Nëse e ke të vështirë hyrjen në faqen e internetit, na telefono në +49 (0)30 300 137 300 ose referoju aplikacioni Google Assistant i FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Politika e privatësisë

Portali në internet i FlixMobility GmbH dhe portali i rezervimit i integruar në të (më poshtë referuar të dyjave si “faqja e internetit”) operohen nga FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mynih, (më poshtë referuar si “FlixMobility” ose “ne”). Mbrojtja e të dhënave personale është shumë e rëndësishme për ne. Prandaj mbrojtja e të dhënave është me përparësi të madhe për FlixMobility GmbH dhe në mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e tyre ne u përmbahemi rreptësisht dispozitave ligjore të Rregullores Europiane për Mbrojtjen e të Dhënave dhe të ligjit federal për mbrojtjen e të dhënave.

1.   Mbledhja, përpunimi dhe përdorimi i të dhënave personale.

Përpunimi i të dhënave tuaja personale kryhet bazuar në legjislacionin e mëposhtëm:

1.1 Marrëdhënia kontraktuale sipas nenit 6, paragrafi 1, germa “b” të Rregullores bazë për Mbrojtjen e të Dhënave (DS-GVO)

Ne përpunojmë të dhënat personale që na janë deklaruar vullnetarisht (emri dhe mbiemri, adresa e emailit, numri i celularit) sipas nenit 6, paragrafi 1, germa “b” të Rregullores Bazë për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) lidhur me procedurat kontraktuale të rezervimit të biletës, për kryerjen e transportit dhe për hapjen e një llogarie të klientit ose në kuadër të masave para lidhjes së kontratës.

Numrin e celularit që na është deklaruar vullnetarisht ne e ruajmë për t’ju kontaktuar në rast vonesash ose për informim rreth ndryshimeve në itinerar. Për përpunimin e nevojshëm të pagesës kërkohen, në rast se është e nevojshme, të dhënat e mëposhtme shtesë: Për të paguar një udhëtim të rezervuar me kartë krediti, FlixMobility kërkon emrin dhe mbiemrin tuaj të plotë, adresën e emailit dhe të dhënat e kartës suaj të kreditit.

1.2 Interesi legjitim sipas nenit 6, paragrafi 1, germa “f” të Rregullores bazë për Mbrojtjen e të Dhënave (DS-GVO)

Për kryerjen e detyrave administrative (shërbimet IT, shërbimi i klientit, kontabiliteti etj.) dhe për të projektuar në mënyrë efikase administrimin e brendshëm të korporatës sonë, të dhënat e nevojshme transferohen FlixMobility GmbH. Gjithashtu, bazuar në nenin 6, paragrafi 1, germa “f” dhe, sipas rastit, germa “b” të Rregullores bazë për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), ne i përpunojmë të dhënat e nevojshme për qëllimet e mëposhtme:

