të internetit direkt në profilin tënd të Google+, atëherë duhet të dalësh nga Google+ para se të vizitosh faqen tonë të internetit. Mund edhe të parandalosh ngarkimin e moduleve të Google duke përdorur modulet në shfletuesin tënd, si bllokuesi i shkrimit “No Script” (http://noscript.net/).