  • Të dhënat e ruajtura që kërkohen për përpunimin e kontratës dhe për realizimin e shërbimeve të transportit me autobus u dërgohen vetëm kompanive të autobusëve në operim dhe palëve të tjera të treta (p.sh. ofruesi i të shërbimeve të teknologjisë së informacionit, transportit, shërbimit për klientin, dërgimit të buletinit informativ dhe emaileve, si dhe përpunimit të pagesave) deri në masën e nevojshme për regjistrimin dhe përpunimin e shitjeve të biletave.  Në raste të justifikuara (p.sh. dëmtimi i autobusëve), ne gëzojmë të drejtën për të kaluar të dhënat e klientit te partnerët e transportit me autobus. Të dhënat e transmetuara lejohen të përdoren nga ofruesit tanë të shërbimeve vetëm për përmbushjen e detyrave të tyre dhe jo për qëllime të tjera. Për sa kohë që ekziston përpunimi i porosisë, procesi kryhet duke marrë parasysh dispozitat për përpunimin e porosisë sipas nenit 28 të Rregullores bazë për Mbrojtjen e të Dhënave (DS-GVO).
  • Përveç qëllimit të përpunimit të porositjes së biletave, FlixMobility GmbH i përdor të dhënat tuaja edhe për qëllime reklamash dhe të studimit të tregut dhe të mbledhjes së mendimeve, me qëllimin që t’ju informojë lidhur me ofertat që përputhen me interesat tuaja dhe risitë nëpërmjet postës ose me buletinit informativ. Për këtë qëllim, bazuar në interesin legjitim sipas nenit 6, paragrafi 1, germa “f” të Rregullores bazë për Mbrojtjen e të Dhënave (DS-GVO), ne kryejmë një pikëzim të reklamave me qëllim reklamimin sipas interesave. Përdorimin e të dhënave tuaja për qëllime reklamash, për qëllime të studimit të tregut dhe mbledhjes së mendimeve dhe për pikëzimin e reklamave mund ta kundërshtoni në çdo kohë nëpërmjet një kërkese drejtuar te FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mynih, ose nëpërmjet dërgimit të një emaili në adresën data.protection@flixbus.com.
  • Në kuadër të përpunimit të pagesës, të dhënat tuaja do t’i transferohen në rast nevoje shërbimeve të mëposhtme të përpunimit të pagesës. Numri i kartës së kreditit ose të dhënat e tjera bankare nuk ruhen te FlixMobility, por transmetohen drejtpërdrejt tek ofruesit e shërbimeve të përpunimit të pagesës:
    • Përpunimi i pagesave kryhet nga partneri ynë Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Në mënyrë që të parandalojmë dhe zbulojmë rastet e mashtrimit, ne transferojmë adresën tuaj të IP-së te partneri ynë Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Adyen BV ruan adresën tuaj të IP-së Të gjitha të dhënat transmetohen në formë të enkriptuar.
    • Pagesat me kartë krediti, Giropay (debitim direkt nga llogaria rrjedhëse) dhe iDeal menaxhohen nga Heidelberger Payment GmbH, me seli në Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg. Përveç kësaj, edhe kompania PAY.ON AG, me seli në Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 Mynih, bie në kontakt me të dhënat e pagesës. Heidelberger Payment GmbH është një shërbim pagese sipas përkufizimit në ligjin për mbikëqyrjen e shërbimeve të pagesave (ZAG, Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz) dhe është i regjistruar pranë Autoritetit Federal të Mbikëqyrjes Financiare (BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bon, Gjermani (numri i regjistrit: 122914).
    • Pagesat me PayPal menaxhohet nga PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Informacione të mëtejshme lidhur me mbrojtjen e të dhënave nga Paypal i gjeni te Politika e privatësisë e Paypal.

1.3 Miratimi sipas nenit 6, paragrafi 1, germa “a” të Rregullores bazë për Mbrojtjen e të Dhënave (DS-GVO)

Nëse zgjidhni të përdorni metodën e pagesës me debitim direkt, në kuadër të rezervimit të biletës suaj ju miratoni transmetimin e të dhënave tuaja personale (emri, adresa, datëlindja, adresa e emailit dhe të dhënat bankare të llogarisë rrjedhëse) dhe të të dhënave të rezervimit të biletës te RatePAY GmbH, RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin, me qëllim verifikimin e identitetit dhe aftësisë paguese, si dhe me qëllim zbatimin e kontratës. Për këtë qëllim ne e transferojmë kërkesën për pagesë te RatePAY. Të gjitha detajet i gjeni te kushtet shtesë të përgjithshme të biznesit dhe në udhëzimin për mbrojtjen e të dhënave për mënyrat e pagesës RatePAY.
 

2.  Identifikimi i përdoruesit / Llogaria e klientit

Ju keni mundësinë të krijoni një llogari personale klienti te ne. Në zonën e mbrojtur me fjalëkalim të llogarisë së klientit, ju mund të menaxhoni lehtësisht rezervimet e juaja dhe të ruani të dhënat për udhëtimet e ardhshme.

Fushat e shënuara si të detyrueshme për plotësim (*), të cilat përfshijnë të dhënat personale, përdoren vetëm për të zbatuar dhe përpunuar llogarinë e përdoruesit. Fillimisht kërkohet vetëm adresa e emailit. Nëpërmjet saj verifikojmë identitetin tuaj. Në kuadër të regjistrimit keni zgjedhjen për të futur emrin tuaj, adresën dhe, nëse dëshironi, të dhënat e llogarisë suaj bankare.

Këto të dhëna përdoren për të krijuar fatura dhe për funksionin e plotësimit paraprak në mënyrë automatike gjatë rezervimeve të ardhshme.  Gjithashtu mund të ruani vullnetarisht edhe numrin tuaj të telefonit celular që të mund t’ju kontaktojmë në rast të një vonese ose ndryshimi të itinerarit të udhëtimit.

Nëse e keni pranuar këtë, funksioni “Qëndroni të kyçur” ruan të ashtuquajturit skedarë “cookies” të përhershëm në pajisjen tuaj fundore, të cilët përdoren në mënyrë që ju të mos identifikoheni sërish gjatë vizitave pasuese në faqen tonë të internetit. Ky funksion nuk është i disponueshëm, nëse keni çaktivizuar ruajtjen e këtyre skedarëve “cookies” në cilësimet e shfletuesit tuaj.

Ju mund të përditësoni ose fshini llogarinë tuaj—dhe kështu edhe të dhënat tuaja personale të ruajtura—në çdo kohë në llogarinë tuaj personale të klientit.

Për shkak të afateve ligjore të ruajtjes së të dhënave për zbatimin e kontratës, të dhënat personale të nevojshme nuk fshihen kur ju fshini llogarinë.
 

3.  Buletini informativ

Adresa e kërkuar e emailit dhe të dhënat personale të mbledhura gjatë rezervimit të biletës sipas nenit 6, paragrafit 1, germa “a” e Rregullores bazë për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) përdoren për komunikimin me ju (p.sh. mesazhe shërbimi, mesazhe sistemi, emaile që konfirmojnë regjistrimin tuaj, për të transferuar informacionet e llogarisë së përdoruesit, informacione lidhur me biletën tuaj dhe itineraret e udhëtimit ose profilet tuaja të udhëtimit).

Adresën e emailit të marrë në lidhje rezervimin ose udhëtimin, ne e përdorim gjithashtu, sipas nenit 7, paragrafi 3 të ligjit kundër konkurrencës së pandershme (UWG), për t’ju dërguar rregullisht me email oferta për produkte të ngjashme si ato që ju keni blerë tashmë nga gama e produkteve tona. Ju mund ta kundërshtoni në çdo kohë përdorimin e adresës suaj të emailit nëpërmjet një mesazhi në adresën unsubscribe@flixbus.com ose nëpërmjet lidhjes së anulimit të buletinit informativ. 

Në rast se ju regjistroheni nëpërmjet lidhjes sonë të regjistrimit për buletinin informativ, atëherë regjistrimi bëhet me pëlqimin tuaj sipas nenit 6, paragrafi 1, germa “a” e Rregullores bazë për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR). Ju mund ta refuzoni në çdo kohë përdorimin e adresës suaj të emailit nëpërmjet një mesazhi në adresën unsubscribe@flixbus.com ose nëpërmjet lidhjes së anulimit të buletinit informativ.
 

4.  Siguria e të dhënave

Nëpërmjet masave teknike dhe organizative ne mbrojmë privatësinë e përdoruesve të faqes sonë të internetit dhe sistemeve të lidhura me të. Për të garantuar transmetimin e sigurt të të dhënave personale, ne përdorim protokollin e enkriptimit TLS (si skemë themelore e enkriptimit përdoret RSA-2048, e cila përdoret për Infrastrukturën Kyçe Publike). Kjo metodë përdoret në mënyrë të suksesshme në të gjithë Rrjetin Mbarë Botëror (World Wide Web). Të gjitha të dhënat personale (emri, adresa, të dhënat për pagesën, etj.) enkriptohen nëpërmjet kësaj metode dhe kështu transmetohen në mënyrë të sigurt në internet. Ju mund ta dalloni nga një simbol (dry i kyçur) në skedën fundore të dritares së shfletuesit tuaj se po lundroni në një zonë të sigurt.

5.  Transmetimi i të dhënave në vendet e treta

Përpunimi i të dhënave bëhet kryesisht në Gjermani ose në shtete të Bashkimit Evropian. Nëse planifikohet përpunimi në vendet e treta në raste të caktuara, përpunimi bëhet vetëm nëse shkalla e nivelit të mbrojtjes së të dhënave në vendin e tretë është përcaktuar nga Komisioni i BE-së sipas nenit 45 të Rregullores bazë për Mbrojtjen e të Dhënave (DS-GVO) ose bazuar në klauzolat kontraktuale standarde të BE-së.
 

6.  Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave

Ne i ruajmë të dhënat për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet përkatëse të përpunimit (p.sh. zbatimi i kontratës, qëllime reklamimi) dhe për përmbushjen e dispozitave ligjore të ruajtjes së të dhënave për qëllimet tregtare dhe tatimore, sipas nenit 6, paragrafi 1, germa “c” të Rregullores bazë për Mbrojtjen e të Dhënave (DS-GVO), nenit 257, paragrafi 1 të Kodit Tregtar (HGB) dhe nenit 147, paragrafi 2 të Kodit Tatimor (AO).


7.  Të dhënat e kontaktit të kontrolluesit

Subjekti kontrollues për përpunimin e të dhënave personale është FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mynih, adresa e emailit sherbimi@flixbus.al përfaqësuar nga administratorët André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert.

8.  E drejta e informimit dhe e drejta e ankimit

Sipas Rregullores bazë për Mbrojtjen e të Dhënave, ju keni të drejtë të kërkoni pa pagesë informacion rreth të dhënave tuaja të ruajtura, si dhe të drejtën në rast nevoje për të kërkuar korrigjimin, fshirjen, kufizimin e përpunimit, të drejtën për mundësinë e transferimit (neni 20 i GDPR) dhe për kundërshtimin e këtyre të dhënave. Për këtë jeni të lutur t’i drejtoheni FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München ose të na dërgoni një email në adresën data.protection@flixbus.com.       

Personin tonë përgjegjës të ngarkuar me mbrojtjen e të dhënave mund ta kontaktoni në adresën e emailit data.protection@flixbus.com.

Përveç kësaj, ju keni të drejtën e ankimit lidhur me mbrojtjen e të dhënave pranë autoritet mbikëqyrës përgjegjës për ne.

9. Përdorimi i “cookies”

Gjatë vizitës në faqen tonë të internetit, në shfletuesin tuaj vendosen informacione në formën e skedarëve “cookies”. Aty ruhen të dhëna mbi përdorimin e tyre të faqes së internetit (ID e identifikimit, data e vizitës etj.). Me përdorimin e skedarëve “cookies” ne ju lehtësojmë përdorimin e ofertës tonë online nëpërmjet funksioneve të ndryshme të shërbimit (si p.sh. njohja sërish e vizitave të mëparshme) dhe në këtë mënyrë mund ta bashkërendoni më mirë ofertën e internetit me nevojat tuaja. Ju mund të mos e lejoni ruajtjen e skedarëve “cookies” dhe t’i fshini ato që ndërkohë ekzistojnë, duke kryer cilësimet përkatëse në shfletuesin tuaj. Funksioni ndihmues i pjesës më të madhe të shfletuesve ju shpjegon se si mund t’i kryeni këto cilësime. Nëse ju nuk i pranoni skedarët “cookies”, kjo gjë mund të ndikojë në funksionimin e shërbimit të ofertës së internetit. Për këtë arsye, ne ju rekomandojmë që ta lini të aktivizuar funksionin për “Cookies”.

Më tej, ne përdorim skedarë “cookies” nga ofruesit e tretë për teknologjitë e rishenjëstrimit (Retargeting) dhe të rimarketingut (Remarketing) për optimizimin e ofertës sonë të reklamave, si dhe për qëllime marketingu të bazuara në interesat tuaja. Mënyra e navigimit analizohet mbi bazën e një algoritmi, në mënyrë që rekomandimet për produktet me interes të mund të shfaqen në formën e banderolave të reklamave ose njoftimeve të reklamave në faqet e internetit të palëve të treta. Pa një deklaratë të posaçme të shprehur të subjektit të të dhënave, profilet e pseudonimizuara të përdorimit nuk bashkohen me të dhënat personale të mbajtësit të pseudonimit.

Informacionin gjithëpërfshirës se si mund të menaxhohet kjo gjë në kontekstin e një sasie të madhe shfletuesish, mund ta merrni në faqet e mëposhtme të internetit: youronlinechoices, Network Advertising Initiative dhe/ose Digital Advertising Alliance. Aty do të gjeni edhe të dhëna se si mund t’i fshini skedarët “cookies” nga kompjuteri juaj dhe informacione të përgjithshme mbi to.

9.1 Kukit e nevojshme

9.1.1 AB Tasty

Veç kësaj, kjo faqe interneti përdor shërbimin e analizës së rrjetit AB Tasty nga AB TASTY SAS, i cili përdoret për A/B dhe testime me shumë variabla. Ky shërbim përdor skedarë “cookies” për të identifikuar shfletuesin e një vizitori dhe për të analizuar përdorimin e kësaj faqeje interneti. Skedarët “cookies” nuk mbledhin të dhëna personale. Për më shumë informacione rreth mënyrës se si AB Tasty i përpunon të dhënat tuaja, vizitoni faqen e internetit https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Në këtë faqe interneti mund të gjeni edhe udhëzime për mënyrën se si mund ta çaktivizoni gjurmimin në çdo kohë.

9.1.2 adjust

Kjo faqe interneti/ky aplikacion përdor ndër të tjera edhe teknologjinë e analizës „adjust“ nga adjust GmbH („adjust“). Kështu që "adjust" përdor për analizat adresat IP dhe Mac të përdoruesve, të cilat në përgjithësi përdoren vetëm në mënyrë anonime. Prandaj lidhja e këtyre të dhënave me një person fizik nuk është e mundur. Duke përdorur këtë faqe interneti/aplikacion për qëllime analitike, ju jepni miratimin për përpunimin e të dhënave anonime të mbledhura sipas mënyrës së përshkruar më sipër dhe për qëllimin e përmendur më sipër. Ju mund të kundërshtoni në çdo kohë mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave nga "adjust" me efekt për të ardhmen. Për këtë, jeni të lutur të hapni lidhjen në vijim: https://www.adjust.com/opt-out/

9.1.3 Adtriba

Në këtë faqe interneti, nëpërmjet teknologjive të kompanisë AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) mblidhen dhe ruhen të dhëna, nëpërmjet të cilave krijohen profile përdorimi duke përdorur pseudonimet. Këto profile përdorimi shërbejnë për analizimin e sjelljes së vizitorit dhe vlerësohen për të përmirësuar dhe projektuar ofertat tona sipas nevojave. Për këtë qëllim mund të përdoren skedarë “Cookies”. Këta janë skedarë të vegjël teksti që vendosen e ruhen lokalisht në pajisjen e vizitorit të faqes dhe në këtë mënyrë bëjnë mundur identifikimin në rast të një vizite të re në faqen tonë të internetit. Pa një deklaratë të dhënë në mënyrë të posaçme e të shprehur për këtë qëllim, profilet e pseudonimizuara të përdorimit nuk bashkohen me të dhënat personale të mbajtësit të pseudonimit.

9.1.4 Tapad

Raportimi për lidhjen ndërmjet aplikacioneve dhe ndërmjet pajisjeve

Kjo faqe interneti mbledh dhe përdor informacione ndërmjet aplikacioneve dhe pajisjeve për qëllime raportimi. Faqja e internetit nuk mbledh asnjë të dhënë personale që mund të bëjnë lidhjen me një person të veçantë, dhe as për aplikacionet dhe pajisjet. Faqja e internetit përdor teknologjitë e përcaktuara për të gjurmuar përdoruesit nëpër aplikacione dhe pajisje, përfshirë edhe sinkronizimin e “Cookies” dhe të ID-së.

9.1.5 Snowplow

Kjo faqe interneti/ky aplikacion përdor Snowplow Opensource, një teknologji analize e firmës Snowplow Analytics Limited me adresë (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Mbretëria e Bashkuar). Me ndihmën e teknologjisë së analizës ne nxjerrim të dhëna statistikore rreth përdorimit të ofertave tona në internet. Në kuadër të përdorimit të këtyre faqeve të internetit mblidhen, nxirren dhe analizohen informacionet, të cilat i transmeton shfletuesi juaj. Kjo realizohet nëpërmjet një teknologjie skedarësh personalizimi (“Cookie”) dhe të ashtuquajturat pikëza (“Pixel”), të cilat integrohen në çdo faqe interneti. Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë përdoren për të krijuar profile përdorimi, të cilat formojnë bazën për statistikat në internet. Ju mund ta ndaloni ruajtjen e “Cookies” nëpërmjet cilësimeve të duhura në softuerin e shfletuesit tuaj; megjithatë ne ju bëjmë me dije se në një rast të tillë ju nuk mund t’i përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti. Përveç kësaj, ju mund të pengoni mbledhjen nga FlixMobility të të dhënave të krijuara nga “Cookie” dhe të të dhënave lidhur me përdorimin nga ju të faqeve të internetit, si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga FlixMobility duke dërguar kundërshtimin tuaj në lidhjen e mëposhtme: data.protection@flixbus.com

9.1.6 Webtrekk

Ne përdorim teknologjitë e Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Gjermani për analizën statistikore të faqeve të internetit. Me ndihmën e shërbimeve të Webtrekk, ne nxjerrim të dhëna statistikore rreth përdorimit të faqes tonë të internetit. Webtrekk GmbH është certifikuar në fushën e kontrollit të internetit nga TÜV (Shoqata Gjermane e Inspektimit Teknik). Në veçanti, mbledhja dhe përpunimi i të dhënave gjurmuese kontrollohet dhe certifikohet për përputhshmërinë me mbrojtjen e privatësisë dhe sigurinë e të dhënave. Në kuadër të përdorimit të këtyre faqeve të internetit mblidhen dhe analizohen informacionet, të cilat i transmeton shfletuesi juaj. Kjo realizohet nëpërmjet një teknologjie skedarësh “cookie” dhe të ashtuquajturat pikëza (“Pixel”), të cilat integrohen në çdo faqe interneti. Përjashtohet në çdo kohë lidhja direkte e këtyre të dhënave me një person fizik. Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë përdoren për të krijuar profile anonime përdorimi, të cilat formojnë bazën për statistikat në internet. Të dhënat e mbledhura me teknologjitë Webtrekk nuk përdoren për të identifikuar personalisht vizitorët në këto faqe interneti pa miratimin e veçantë të personit në fjalë dhe nuk bashkohen asnjëherë me të dhënat personale të personave bartës të pseudonimit.
Ju mund të kundërshtoni në çdo kohë mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave nëpërmjet Webtrekk me efekt për të ardhmen. Për ta bërë këtë dhe për informacione të mëtejshme rreth politikës së privatësisë së Webtrekk, vizitoni lidhjen më poshtë: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

9.1.7 Google AdWords

Për optimizimin e ofertës sonë në internet dhe për rekomandimet e produkteve, ne përdorim teknologjinë e Google Limited (“Google”) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë, “Google”) për krijimin e profileve të pseudonimizuara të përdorimit nëpërmjet mënyrës së navigimit të vizitorëve të faqeve të internetit për qëllime marketingu. Për këtë qëllim mund të përdoren skedarë “cookies”, të cilët bëjnë të mundur njohjen e një shfletuesi interneti në rastin e përsëritjes së vizitës. Mënyra e navigimit analizohet mbi bazën e një algoritmi, në mënyrë që rekomandimet për produktet me interes të mund të shfaqen në formën e banderolave të reklamave ose njoftimeve të reklamave në faqet e internetit të palëve të treta. Pa një deklaratë të posaçme të shprehur të subjektit të të dhënave, profilet e pseudonimizuara të përdorimit nuk bashkohen me të dhënat personale të mbajtësit të pseudonimit. Krijimin e profileve të pseudonimizuara të përdorimit për të dhëna reklame/njoftimi sipas interesave mund ta kundërshtoni në çdo kohë duke vizituar faqen e internetit https://www.google.de/settings/ads. Informacione të mëtejshme për reklamat sipas interesave gjeni në adresën e internetit: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

9.1.8 Google Analytics

Kjo faqe interneti përdor “Google Analytics”, një shërbim analitik i internetit i ofruar nga Google Inc. (“Google”). “Google Analytics” përdor të ashtuquajturit skedarë “cookies”, që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë analizën e përdorimit të faqes së internetit nëpërmjet jush. Përveç kësaj, kjo faqe interneti përdor “Google AMP Client ID API”, në mënyrë që me anë të “Google Analytics” të ndërlidhë veprimet e përdoruesit në faqet AMP me veprimet në faqet jo-AMP. Kodet e gjurmimit të Google në këtë faqe interneti përdorin funksionin “_anonymizeIp()”. Kështu, adresa IP do të përpunohet vetëm në një formë të shkurtuar brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera që janë pjesë e Marrëveshjes të Zonës Ekonomike Evropiane, për të përjashtuar korrelacionin e drejtpërdrejtë me një individ. Vetëm në raste përjashtimore adresa e plotë e IP-së transmetohet në një server të Google në SHBA dhe shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do të përdorë këto informacione për të vlerësuar përdorimin e faqes së internetit nga ju, për të përpiluar raporte për aktivitetin e faqes së internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera që lidhen me faqen e internetit dhe përdorimin e internetit për sa i përket zotëruesit të faqes së internetit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e “Google Analytics” nuk bashkohet me të dhënat e tjera të Google. Ju mund ta ndaloni ruajtjen e skedarëve “cookies” nëpërmjet cilësimeve të duhura në softuerin e shfletuesit tuaj; megjithatë ne ju bëjmë me dije se në një rast të tillë ju nuk mund t’i përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti. Për më tepër, ju mund të parandaloni regjistrimin e të dhënave të gjeneruara nga skedari “cookie” lidhur me përdorimin e faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj të IP-së) drejtuar Google, duke shkarkuar dhe instaluar modulin (plugin) e shfletuesit që disponohet në këtë lidhje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

9.2 Kukit e funksionalitetit

9.2.1 Hotjar

Për të përmirësuar përvojën e përdoruesit në faqet tona të internetit, ne përdorim softuerin nga Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Me anë të softuerit ne mund të matim dhe analizojmë sjelljen e përdoruesit (lëvizjet e mausit, klikimet, shkrimet në tastierë, thellësinë e lëvizjes, etj.) në faqet tona të internetit. Për ta realizuar këtë, skedarët “cookies” vendosen në pajisjen terminale të përdoruesit dhe aty mund të ruhen të dhënat e përdoruesit, si p.sh. informacioni i shfletuesit, sistemi operativ, koha e mbetur në faqe etj. Për më shumë informacion mbi përpunimin e të dhënave nga Hotjar vizitoni faqen e internetit http://www.hotjar.com/privacy. Ju mund të kundërshtoni përdorimin e shërbimit të Hotjar në faqen e internetit https://www.hotjar.com/opt-out.

9.2.2 Google Optimize

Faqja jonë e internetit përdor analizë uebi dhe shërbimin e optimizimit "Google Optimize", të cilin e ofron Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (më poshtë"Google Optimize"). Ne e përdorim shërbimin Google Optimize për të rritur tërheqjen, përmbajtjen dhe funksionalitetin e faqes sonë duke i vënë në dispozicion veçori dhe përmbajtje të re një përqindjeje të përdoruesve tanë dhe duke vlerësuar nga ana statistikore ndryshimet në përdorim. Google Optimize është një nën-shërbim i Google Analytics (shikoni pjesën Google Analytics).

Google Optimize përdor "kuki" për të ndihmuar në optimizimin dhe për të analizuar se si e përdorni faqen tonë të internetit. Zakonisht informacioni i krijuar nga këto "kuki" për të përdorur faqen tonë i kalon një serveri të Google në SHBA dhe ruhet aje. Ne e përdorim Google Optimize me anonimitetin e aktivizuar të IP-së, në mënyrë që brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose shteteve të tjera nënshkruese të Marrëveshjes në Zonën Ekonomike Evropiane, adresa jote e IP-së shkurtohet përpara nga Google. Vetëm në raste përjashtimore i kalon adresa e plotë e IP-së një serveri të Google në SHBA dhe aty shkurtohet. Google do ta përdorë këtë informacion për qëllim vlerësimi për të përdorur faqen tonë, duke përpiluar raporte mbi testimet e optimizimit dhe aktivitetet e lidhura me faqen dhe ofrimi i shërbimeve të tjera që lidhen me aktivitetin e faqes dhe përdorimin e internetit.

Mund të pengosh ruajtjen e "kukit" duke rregulluar cilësimet e shfetuesit tënd të internetit sipas rrethanave. Përveç kësaj, mund të pengosh mbledhjen e të dhënave të krijuara dhe përcjelljen e të dhënave që lidhen me përdorimin tënd të faqes (duke përfshirë adresën tënde të IP-së) Google si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit që disponohet në këtë link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=. Mund të gjesh informacione më të detajuara për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave nga Google në politikën e privatësisë të Google, e cila mund të aksesohet në http://www.google.com/policies/privacy.

9.3 Kukit e marketingut

9.3.1 Custom Audiencies të Facebook

Kjo faqe e internetit përdor "Retargeting-Pixel Custom Audiences" të rrjetit social "Facebook", 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Me ndihmën e "Remarketing-Pixel", "Facebook" ka mundësi t’i përdorë vizitorët tanë nga interneti si grup fokusi për njoftimet e reklamave nga "Facebook Ads". Për këtë qëllim, në kompjuterin tuaj ruhet një skedar “cookie” i "Facebook". Jeni të lutur që informacionet e mëtejshme në lidhje me mbledhjen e të dhënave dhe përpunimin e përdorimin e mëtejshëm të tyre nga "Facebook", si dhe për mundësitë e cilësimeve lidhur me mbrojtjen e privatësisë, t’i merrni nga rregulloret për mbrojtjen e të dhënave të "Facebook" në faqet e internetit https://facebook.com/policy.php und https://www.facebook.com/ads/settings. Përdorimin e "Custom Audiences" mund ta kundërshtoni në faqen e internetit http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ ose për përdoruesit me llogari në “Facebook” këtu.


10. Modulet sociale

Faqja jonë e internetit përdor modulet sociale të rrjeteve sociale Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA, Google Inc., 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, California, 94043, USA , Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA dhe Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,CA 94025 USA.

Modulet gjenden në faqen tonë të produkteve dhe janë të çaktivizuara në statusin fillestar. Klikoni butonin përkatës, pastaj në një dritare të re do t’ju kërkohet të identifikoheni në ofruesin e medias sociale. Në këtë rast do të vendoset një skedar “cookie” në kompjuterin tuaj. Nëse ju nuk e klikoni butonin ose nuk jeni lidhur në ofruesin e medias sociale, atëherë në kompjuterin tuaj nuk vendoset asnjë skedar “cookie”.

Nëse ju jeni përdorues i ofruesit të medias sociale dhe jeni identifikuar dhe klikoni butonin, ky informacion do t’i transmetohet profilit tuaj në ofruesin përkatës të medias sociale. Nëse ju bashkëveproni me modulet, për shembull duke shtypur butonin “Pëlqej” ose duke komentuar, informacioni përkatës transmetohet po ashtu direkt nga shfletuesi juaj në rrjetin social dhe ruhet aty. Qëllimi dhe shtrirja e mbledhjes së të dhënave, përpunimi i mëtejshëm si dhe përdorimi i këtyre të dhënave nga ofruesi, si dhe të drejtat tuaja në këtë aspekt dhe mundësitë e cilësimeve për mbrojtjen e privatësisë tuaj mund të gjenden në udhëzimet mbi politikat e privatësisë të ofruesve të mëposhtëm: